Σώματα εξυγίανσης

32ΙΓ.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα συμμετέχει στα σώματα εξυγίανσης και συνεργάζεται στενά με τα άλλα μέλη του σώματος προκειμένου να εκπληρωθούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στο Άρθρο 88, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ τα οποία και περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης ομίλων, την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου και την αντιμετώπιση τυχόν εμποδίων και τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων.