Διάλυση και διορισμός εκκαθαριστών

33. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με τη διάλυση εταιρείας, η ανάκληση της άδειας τράπεζας με βάση την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου ή η παράδοση της άδειας τράπεζας δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 4 του βασικού νόμου αποτελεί λόγω διάλυσης της από το Δικαστήριο κατόπιν αιτήσεως η οποία υποβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα, ο δε διορισμός εκκαθαριστή τράπεζας, σε οποιαδήποτε περίπτωση, εκτός από τον Επίσημο Παραλήπτη, γίνεται μόνο αφού το Δικαστήριο ακούσει προηγουμένως τις απόψεις της Κεντρικής Τράπεζας.