Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμος του 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ακίνητη ιδιοκτησία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

«αξία γενικής εκτίμησης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου·

«απόβλητα» σημαίνει τα οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα, καθώς και απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες, οικοδομή ή μέρος οικοδομής στο οποίο υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή, παραμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν και των αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται στα αποχετευτικά συστήματα και των επικίνδυνων αποβλήτων·

«απορρίμματα» σημαίνει στερεά απορρίμματα που προκύπτουν από την παρασκευή, κατεργασία και διάθεση τροφίμων, καθώς και από τον χειρισμό, την αποθήκευση και την πώληση προϊόντων·

«βιομηχανικά απορριμματικά υγρά» σημαίνει τα απορριμματικά υγρά που προκύπτουν από βιομηχανικές επεξεργασίες, το εμπόριο ή τις επιχειρήσεις, κατ’ αντιδιαστολή προς τα λύματα·

«ΒΟD5 (BiochemicalOxygenDemand)» σημαίνει την ποσότητα του οξυγόνου που καταναλώνεται για τη βιομηχανική οξείδωση οργανικών ουσιών, κάτω από καθορισμένες εργαστηριακές συνθήκες, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, σε θερμοκρασία είκοσι βαθμών Κελσίου (20ο) εκπεφρασμένη σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο·

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει τον εκάστοτε γενικό διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι η εκτελεστική αρχή του οργανισμού·

«δευτεροβάθμια επεξεργασία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμούς·

«δήμος» σημαίνει το δήμο που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Δήμων Νόμου·

«δημόσια υπόνομος» σημαίνει υπόνομο που κατασκευάστηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ή υπόνομο που περιήλθε στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

«δημόσια υπόνομος οικοδομής» σημαίνει το τμήμα της υπονόμου οικοδομής που συνδέει την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής με τη δημόσια υπόνομο ή με το χώρο διάθεσης λυμάτων·

«Δημοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «συμβούλιο» στο άρθρο 2 του περί Δήμων Νόμου και περιλαμβάνει τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, καθώς και κάθε άλλο μέλος του συμβουλίου·

«διάθεση αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «διάθεση» στο άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·

«δικαστήριο» σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά ορισμένο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης σημαίνει το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας βρίσκεται η έδρα αυτού·

«εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων» σημαίνει οποιεσδήποτε μηχανικές εγκαταστάσεις και κατασκευές που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία λυμάτων·

«έδρα Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης» σημαίνει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν τα γραφεία διοίκησης του Συμβουλίου και καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3·

«εκλογική περιφέρεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτόν στο εδάφιο (3) του άρθρου 10Ζ·

«έκρυθμη κατάσταση» σημαίνει την κατάσταση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της τουρκικής εισβολής και η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ορίσει ημερομηνία λήξης της κατάστασης αυτής·

«επαρχία» σημαίνει μία από τις έξι διοικητικές επαρχίες της Δημοκρατίας·

«Έπαρχος» σημαίνει τον Έπαρχο της επαρχίας μέσα στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται ο οικείος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης·

«επεξεργασία» σημαίνει τις εργασίες ανάκτησης και τις εργασίες διάθεσης, όπως αυτές ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του περί Αποβλήτων Νόμου·

«εργάτης» σημαίνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο εργάτη που απασχολείται πλήρως ή μερικώς από Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και περιλαμβάνει κάθε εργάτη ο οποίος πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εργοδοτείτο από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, ανεξάρτητα από τον τόπο που εκτελεί τις εργασίες που του ανατίθενται·

«Έφορος Φορολογίας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του περί Τμήματος Φορολογίας Νόμου·

«ιδιωτική υπόνομος» σημαίνει μη δημόσια υπόνομο·

«ιδιωτική υπόνομος οικοδομής» σημαίνει το τμήμα της υπονόμου οικοδομής το οποίο εκτείνεται μέχρι τη συνοριακή γραμμή του οικοδομικού τεμαχίου·

«κοινότητα» σημαίνει κοινότητα που έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«Κοινοτικό Συμβούλιο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «Συμβούλιο» στο άρθρο 2 του περί Κοινοτήτων Νόμου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«λύματα» σημαίνει όλα τα απορριμματικά υγρά τα οποία περιέχουν ζωικές, φυτικές ή ορυκτές ουσίες σε αιώρηση ή σε διάλυμα, μαζί με τυχόν περιεχόμενες σε αυτές γαιώδεις ή άλλες ουσίες·

«μέλος Συμβουλίου» σημαίνει τον Πρόεδρο και κάθε άλλο μέλος του Συμβουλίου·

«μονάδα ισοδύναμου πληθυσμού» σημαίνει το αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιοχημικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε (5) ημερών «(BOD5)(BiochemicalOxygenDemand)» ίσες προς 60 g/ημέρα·

«οικισμός» σημαίνει περιοχή στην οποία ο πληθυσμός ή οι οικονομικές δραστηριότητες είναι επαρκώς συγκεντρωμένα, ώστε τα αστικά λύματα να μπορούν να συλλέγονται και να διοχετεύονται σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων ή σε τελικό σημείο απόρριψης·

«οικοδομή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου·

«Οικονομικός Διευθυντής» σημαίνει τον εκάστοτε οικονομικό διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης·

«όμβρια ύδατα» περιλαμβάνουν και ύδατα επιφάνειας·

«όρια Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης» σημαίνει τα όρια κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 3·

«οχετός» σημαίνει αγωγό ή σωλήνα, μέσω του οποίου μεταφέρονται νερό, λύματα και άλλα παρόμοια·

«οχετός οικοδομής» σημαίνει το τμήμα της χαμηλότερης οριζόντιας διασωλήνωσης αποχετευτικού συστήματος, που βρίσκεται εντός οικοδομής και εφάπτεται σε αυτή, το οποίο δέχεται την εκκένωση από εσωτερικό αγωγό ακαθάρτων ή άλλον αγωγό αποχετεύσεων και τη μεταφέρει στην υπόνομο οικοδομής·

«οχετός ομβρίων υδάτων» ή «χάνδακας ομβρίων υδάτων» σημαίνει οχετό ή χάνδακα που μεταφέρει όμβρια ύδατα ή ύδατα επιφάνειας, χωρίς όμως να μεταφέρει λύματα ή μιασμένα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά·

«παvτoρρoϊκή υπόνομος» σημαίνει υπόνομο που δέχεται σε αυτή τόσο όμβρια ύδατα όσο και λύματα·

«περιοχή» σημαίνει τα όρια εντός των οποίων εγκαθιδρύεται και ασκεί δικαιοδοσία ο οικείος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης·

«περιοχή υπηρεσιών» σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή στην οποία με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ο οικείος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προμηθεύει ύδωρ και ιδρύει, κατασκευάζει και λειτουργεί συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και συστήματα για την επεξεργασία και διάθεση λυμάτων·

«pΗ» σημαίνει τον αρνητικό λογάριθμο της συγκέντρωσης ιόντων υδρογόνου ανά λίτρο διαλύματος·

«πολεοδομική άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου·

«προμηθευτής ύδατος» σημαίνει οποιαδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό, συμβούλιο, επιτροπή ή άλλο πρόσωπο που προμηθεύει ύδωρ εντός της περιοχής υπηρεσιών·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Συμβούλιο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης που ιδρύεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 και περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και κάθε άλλο μέλος αυτού·

«σύστημα αποχέτευσης λυμάτων» σημαίνει όλες τις εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που γίνονται για τη συλλογή, άντληση, μεταγωγή, επεξεργασία ή διάθεση λυμάτων·

«σύστημα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων» σημαίνει όλες τις εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που γίνονται για τη συλλογή, μεταγωγή και διοχέτευση ομβρίων υδάτων και άλλων παρόμοιων, εξαιρουμένων των λυμάτων και των μιασμένων βιομηχανικών απορριμματικών υγρών·

«τεμαχισμένα καταλλήλως απορρίμματα» σημαίνει τα απορρίμματα από την παρασκευή, το ψήσιμο και τη διάθεση τροφίμων, τα οποία κατατεμαχίστηκαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε όλα τα τεμάχια αυτών να μεταφέρονται ελεύθερα κάτω από συνθήκες ροής οι οποίες συνήθως επικρατούν σε δημόσιες υπονόμους, τα δε τεμάχια αυτά σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνουν τα δεκαπέντε (15) χιλιοστόμετρα, σε οποιαδήποτε από τις διαστάσεις τους·

«τοπική αρχή» σημαίνει δήμο ή/και κοινότητα·

«τοπικός φορέας» σημαίνει σωματείο, ίδρυμα, μη κυβερνητική οργάνωση ή άλλον οργανισμό που δραστηριοποιείται στα όρια της περιοχής Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης·

«υγειονομικές εγκαταστάσεις» σημαίνει αποχωρητήρια, πυγoλoυτήρες, ουρητήρια, λεκάνες αποπλυμάτων και άλλα παρόμοια αντικείμενα·

«ύδατα επιφάνειας» περιλαμβάνουν και τα ύδατα από τις στέγες των οικοδομών·

«υδατικά έργα» σημαίνει όλες τις εγκαταστάσεις και διευθετήσεις που γίνονται για τη συλλογή, άντληση, μεταγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, προμήθεια, διάθεση, διανομή ή πώληση νερού, που έχει υποστεί επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και περιλαμβάνουν, για σκοπούς υδατοπρομήθειας, φρέατα, γεωτρήσεις, δεξαμενές, φράγματα, υδατοφράχτες, υδαταποθήκες, στέρνες, σήραγγες, λεκάνες διύλισης, οχετούς, υδραγωγεία, κεντρικούς αγωγούς, σωλήνες, βρύσες, βάνες, βαλβίδες, αντλίες, αγωγούς, μηχανές και όλες τις άλλες κατασκευές, εργαλεία, εξαρτήματα ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται ή κατασκευάζονται για την αποθήκευση, μεταφορά, χειρισμό, προμήθεια, διανομή, μέτρηση ή ρύθμιση ύδατος τα οποία χρησιμοποιούνται ή έχουν κατασκευαστεί με τον τρόπο αυτό με βάση ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

«ύδωρ» σημαίνει ύδωρ που προορίζεται για οποιονδήποτε οικιακό σκοπό, αλλά δεν περιλαμβάνει ύδωρ για άρδευση:

Νοείται ότι, για σκοπούς αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας, υδατικών έργων και επιχειρήσεων δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και σε θέματα που συνδέονται με αυτή, περιλαμβάνει ύδωρ για οποιονδήποτε γενικά σκοπό·

«υπάλληλος» σημαίνει κάθε μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο οποίος απασχολείται πλήρως από Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και περιλαμβάνει κάθε υπάλληλο ο οποίος, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εργοδοτείτο από Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, καθώς και υπάλληλο τοπικής αρχής που μεταφέρεται για να υπηρετήσει στον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο που εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται·

«υπηρεσίες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης» σημαίνει όλες τις υπηρεσίες που παρέχει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τους Νόμους αυτούς·

«υπόνομος» σημαίνει σωλήνα ή αγωγό που μεταφέρει λύματα·

«υπόνομος λυμάτων» σημαίνει υπόνομο που μετάγει λύματα και στην οποία δεν επιτρέπεται από πρόθεση η εισαγωγή ομβρίων υδάτων, υδάτων επιφάνειας και υπόγειων υδάτων·

«υπόνομος οικοδομής» σημαίνει το τμήμα του συστήματος αποχέτευσης που βρίσκεται εκτός της οικοδομής και το οποίο αρχίζει από σημείο που απέχει ενενήντα (90) εκατοστόμετρα από την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου της οικοδομής και συνδέει τον οχετό της οικοδομής με τη δημόσια υπόνομο·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών·

«υφιστάμενα Συμβούλια Αποχετεύσεων» σημαίνει τα συμβούλια που συστάθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου·

«υφιστάμενα Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων» σημαίνει τα συμβούλια που συστάθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμου·

«υφιστάμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας» σημαίνει τα συμβούλια που συστάθηκαν δυνάμει του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου·

«φυσικό στόμιο εκροής» σημαίνει οποιοδήποτε στόμιο εκροής σε ρυάκι, τάφρο, λίμνη ή άλλο σώμα ύδατος επιφάνειας ή υπογείου·

«χρήση νερού για οικιακό σκοπό» σημαίνει τη χρήση νερού για οποιονδήποτε σκοπό που σύμφωνα με τις συνήθεις συνθήκες ζωής ικανοποιείται σε οποιαδήποτε κατοικία, αλλά δεν περιλαμβάνει τη χρήση νερού για άρδευση ή για οποιοδήποτε επάγγελμα, βιομηχανία ή επιχείρηση·

«χώρος παράδοσης αποβλήτων» σημαίνει χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ) ή μονάδα ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ) ή χώρο οποιασδήποτε άλλης μορφής, διάθεσης, παράδοσης ή διαχείρισης αποβλήτων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Σύσταση Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο συστήνονται Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης σε περιοχές των οποίων τα διοικητικά όρια ταυτίζονται με τα όρια των οικείων επαρχιών.

(2) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης λειτουργεί διά του Συμβουλίου του με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(3)Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, φέρει επωνυμία με βάση την ονομασία της οικείας επαρχίας, έχει δική του επίσημη σφραγίδα, καθώς και το δικαίωμα του ενάγειν και ενάγεσθαι υπό την εν λόγω επωνυμία.

(4) Η έδρα κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης βρίσκεται στον ομώνυμο δήμο της οικείας επαρχίας:

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, η προσωρινή έδρα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης που συστήνεται στην επαρχία Αμμοχώστου καθορίζεται από το Συμβούλιο αυτού.

Σύσταση Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης σε περιοχές υπό κατοχή

4. Διαρκούσης της έκρυθμης κατάστασης, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 3 σε περιοχές που τελούν υπό τουρκική κατοχή.

Σύνθεση Συμβουλίων

5.-(1) Κάθε Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο αυτού και από δεκαέξι (16) μέλη, περιλαμβανομένου του Αντιπροέδρου αυτού, δέκα (10) εκ των οποίων προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια και έξι (6) από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), τα μέλη των Συμβουλίων που προέρχονται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείοι δήμοι και τα μέλη αυτών που προέρχονται από τα οικεία Κοινοτικά Συμβούλια εκλέγονται με ψηφοφορία από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείες κοινότητες:

Νοείται ότι, οι δήμοι και οι κοινότητες εκπροσωπούνται στις γενικές συνελεύσεις από όλους τους δημάρχους και όλους τους κοινοτάρχες, καθώς και από μέλη των δημοτικών συμβουλίων και των κοινοτικών συμβουλίων, στη βάση της ισχύουσας πληθυσμιακής αναλογίας κατά τον προηγούμενο της ημερομηνίας των γενικών εκλογών μήνα, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Ο Πρόεδρος εκάστου Συμβουλίου εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΑ του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό μετά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου συνεδρίαση της οποίας προεδρεύει, για την εκλογή μεταξύ των μελών του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, διά μυστικής ψηφοφορίας και ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψήφων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων, η εκλογή του Αντιπροέδρου κρίνεται με κλήρωση που διενεργείται από τον Πρόεδρο κατά την εν λόγω συνεδρίαση του Συμβουλίου.

(β) Ο Πρόεδρος καταχωρίζει τα πρακτικά της συνεδρίασης στο βιβλίο πρακτικών του Συμβουλίου και η εν λόγω καταχώριση φέρει την υπογραφή του.

(γ) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 10ΚΑ, ο Αντιπρόεδρος κατέχει τη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου το οποίο τον εξέλεξε.

(5) Οι υπήκοοι άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να διατελούν μέλη των Συμβουλίων, δεν δύναται όμως να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου ή να κατέχουν το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10Γ.

Αποζημίωση, έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα μελών Συμβουλίου

6. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα, όπως αυτά προβλέπονται στον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, για σκοπούς καθορισμού των κυρώσεων στις οποίες υπόκεινται ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τους από συνεδρία, εκδίδονται Κανονισμοί από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και οι οποίοι δύναται να ρυθμίζουν ανάλογη αποκοπή από την αποζημίωσή τους για την εν λόγω απουσία.

Επιτροπές

7.-(1) Κάθε Συμβούλιο δύναται να διορίζει μέλη του ως μέλη σε επιτροπές, για τη μελέτη, την ετοιμασία και την υποβολή στο Συμβούλιο προτάσεων και εισηγήσεων αναφορικά με τον σκοπό για τον οποίο συστάθηκε η κάθε επιτροπή, ο οποίος καθορίζεται από το οικείο Συμβούλιο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε Συμβούλιο συγκροτεί και λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη του Συμβουλίου, ένα εκ των οποίων, παρά τις διατάξεις του εδαφίου (4), καθορίζεται από την εν λόγω επιτροπή ως ο πρόεδρος αυτής, και η οποία έχει αρμοδιότητα-

(α) ενημέρωσης του Συμβουλίου για τα αποτελέσματα του ελέγχου των εξωτερικών ελεγκτών,

(β) παρακολούθησης της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβολής συστάσεων ή προτάσεων για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της,

(γ) παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της ποιότητας και διαχείρισης των κινδύνων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, καθώς και των εργασιών της μονάδας εσωτερικού ελέγχου του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης που συστήνεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 58, και

(δ) παρακολούθησης του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται να αναπληρώνει τις θέσεις οι οποίες κενώνονται στις επιτροπές:

Νοείται ότι, θέσεις κενώνονται μόνο σε περίπτωση που τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις του περί Δήμων Νόμου ή/και του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και σε περίπτωση υποβολής γραπτής παραίτησης του προέδρου ή μέλους της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10ΚΑ.

(4) Των συνεδριάσεων κάθε επιτροπής προεδρεύει μέλος του Συμβουλίου το οποίο ορίζεται από το εν λόγω Συμβούλιο:

Νοείται ότι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να παρίσταται στις συνεδρίες οποιασδήποτε επιτροπής και, εάν παρίσταται, προεδρεύει της εν λόγω επιτροπής και δεν θεωρείται μέλος της:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που παρίσταται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου σε συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου, δεν δύναται να προεδρεύει ή/και να θεωρείται μέλος αυτής.

(5) Οι προτάσεις ή εισηγήσεις οποιασδήποτε επιτροπής η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), υποβάλλονται στο Συμβούλιο για έγκριση και περαιτέρω χειρισμό.

Συνεδρίες Συμβουλίου και επιτροπών

8.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής, αντίστοιχα, και πραγματοποιούνται μία (1) φορά κάθε μήνα και εκτάκτως, όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο, από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, ή όταν τούτο ζητηθεί γραπτώς από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών:

Νοείται ότι, οι έκτακτες συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών πραγματοποιούνται μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη του αιτήματος.

(2)(α) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών είναι δημόσιες και μαγνητοφωνούνται, κατ’ εξαίρεση δε, με απόφαση του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής, δύναται σε συγκεκριμένη συνεδρία να αποφασιστεί η μη μαγνητοφώνησή της, δεδομένου ότι αυτό καταγράφεται στα πρακτικά αυτής.

(β) Με βάση την απομαγνητοφώνηση των πιο πάνω αναφερόμενων συνεδριών, συγγράφονται τα πρακτικά, τα οποία επικυρώνονται στη συνέχεια από το Συμβούλιο ή την οικεία επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου, εξαιρουμένων των σημείων αυτών που η δημοσιοποίησή τους παραβιάζει τις διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(γ) Το Συμβούλιο και κάθε επιτροπή δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν κριθεί αναγκαίο, να συνέρχονται σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία, έπειτα από σχετική απόφαση που λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, αφού προηγουμένως υποβάλει σχετική εισήγηση ο προεδρεύων ή μέλη του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής.

(3)(α) Τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από οποιαδήποτε τακτική συνεδρία και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από οποιαδήποτε έκτακτη συνεδρία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, μεριμνούν για την επίδοση γραπτής πρόσκλησης σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής για να παραστούν στη συνεδρία.

(β) Η πρόσκληση επιδίδεται είτε με παράδοσή της στο μέλος στο οποίο απευθύνεται ή σε πρόσωπο που βρίσκεται εντός της κατοικίας αυτού, είτε με αποστολή της με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον το μέλος προς τον οποίο απευθύνεται η πρόσκληση έχει γνωστοποιήσει γραπτώς στο Συμβούλιο ότι αποδέχεται την επίδοση της πρόσκλησης με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(γ) Η πρόσκληση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή από τον πρόεδρο της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, και περιλαμβάνει τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της συνεδρίας, καθώς και την ημερήσια διάταξη των εργασιών της.

(δ) Η πρόσκληση, ταυτόχρονα με την επίδοσή της, αναρτάται σε περίοπτη θέση στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

(4) Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε συνεδρίας του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής δεν διεξάγεται άλλη εργασία παρά μόνο εκείνη που καθορίζεται στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται στην πρόσκληση, εκτός εάν συναινούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των παριστάμενων μελών του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής.

(5) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ή ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, προεδρεύει της συνεδρίας του Συμβουλίου ή της οικείας επιτροπής, αντίστοιχα, σε περίπτωση δε απουσίας του Πρόεδρου του Συμβουλίου, προεδρεύει της σχετικής συνεδρίας ο Αντιπρόεδρος, ενώ, σε περίπτωση απουσίας αυτού, προεδρεύει ο γηραιότερος των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε που απουσιάζει ο πρόεδρος της οικείας επιτροπής, προεδρεύει ο γηραιότερος των παρόντων μελών.

(6) Απαρτία κατά τη διάρκεια συνεδρίας του Συμβουλίου ή των επιτροπών υπάρχει όταν παρευρίσκονται περισσότερα από τα μισά μέλη, περιλαμβανομένου του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(7) Οι αποφάσεις συνεδρίας του Συμβουλίου ή των επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίας έχει νικώσα ψήφο.

(8) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου ή των επιτροπών δύναται να παρίστανται, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Γενικός Διευθυντής ή/και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου ή των επιτροπών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(9) Το Συμβούλιο ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς επιμέρους ή/και επιπρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών.

Νομιμότητα συνεδριών και εγκυρότητα αποφάσεων

9.-(1) Εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, κάθε συνεδρία του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής η οποία συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, για τις εργασίες των οποίων έχουν τηρηθεί πρακτικά, θεωρείται ότι έχει συγκληθεί και πραγματοποιηθεί με το δέοντα τρόπο και όλα τα πρόσωπα τα οποία παρευρέθηκαν στη συνεδρία θεωρείται ότι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα μέλους του Συμβουλίου ή επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Αναφορικά με τις εργασίες οποιασδήποτε επιτροπής, η επιτροπή θεωρείται ότι συστάθηκε με τον δέοντα τρόπο και έχει εξουσία να επιληφθεί του θέματος για το οποίο συστάθηκε ή το οποίο παραπέμφθηκε σε αυτή και είναι καταχωρισμένο στα πρακτικά.

(3) Η εγκυρότητα οποιασδήποτε απόφασης του Συμβουλίου και οποιασδήποτε επιτροπής δεν επηρεάζεται σε περίπτωση που είναι κενή η θέση μέλους.

Πρακτικά των συνεδριών

10.-(1) Τα πρακτικά των συνεδριών του Συμβουλίου ή οποιασδήποτε επιτροπής κοινοποιούνται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίας σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου ή της επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, πριν από την επόμενη συνεδρία.

(2) Τα πρακτικά επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρία, υπογράφονται από τον προεδρεύοντα αυτής και, αμέσως μετά την υπογραφή τους, γίνονται δεκτά ως μαρτυρία, χωρίς περαιτέρω απόδειξη.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής κοινοποιεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου στον Υπουργό, στον Γενικό Ελεγκτή, καθώς και στους οικείους δήμους και στις οικείες κοινότητες για θέματα που τους αφορούν, εντός επτά (7) ημερών από την επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίας κατά την οποία αυτές έχουν ληφθεί.

ΜΕΡΟΣ IIA ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Δικαίωμα του εκλέγειν

10Α.-(1) Οι πολίτες της Δημοκρατίας και οι υπήκοοι άλλου κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν σε εκλογές για την ανάδειξη των Προέδρων των Συμβουλίων, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει το δέκατo όγδoo (18ο) έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμέvoι στov εκλογικό κατάλογο, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10Β.

(2) Στερείται του εκλογικού δικαιώματος πρόσωπο το οποίο, δυνάμει ειδικών διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου ή με απόφαση δικαστηρίου, έχει στερηθεί του δικαιώματος αυτού.

Εκλογικός κατάλογος

10Β.-(1) Ο εκλογικός κατάλογος για τις εκλογές των Προέδρων των Συμβουλίων είναι o εκλογικός κατάλογος που καταρτίζεται και αναθεωρείται κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, καθώς και τη διαδικασία που προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, ώστε να περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οι διατάξεις των άρθρων 106 και 107 του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, δεν εφαρμόζονται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 10Α και δεν είναι ήδη εγγεγραμμέvo στov εκλογικό κατάλογο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων τoυ περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου υποχρεούται όπως εγγραφεί στov εκλογικό κατάλογο που καταρτίζεται για τους σκοπούς τoυ παρόντος Νόμου και οι διατάξεις τoυ άρθρου 97 τoυ εν λόγω Νόμου εφαρμόζονται, τηρoυμέvωv των αvαλoγιώv.

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

10Γ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) και του άρθρου 10Δ, πρόσωπο το οποίο έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και συμπληρώνει μέχρι την ημερομηνία των εκλογών το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και να εκλεγεί στη θέση του Προέδρου του Συμβουλίου της περιοχής στην οποία το όνομα αυτού είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο.

(2) Υπήκοοι άλλων κρατών μελών οι οποίοι κατοικούν στη Δημοκρατία δεν δύναται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου ή να κατέχουν το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 94/80/ΕΚ της 19ης Δεκεμβρίου 1994 περί λεπτομερών κανόνων άσκησης του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από τους πολίτες της Ένωσης που κατοικούν σε κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι».

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (1), καvέvας εκλογέας o oπoίoς κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας δεν δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση τoυ Προέδρου του Συμβουλίου σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες ή σε αξιώματα, όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου, του περί Κοινοτήτων Νόμου και του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

Κωλύματα και ασυμβίβαστο

10Δ.-(1) Δεν δύναται να εκλεγεί Πρόεδρος Συμβουλίου πρόσωπο το oπoίο-

(α) πάσχει από διανοητική νόσο που το καθιστά ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του ως Προέδρου του Συμβουλίου·

(β) είναι μη αποκατασταθείς πτωχεύσας·

(γ) στερείται της ικανότητας του συμβάλλεσθαι δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου ή απόφασης δικαστηρίου·

(δ) έχει καταδικαστεί εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών πριν από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιότητας για εκλογή για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή/και ηθική αισχρότητα·

(ε) έχει υπηρετήσει στο αξίωμα του Προέδρου Συμβουλίου για δύο (2) συνολικά θητείες:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας που το εν λόγω πρόσωπο υπηρέτησε στο αξίωμα αυτό εντός της πενταετούς θητείας για την οποία έχει εκλεγεί.

(2) Δεν δύναται να εκλεγεί Πρόεδρος Συμβουλίου Υπουργός, Υφυπουργός, ανεξάρτητος αξιωματούχος ή δικαστής οποιουδήποτε δικαστηρίου, εκτός εάν παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης του πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς του.

(3) Πρόσωπο, το oπoίo είναι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ευρωβουλευτής, Επίτροπος που ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει Νόμου ή σύμβασης, δήμαρχος, αντιδήμαρχος, μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, κοινοτάρχης ή μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου οργανισμού δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, έμμισθος μόνιμος ή ορισμένου ή αορίστου χρόνου δημόσιος υπάλληλος, εκπαιδευτικός λειτουργός ή υπάλληλος δήμου ή κοινότητας ή oργαvισμoύ δημοσίου δικαίου, πρόσωπο σε ενεργή αστυvoμική ή στρατιωτική υπηρεσία ή πρόσωπο το oπoίo κατέχει ιερατικό αξίωμα, δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή του ως Προέδρου Συμβουλίου, αλλά δεν δύναται να αναλάβει το αξίωμα αυτό, εκτός εάν, πριν από την ανακήρυξή του στη θέση στην οποία έχει εκλεγεί, παραιτηθεί του αξιώματος ή της θέσης τoυ, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση ωρομίσθιου υπαλλήλου δήμου, κοινότητας ή οργανισμού δημοσίου δικαίου της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

(4) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας Προέδρου Συμβουλίου προκύψει οποιοδήποτε ασυμβίβαστο ή κώλυμα εκλογιμότητας από τα καθοριζόμενα στο παρόν άρθρο, το πρόσωπο αυτό παύει να διατελεί Πρόεδρος και η θέση του κενούται και πληρούται όπως καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 10KA.

(5) Πρόεδρος Συμβουλίου, ο οποίος, ενόσω κατέχει τέτοια θέση, καταδικάζεται για αδίκημα που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), εκπίπτει αυτοδικαίως της θέσης του και αυτή λογίζεται κενωθείσα.

Γενικές εκλογές

10Ε.-(1) Ο Πρόεδρος κάθε Συμβουλίου εκλέγεται από τους εκλογείς της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

(2) Γενικές εκλογές διενεργούνται κάθε πέντε (5) χρόνια, σε ημερομηνία που ορίζεται από τoν Υπουργό σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου και η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία διενέργειας των γενικών εκλογών ανάδειξης αρχών τοπικής διοίκησης που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου, καθώς και με την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου.

Αναπληρωματική εκλογή

10ΣΤ. Αναπληρωματική εκλογή για τηv πλήρωση θέσης Προέδρου Συμβουλίου, η οποία κενώθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου (4) του εδαφίου 10Δ και των άρθρων 10ΙΔ και 10ΚΑ, διενεργείται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ εδαφίου (2) τoυ άρθρου 10Ζ.

Προκήρυξη εκλογών

10Ζ.-(1) Η διενέργεια γενικών εκλογών διατάσσεται με διάταγμα τoυ Υπουργού, το οποίο δημοσιεύεται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τις εκλογές.

(2) Η διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής διατάσσεται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο ορίζεται ως ημέρα εκλογής η συντομότερη κατά το δυνατό ημερομηνία εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης Προέδρου Συμβουλίου και η εν λόγω εκλογή είναι για περίοδο ίση με το υπόλοιπο της θητείας τoυ υφιστάμενου Συμβουλίου.

(3) Για σκοπούς εκλογών, η Δημοκρατία διαιρείται σε εκλογικές περιφέρειες, η έκταση και τα όρια των οποίων αντιστοιχούν στην έκταση και τα όρια των επαρχιών εντός των οποίων εγκαθιδρύονται και ασκούν δικαιοδοσία οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης και φέρουν το ίδιο όνομα με αυτό των επαρχιών στις οποίες αντιστοιχούν.

Διορισμός Εφόρων Εκλογής

10Η. Σε περίπτωση κατά την οποία εκδοθεί διάταγμα για τη διενέργεια γενικών εκλογών, ο Υπουργός διορίζει Γενικό Έφορο Εκλογής και Βοηθό Γενικό Έφορο Εκλογής για όλη την επικράτεια της Δημοκρατίας, έναν Έφορο Εκλογής σε κάθε εκλογική περιφέρεια και Βοηθούς Εφόρους Εκλογής για την καθεμία από αυτές, όπως απαιτείται από τις συνθήκες, σε περίπτωση δε αναπληρωματικής εκλογής, διορίζει τον αναγκαίο αριθμό Εφόρων Εκλογής και Βοηθών Εφόρων Εκλογής, κατά την κρίση του:

Νοείται ότι, οι Βοηθοί Έφοροι Εκλογής έχουν όλες τις εξουσίες και δύναται να εκτελούν οποιαδήποτε από τα καθήκοντα των Εφόρων Εκλογής.

Εντάλματα εκλογής

10Θ.-(1) Ο Υπουργός, για τους σκοπούς γενικών εκλογών ή αναπληρωματικής εκλογής, εκδίδει εντάλματα εκλογής που απευθύνονται, μέσω του Γενικού Εφόρου Εκλογής ή απευθείας, προς τους Εφόρους Εκλογής, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το ένταλμα εκλογής εκδίδεται σύμφωνα με τον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ ή σύμφωνα με τύπο που ουσιαστικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ορίζει-

(α) την ημερομηνία και τον τόπο υποβολής υποψηφιοτήτων·

(β) τηv ημερομηνία ψηφοφορίας· και

(γ) τηv ημερομηνία επιστροφής τoυ εντάλματος στον Υπουργό.

(3) Η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων απέχει τουλάχιστον είκοσι μία (21) ημέρες από την ημερομηνία της ψηφοφορίας, όπως αυτή καθορίζεται στο ένταλμα εκλογής.

(4) Με την έκδοση του εντάλματος εκλογής για ορισμένη εκλογική περιφέρεια, δημοσιεύεται από τον Έφορο Εκλογής γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στην οποία καθορίζεται η ημερομηνία και ο τόπος υποβολής υποψηφιοτήτων, καθώς και η ημερομηνία της ψηφοφορίας και o Έφορος Εκλογής μεριμνά όπως αντίγραφό της τοιχοκολληθεί σε περίοπτα μέρη εντός της εκλογικής περιφέρειας στην οποία διενεργείται η εκλογή, αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Εφόρου Εκλογής και του οικείου Συμβουλίου και δημοσιευθεί σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία η οποία ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

10Ι.-(1) Ως υποψήφιος προτείνεται πρόσωπο το οποίο κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 10Γ και 10Δ.

(2) Κάθε υποψήφιος προτείνεται γραπτώς με ξεχωριστή πρόταση, η οποία περιέχει το όνομα και το επώνυμό του, καθώς και τη διεύθυνση, το επάγγελμα και τον αριθμό του εκλογικού του βιβλιαρίου, από δύο (2) εκλογείς, των οποίων τα ονόματα είναι καταχωρισμένα στον εκλογικό κατάλογο της οικείας εκλογικής περιφέρειας, οι οποίοι υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων και ο υποψήφιος οφείλει να αποδεχθεί την υποψηφιότητα γραπτώς επί της πρότασης.

(3) Κάθε υποψήφιος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, παραδίδει ή μεριμνά όπως παραδοθεί στον Έφορο Εκλογής η πρόταση της υποψηφιότητάς του μαζί με γραπτή δήλωσή του, που επιβεβαιώνεται από επίσημη διαβεβαίωση ή όρκο που δύναται να δοθεί ενώπιον του Εφόρου Εκλογής, με την οποία δηλώνονται τα προσόντα εκλογιμότητάς του στην οικεία εκλογική περιφέρεια:

Νοείται ότι, η πρόταση της υποψηφιότητας, μαζί με τη γραπτή δήλωση του υποψηφίου, η οποία επιβεβαιώνεται με επίσημη διαβεβαίωση ή με όρκο, αποτελούν και καλούνται ως «τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας»:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν παραδοθούν, από ή εκ μέρους του υποψηφίου, κατά τον χρόνο και τον τόπο που καθορίστηκε στη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 10Θ, αυτός δεν δύναται να ανακηρυχθεί υποψήφιος.

(4) Ο Έφορος Εκλογής, οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα, μεταξύ της έκδοσης του εντάλματος και της μεσημβρίας της ημέρας που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων, χορηγεί τα έντυπα υποβολής υποψηφιότητας σε κάθε αιτητή.

(5) Με την υποβολή κάθε πρότασης υποψηφιότητας κατατίθεται στον οικείο Έφορο Εκλογής το ποσό των χιλίων ευρώ (€1.000) και τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν δύναται να γίνουν δεκτά χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη κατάθεση του ποσού:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία δεν διεξαχθεί ψηφοφορία, το ως άνω ποσό επιστρέφεται στους υποψηφίους και, σε περίπτωση θανάτου υποψηφίου, στους νόμιμους αντιπροσώπους του, σε περίπτωση δε ψηφοφορίας, επιστρέφεται εάν ο υποψήφιος εκλεγεί ή λάβει τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) των έγκυρων ψήφων και, σε κάθε άλλη περίπτωση, το εν λόγω ποσό κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(6) Κάθε υποψήφιος, κατά την υποβολή της υποψηφιότητάς του, δύναται να υποβάλει δήλωση εμβλήματος, υπογεγραμμένη από αυτόν.

(7) Το έμβλημα που αναφέρεται στο εδάφιο (6) δεν επιτρέπεται να αναφέρεται ή να είναι πανομοιότυπο ή παρεμφερές προς οποιοδήποτε σύμβολο οποιασδήποτε θρησκευτικής λατρείας ή προς τη σημαία ή άλλο έμβλημα της Δημοκρατίας ή οποιασδήποτε ξένης χώρας ή προς την προσωπογραφία οποιουδήποτε εκλιπόντος ανώτερου αξιωματούχου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 του Ελληνικού Κυπριακού λαού ή, κατά την κρίση του Εφόρου Εκλογής, να μειώνει ή να προσβάλλει ή να υπονομεύει είτε το κύρος της εκλογικής διαδικασίας είτε τους άλλους υποψηφίους ή να προσβάλει τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

(8) Ο Έφορος Εκλογής αρνείται να δεχθεί οποιοδήποτε προτεινόμενο έμβλημα το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (7), ενώ το έμβλημα που γίνεται αποδεκτό δύναται να χρησιμοποιείται και να τυγχάνει αποκλειστικής χρήσης από τον υποψήφιο που υπέβαλε τη δήλωση.

Διαδικασία κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων

10ΙΑ.-(1) Ο Έφορος Εκλογής ή ο Βοηθός Έφορος Εκλογής κατά την ημέρα της υποβολής υποψηφιοτήτων παρίσταται κατά την καθορισμένη ώρα και στον καθορισμένο τόπο και δέχεται τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου, τα οποία παραδίδει σε αυτόν είτε ο ίδιος είτε αυτός που τον προτείνει είτε αυτός που τον υποστηρίζει.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας όλων των υποψηφίων, δημοσιεύει αμέσως γνωστοποίηση, που τοιχοκολλάται σε περίοπτο μέρος του τόπου υποβολής υποψηφιοτήτων, στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων και τα ονόματα αυτών που τους προτείνουν και τους υποστηρίζουν.

(3) Κάθε υποψήφιος που έχει προταθεί με έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας και αυτοί που τον προτείνουν και τον υποστηρίζουν, μαζί με άλλο πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από τον υποψήφιο, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, κανένα όμως άλλο πρόσωπο, εκτός του Εφόρου Εκλογής ή του Βοηθού Εφόρου Εκλογής, δεν δύναται να παρίσταται κατά τη διαδικασία αυτή.

Υποβολή ένστασης εναντίον υποψηφιότητας

10ΙΒ.-(1) Οποιοσδήποτε εκλογέας της οικείας εκλογικής περιφέρειας δύναται να υποβάλει ένσταση κατά οποιουδήποτε εγγράφου υποβολής υποψηφιότητας για τους ακόλουθους λόγους:

(α) H περιγραφή τoυ υποψηφίου είναι ανεπαρκής, για να αποδείξει την ταυτότητα τoυ υποψηφίου·

(β) τα έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας δεν είναι σύμφωνα ή δεν παραδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ παρόντος Νόμου·

(γ) είναι προφανές από τo περιεχόμενο τωv εγγράφωv αυτών ότι o προτεινόμενος υποψήφιος δεv δικαιούται vα εκλεγεί· ή/και

(δ) δεν έγινε η χρηματική κατάθεση, όπως καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (5) τoυ άρθρου 10I.

(2) Κάθε ένσταση υποβάλλεται γραπτώς και εξειδικεύει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και παραδίδεται στον Έφορο Εκλογής όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών μετά την εκπνοή του χρόνου που ορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

(3) Ο Έφορος Εκλογής, το συντομότερο δυνατό, αποφασίζει για κάθε ένσταση και πληροφορεί τον υποψήφιο και τον ενιστάμενο για την απόφασή του, η οποία, εάν απορρίπτει την ένσταση, είναι τελική και δεσμευτική και δεν αμφισβητείται σε οποιοδήποτε δικαστήριο, ενώ, εάν αποδέχεται την ένσταση, δύναται να ακυρωθεί με Εκλογική Αίτηση που αμφισβητεί την εκλογή.

(4) Ο Έφορος Εκλογής δύναται αυτεπάγγελτα να κηρύξει ως άκυρα οποιαδήποτε έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας, για οποιουσδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και αμέσως πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο υποψήφιο για την απόφασή του, η οποία δύναται να προσβληθεί με Εκλογική Αίτηση που αμφισβητεί την εκλογή.

Απόσυρση υποψηφιότητας

10ΙΓ.-(1) Κάθε υποψήφιος δύναται, σε οποιονδήποτε χρόνο πριν από την ψηφοφορία ή, σε περίπτωση μη διεξαγωγής ψηφοφορίας, πριν από την ανακήρυξή του ως εκλεγέντος, να αποσύρει την υποψηφιότητά του με έγγραφη γνωστοποίησή του, που δίδεται στον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής, μόλις λάβει τη γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μεριμνά, ώστε να γνωστοποιηθεί η απόσυρση της υποψηφιότητας του υποψηφίου με σχετική τοιχοκόλλησή της σε περίοπτο μέρος στον τόπο ψηφοφορίας ή ανάρτησή της στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού.

(3) Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν καθιστά άκυρο το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το όνομα υποψηφίου που αποσύρθηκε και το ψηφοδέλτιο παραμένει έγκυρο για τους υπόλοιπους υποψηφίους που αναφέρονται σε αυτό.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραμένουν υποψήφιοι για εκλογή σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10ΙΕ.

Θάνατος υποψηφίου

10ΙΔ.-(1) Εάν ανακηρυχθείς υποψήφιος αποβιώσει πριν από τη λήξη της ψηφοφορίας, ο Έφορος Εκλογής, μόλις επιβεβαιωθεί ο θάνατός του, υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό.

(2) Σε κάθε περίπτωση η εκλογή συνεχίζεται, εκτός εάν παραμένει μόνο ένας υποψήφιος στην οικεία εκλογική περιφέρεια, σε τέτοια δε περίπτωση, ο Έφορος Εκλογής κηρύσσει αυτόν εκλεγέντα και δημοσιεύει το όνομά του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση της κενής θέσης που δεν πληρώθηκε λόγω του θανάτου του υποψηφίου και η διαδικασία για την αναπληρωματική εκλογή αρχίζει εκ νέου.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία, ύστερα από τη διεξαγωγή της αναπληρωματικής εκλογής που προβλέπεται στο εδάφιο (3), παραμένει ακόμη κενή θέση Προέδρου Συμβουλίου, τηρείται  η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10ΙΕ.

Μη υποβολή υποψηφιοτήτων

10ΙΕ.-(1) Εάν κατά την ημέρα που καθορίστηκε για την υποβολή υποψηφιοτήτων ή μετά την ανακήρυξη υποψηφίου και πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας δεν υπάρχει ή δεν παραμένει κανένας υποψήφιος σε ορισμένη εκλογική  περιφέρεια, ο Έφορος Εκλογής υποβάλλει αμέσως έκθεση στον Υπουργό.

(2) Στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) περίπτωση, ο Υπουργός, το ταχύτερο δυνατό, ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την εκλογή και η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου.

(3) Εάν και μετά τη διεξαγωγή της εκλογής, σύμφωνα με το εδάφιο (2), παραμένει ακόμη κενή θέση, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να διορίσει πρόσωπο που κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα εκλογιμότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10Γ, προς πλήρωση της κενής θέσης.

Ανάδειξη υποψηφίων χωρίς διενέργεια ψηφοφορίας

10ΙΣΤ. Σε περίπτωση που κατά την ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων, αφού παρέλθει ο χρόνος που καθορίστηκε για τον σκοπό αυτό και μετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10ΙΒ ή λόγω αποχώρησης υποψήφιου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10ΙΓ, σε οποιονδήποτε χρόνο μεταξύ της υποβολής των υποψηφιοτήτων και της ημέρας της ψηφοφορίας, για τη θέση του Προέδρου Συμβουλίου υπάρχει μόνο μία υποψηφιότητα σε εκλογική περιφέρεια, ο Έφορος Εκλογής ανακηρύσσει αμέσως τον υποψήφιο ως εκλεγέντα και μεριμνά όπως το όνομά του δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία για συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια δεν υπάρχουν υποψήφιοι, ο Έφορος Εκλογής ειδοποιεί σχετικά τον Υπουργό, ο οποίος ορίζει άλλη κατάλληλη ημέρα για την πλήρωση οποιασδήποτε κενής θέσης με αναπληρωματική εκλογή και, για τον σκοπό αυτό, η εκλογική διαδικασία αρχίζει εκ νέου:

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν και μετά τη διεξαγωγή της δυνάμει της πιο πάνω επιφύλαξης αναπληρωματικής εκλογής παραμένει ακόμη κενή θέση Προέδρου Συμβουλίου, τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10ΙΕ.

Απαγόρευση εκλογικών συγκεντρώσεων κατά την ημέρα των εκλογών

10ΙΖ.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν οργανώνει ή λαμβάνει μέρος σε οποιαδήποτε δημόσια συγκέντρωση, για vα ακούσει οποιονδήποτε λόγο ή συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με εκλογή τηv ημέρα της ψηφοφορίας ή τηv παραμονή αυτής.

(2) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική πoιvή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διεξαγωγή ψηφοφορίας

10ΙΗ. Οι διατάξεις του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες αφορούν γενικά την ψηφοφορία κατά τη διάρκεια εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων και ειδικά τις διευθετήσεις και τη διαδικασία πριν από την ψηφοφορία, τη διαδικασία κατά την ψηφοφορία, την περάτωση της ψηφοφορίας και τη διαλογή των ψήφων, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα oπoία δεv γίνεται ρητή αναφορά στον παρόvτα Νόμο, εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

(α) Τις γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 και στο εδάφιο (3) του άρθρου 27 του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οποίες για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τοιχοκολλώνται σε περίοπτα μέρη εντός των ορίων της οικείας εκλογικής περιφέρειας ή αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής·

(β) τις διατάξεις που αφορούν τα εκλογικά έξοδα των υποψηφίων, το συνολικό ύψος των οποίων, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000)· και

(γ) τις διατάξεις που αφορούν την προθεσμία υποβολής της έκθεσης εκλογικών εξόδων, η οποία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Συγκέντρωση και κατάταξη αποτελεσμάτων εκλογής

10ΙΘ. Με την περάτωση της ψηφοφορίας, αρχίζει από τον Έφορο Εκλογής η συγκέντρωση και η κατάταξη, κατά τον καθοριζόμενο τρόπο, των αποτελεσμάτων της εκλογής σε κάθε εκλογική περιφέρεια.

Ανακήρυξη εκλεγέντων και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

10Κ.-(1) Ο Έφορος Εκλογής της οικείας εκλογικής περιφέρειας, μόλις η καταμέτρηση των ψήφων συμπληρωθεί, ανακηρύσσει τον υποψήφιο στον οποίο δόθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων ως τον εκλεγέντα, δημοσιεύει το όνομά του στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του οικείου Εφόρου Εκλογής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων,  η εκλογή κρίνεται με κλήρωση η οποία διενεργείται από τον Έφορο Εκλογής.

(2) Ο Έφορος Εκλογής πιστοποιεί σε ένταλμα εκλογής τo αποτέλεσμα της εκλογής και τον εκλεγέντα και το αποστέλλει στον Υπουργό.

Κένωση θέσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μέλους Συμβουλίου

10ΚΑ.-(1) Η θέση Προέδρου, Αντιπροέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α) ακύρωσης της εκλογής τoυ·

(β) θανάτου τoυ·

(γ) έγγραφης παραίτησής τoυ, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό και κοινοποιείται στο Συμβούλιο, σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου, και στον Πρόεδρο, σε περίπτωση παραίτησης του Αντιπροέδρου ή μέλους του Συμβουλίου·

(δ) αδικαιολόγητης απουσίας τoυ από τα όρια της περιοχής του Συμβουλίου για περίoδo πoυ υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες·

(ε) απώλειας, μετά τηv εκλογή τoυ, του δικαιώματος του εκλέγειν στην οικεία εκλογική περιφέρεια·

(στ) όπου, μετά τηv εκλογή τoυ, συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα ή/και ασυμβίβαστα πoυ προβλέπονται στο άρθρο 10Δ.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία κενούται η θέση του Προέδρου, αυτή πληρούται με αναπληρωματική εκλογή δυνάμει τωv διατάξεων τoυ άρθρου 10ΣΤ:

Νοείται ότι, σε περίπτωση πoυ η θέση Προέδρου Συμβουλίου κενούται κατά τον τελευταίο χρόνο της θητείας τoυ απερχόμενου Προέδρου, δεν διεξάγεται αναπληρωματική εκλογή και καθήκοντα Προέδρου, για τον εναπομείναντα χρόνο της θητείας τoυ Συμβουλίου, αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τη διάρκεια που η θέση τoυ Προέδρου είναι κενή και μέχρις ότου αυτή πληρωθεί, καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Aντιπρόεδρος του Συμβουλίου.

(3) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Αντιπροέδρου, ο Πρόεδρος συγκαλεί το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της θέσης, συνεδρία του Συμβουλίου και εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος, εφαρμοζομένων, τηρουμένων των αναλογιών, των  διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 5.

(4) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης μέλους του Συμβουλίου, εκλέγεται νέο μέλος κατόπιν ψηφοφορίας από γενική συνέλευση στην οποία εκπροσωπούνται οι οικείοι δήμοι ή οι οικείες κοινότητες, αναλόγως της θέσης που κενώθηκε.

Ακύρωση εκλογής και εκλογικά αδικήματα

10ΚΒ. Επιπροσθέτως των διατάξεων τoυ άρθρου 10ΙΗ, οι διατάξεις τoυ περί Εκλογής Μελών της Βουλής τωv Αντιπροσώπων Νόμου που αφορούν αιτήσεις για ακύρωση εκλογής, τη σχετική διαδικασία και εκλογικά αδικήματα εφαρμόζονται, τηρουμένων τωv αναλογιών, σε οποιαδήποτε εκλογή διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η Εκλογική Αίτηση καταχωρίζεται στο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας στην οποία εμπίπτει η εκλογική περιφέρεια στην οποία έλαβε χώρα η προσβαλλόμενη εκλογή και εκδικάζεται, εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, από Ανώτερο Επαρχιακό Δικαστή του εν λόγω δικαστηρίου, ως Εκλογοδικείου, δυνάμει του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Εκλογικαί Αιτήσεις) Διαδικαστικού Κανονισμού:

Νοείται περαιτέρω ότι, η απόφαση του Eπαρχιακού Δικαστηρίου υπόκειται σε έφεση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών στο Ανώτατο Δικαστήριο μόνο λόγω νομικού σημείου, ευκρινώς διατυπωμένου στη σχετική αίτηση έφεσης.

Διαβεβαίωση εκλεγέντων

10ΚΓ. Μετά την ανακήρυξη των εκλεγέντων στις θέσεις των Προέδρων των Συμβουλίων, οι ανακηρυχθέντες, πριν από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους στο αξίωμα, δίδουν τη διαβεβαίωση που καθορίζεται στο Παράρτημα ΙIΙ, σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από τον οικείο Έφορο Εκλογής.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΘΗΤΕΙΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
Θητεία Συμβουλίου

11. Η θητεία του Προέδρου και των μελών κάθε Συμβουλίου είναι πενταετής και αρχίζει την πρώτη ημέρα του μηνός ο οποίος έπεται της εκλογής των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων και των οικείων Κοινοτικών Συμβουλίων και λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο διενεργείται η εκλογή νέων Δημοτικών Συμβουλίων και νέων Κοινοτικών Συμβουλίων.

Αρμοδιότητες Προέδρου

12.-(1) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Εκπροσωπεί το Συμβούλιο σε όλες τις επίσημες σχέσεις αυτού και ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας.

(β) κατευθύνει τις δράσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των σχεδίων και προγραμμάτων του.

(γ) ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριών του Συμβουλίου και συγκαλεί τις συνεδρίες αυτές.

(δ) προεδρεύει των συνεδριών του Συμβουλίου και, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 7, των επιτροπών των οποίων αποτελεί μέλος ή παρευρίσκεται στις συνεδρίες αυτών.

(ε) εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου, διά του Γενικού Διευθυντή·

(στ) υπογράφει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε υπάλληλο του Συμβουλίου να υπογράφει οποιαδήποτε άδεια ή έγγραφο χορηγείται ή εκδίδεται με βάση τον παρόντα Νόμο ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή οποιουσδήποτε Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τους Νόμους αυτούς, βάσει των οποίων μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και εξουσίες στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(ζ) υπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις οποίες έχει προεδρεύσει· και

(η) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία του ανατίθεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού που εκδίδεται με βάση τους Νόμους αυτούς, βάσει των οποίων μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και εξουσίες στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας και των δύο, αναπληρώνονται από το γηραιότερο μέλος του Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις μελών Συμβουλίου

13. Τα μέλη κάθε Συμβουλίου-

(α) μετέχουν στις συνεδρίες του Συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες είναι μέλη και δεν απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες.

(β) εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους, εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, ψηφίζουν κατά συνείδηση και τηρούν τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης.

(γ) σέβονται και διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων των κατοίκων της οικείας περιοχής, χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου. και

(δ) δηλώνουν κάθε προσωπικό ή οικογενειακό συμφέρον που έχει σχέση με θέματα του Συμβουλίου και απέχουν από συνεδρία κατά την οποία συζητείται ή λαμβάνεται απόφαση, εάν οι ίδιοι ή συγγενείς τους μέχρι τετάρτου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή πρόσωπα με τα οποία έχουν ιδιάζουσα σχέση ή οξεία έχθρα, έχουν υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Σχέσεις Συμβουλίου με τις τοπικές αρχές

14. Μεταξύ Συμβουλίου και τοπικών αρχών της οικείας περιοχής υφίστανται σχέσεις συνεργασίας και δεν υφίστανται σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Ενθάρρυνση συμμετοχής κατοίκων

15.-(1) Κάθε Συμβούλιο, σε θέματα της αρμοδιότητάς του-

(α) ενθαρρύνει και προάγει τη συμμετοχή των κατοίκων-

(i) στις υποθέσεις της οικείας περιοχής, και

(ii) στην έρευνα, στον εντοπισμό, στην καταγραφή και στην επίλυση προβλημάτων της εν λόγω περιοχής.

(β) ενημερώνει τους κατοίκους για τα προβλήματα, καθώς και για τις ενέργειες και τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται προς επίλυσή τους.

(γ) διαβουλεύεται με τους τοπικούς φορείς και τις άμεσα ενδιαφερόμενες και επηρεαζόμενες ομάδες κατοίκων προ της συζήτησης και λήψης των αποφάσεων, περιλαμβανομένων των αποφάσεων που αφορούν πολεοδομικά θέματα.

(δ) διασφαλίζει το δικαίωμα πρόσβασης όλων των κατοίκων της οικείας περιοχής στις παρεχόμενες υπηρεσίες. και

(ε) μεριμνά για τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το Συμβούλιο διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαβούλευση σε θέματα της αρμοδιότητάς του με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς της οικείας περιοχής, μετά το πέρας δε της εν λόγω διαβούλευσης, συντάσσει σχετική έκθεση.

Υποβολή υπομνημάτων και ερωτημάτων

16.-(1) Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς, εντός των ορίων κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, δύναται να υποβάλλουν στο οικείο Συμβούλιο υπομνήματα ή/και ερωτήματα και να ζητούν ενημέρωση, σε σχέση με τα εν λόγω υπομνήματα ή/και ερωτήματα, και επιπροσθέτως πληροφορίες για οποιαδήποτε απόφαση αυτού ή/και θέματα της αρμοδιότητάς του τα οποία τους αφορούν ή/και για τα οποία έχουν έννομο συμφέρον, νοουμένου ότι δεν παραβιάζονται οι διατάξεις του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(2) Το οικείο Συμβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα που υποβάλλονται με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.

(3)(α) Ομάδα τουλάχιστον τριάντα (30) κατοίκων και τοπικοί φορείς δύναται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο οικείο Συμβούλιο για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για τις σχετικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε συνεδρία αυτού.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), το οικείο Συμβούλιο δύναται να καλέσει στην πιο πάνω αναφερόμενη συνεδρία εκπροσώπους της ομάδας των κατοίκων ή των τοπικών φορέων για την παροχή οποιωνδήποτε διευκρινίσεων.

Δημοσιοποίηση αποφάσεων, προϋπολογισμών, οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών

17. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής έχει ευθύνη για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του οικείου Συμβουλίου, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση-

(α) των αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου οι οποίες αφορούν σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

(β) των προϋπολογισμών ή/και συναφών οικονομικών καταστάσεων, λογαριασμών και ισολογισμών του οικείου Συμβουλίου.

(γ) των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και των σχετικών εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή. και

(δ) των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Αντίγραφα πρακτικών και αποφάσεων

18.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον δύναται να ζητήσει γραπτώς από τον Γενικό Διευθυντή αντίγραφα των πρακτικών συγκεκριμένης συνεδρίας και των σχετικών αποφάσεων του οικείου Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που καθίσταται δυσχερής η χορήγηση αντίγραφου των πρακτικών ή/και των αποφάσεων, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκολύνεται, έτσι ώστε να λάβει πλήρη γνώση τους.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την ικανοποίηση του αναφερόμενου στο εδάφιο (1) αιτήματος, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

Εξυπηρέτηση πολιτών

19.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης λειτουργεί γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών για-

(α) την παροχή στο κοινό πληροφοριών για τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και τις υπηρεσίες του.

(β) την ενημέρωση και την καθοδήγηση του κοινού για ζητήματα τα οποία το αφορούν, για τα έργα που υλοποιούνται στην οικεία περιοχή και για τη νομοθεσία και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται.

(γ) τη λήψη παραπόνων και αιτημάτων από το κοινό, την εξέτασή τους από την αρμόδια υπηρεσία του και τη γραπτή ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το αποτέλεσμα της εξέτασής τους· και

(δ) τη βελτίωση της διαφάνειας της δράσης του και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) γραφείο ετοιμάζει και υποβάλλει στο οικείο Συμβούλιο ετήσια έκθεση για τις εργασίες του και εισηγήσεις για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και τη βελτίωση των υπηρεσιών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και των σχέσεών του με το κοινό.

(3) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να λειτουργεί γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών σε γραφεία δήμων ή/και κοινοτήτων, έπειτα από συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους δήμους ή/και κοινότητες, προς εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

ΜΕΡΟΣ V ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

20.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, για τους σκοπούς της διοίκησης, της ρύθμισης και της διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων στα όρια της δικαιοδοσίας του, ασκεί τις αρμοδιότητες οι οποίες του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη-

(α) την κυβερνητική και ευρωπαϊκή πολιτική που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και εξουσίες του.

(β) τους διαθέσιμους πόρους και την ανάγκη για αποτελεσματική και ορθολογική χρήση τους, καθώς και για την ισόρροπη κατανομή τους, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Συμβουλίου.

(γ) την ανάγκη για παροχή στους κατοίκους της περιοχής της αρμοδιότητάς του ικανοποιητικών και ποιοτικών υπηρεσιών και για παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης.

(δ) τις αρχές της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας.

(ε) την ανάγκη ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους κατοίκους, με άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές και οργανισμούς.

(2) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχει την ευθύνη στην οικεία περιοχή για τα ακόλουθα:

(α) Για τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται σε σχέση με ζητήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής διαχείρισης, ως ήθελε Νόμος ορίσει:

Νοείται ότι, κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης συντάσσει πρωτόκολλο διαχείρισης αστικού πρασίνου στην οικεία περιοχή, ως ήθελε Νόμος ορίσει·

(β)(i) για τον πολεοδομικό έλεγχο και την επιβολή πολεοδομικού ελέγχου, με εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και με την έκδοση Κανονισμών αναφορικά με τις κατηγορίες των αναπτύξεων για τις οποίες εκχωρούνται οι εν λόγω αρμοδιότητες, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 22(1), 22(2), 22(3), 22(5), 22(6), 23, 24(1), 30, 33, 34, 34Α, 35, 38, 39, 40, 41 και 47 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι, για σκοπούς έκδοσης πολεοδομικών αδειών, λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της οικείας τοπικής αρχής·

(ii) για την εφαρμογή των διατάξεων του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας ή άδειας με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η αίτηση εξετάζεται και αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί πολεοδομική άδεια ή άδεια με βάση τις διατάξεις του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια διατηρεί την υποχρέωση έκδοσης του πιστοποιητικού που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 10, 10Β και 10Γ του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(γ)για τα ακόλουθα έργα υποδομής:

(i) Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης·

(ii) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης για υγρά λύματα και όμβρια ύδατα·

(iii) κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων·

(δ) για την υδατοπρομήθεια καθόσον αφορά-

(i) την φροντίδα παροχής κατάλληλης και επαρκούς υδατοπρομήθειας για οικιακούς σκοπούς·

(ii) την απαγόρευση ή τη ρύθμιση της προμήθειας ή της χρήσης ύδατος για οικιακούς σκοπούς.

(3) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης απόφασης του Συμβουλίου του και με την έγκριση του Υπουργού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, δύναται να καθορίσει όπως η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων σε ορισμένες περιοχές της αρμοδιότητάς του διενεργείται από άλλον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Γενικές αρμοδιότητες και εξουσίες του Συμβουλίου

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Συμβούλιο αναλαμβάνει-

(α) τις αρμοδιότητες και εξουσίες των καταργηθέντων με τον παρόντα Νόμο Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων.

(β) τις αρμοδιότητες και εξουσίες των κρατικών υπηρεσιών και των τοπικών αρχών σε σχέση με την υδατοπρομήθεια, τις αποχετεύσεις και τη διαχείριση αποβλήτων.

(2) Το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, έχει εξουσία-

(α) να συνάπτει δάνεια για την αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του και για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή για τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου το οποίο έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου:

Νοείται ότι, τα εν λόγω δάνεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συνάπτονται και τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων των δανείων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών σε σχέση με τον σκοπό τους βαρύνουν τα έσοδα του Συμβουλίου και τα εν λόγω ποσά περιλαμβάνονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς.

(β) να υποθηκεύει στον δανειστή οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία του ή να παρέχει χρηματική εγγύηση στον δανειστή και να επιβαρύνει γι’ αυτόν τον σκοπό τέλη, δικαιώματα ή ενοίκια, για τη διασφάλιση της αποπληρωμής του κεφαλαίου και των τόκων του δανείου που συνάπτεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (α).

(3) Ουδεμία διάταξη του εδαφίου (1) επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε δανειστή σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο, χρέος ή υποχρέωση που συνήφθη ή αναλήφθηκε από οποιοδήποτε από τα καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), όλα τα δάνεια που συνήφθησαν και όλα τα χρέη και οι υποχρεώσεις οποιουδήποτε από τα καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, αναλαμβάνονται και θεωρούνται δάνεια που συνήφθησαν από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, ο οικείος Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης μεριμνά, ώστε τα αναλογούντα τέλη για την εξόφληση των υφιστάμενων δανείων επιβαρύνουν τους κατοίκους οι οποίοι επωφελούνται από τα έργα τα οποία υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται μέσω των σχετικών δανείων.

(β) Το Συμβούλιο αναλαμβάνει και διαχειρίζεται οποιεσδήποτε διαδικασίες για τη σύναψη δανείων, με δανειστικούς οργανισμούς, οποιουδήποτε από τα καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, οι οποίες εκκρεμούν, βρίσκονται σε εξέλιξη ή δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VI ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Καθήκοντα και αρμοδιότητες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για την υδατοπρομήθεια

22.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, αποτελεί καθήκον κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για όλη την περιοχή της αρμοδιότητάς του να-

(α) παρέχει και διατηρεί καλή και επαρκή προμήθεια ύδατος και να τηρεί ή να μεριμνά να τηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση όλα τα υδατικά έργα που συνδέονται με αυτή·

(β) εξασφαλίζει όπως κάθε οικία και άλλα κτίρια έχουν διαθέσιμη επαρκή προμήθεια ύδατος, στην έκταση που είναι εύλογα πρακτικό και τηρουμένων των σχετικών κανονισμών αναφορικά με την τοποθέτηση κεντρικών σωλήνων και συνδέσεων με αυτή·

(γ) μεριμνά για την απρόσκοπτη προμήθεια ύδατος και προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση που παρουσιάζεται διακοπή, βλάβη ή άλλο πρόβλημα όσον αφορά την προμήθεια ύδατος:

Νοείται ότι, για τον σκοπό αυτό, κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης διαθέτει ή εξασφαλίζει υπηρεσίες επιφυλακής και αντιμετώπισης βλαβών, σε τέτοια σημεία, ώστε να καθίσταται δυνατή ή/και να διευκολύνεται η άμεση ανταπόκρισή του· και

(δ) παρέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο τέτοιες πληροφορίες, σχετικά με τις υδατικές προμήθειες στην περιοχή υπηρεσιών ή τους υδάτινους πόρους σε αυτή ή τους διαθέσιμους για την περιοχή αυτή, τις οποίες το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε απαιτήσει.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται-

(α) να διεξάγει επισκόπηση των υφιστάμενων υδατοπρομηθειών στην περιοχή υπηρεσιών και των υδάτινων πόρων σε αυτή ή των διαθέσιμων για την περιοχή αυτή, καθώς και της υπάρχουσας κατανάλωσης και ζήτησης ύδατος·

(β) να ετοιμάζει εκτίμηση των υδατικών αναγκών της περιοχής υπηρεσιών·

(γ) να λαμβάνει, από καιρό σε καιρό, τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση της επάρκειας και της ολοκλήρωσης των υδατοπρομηθειών και γενικά για την αποτελεσματική διεξαγωγή των εργασιών με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) να προμηθεύει, εντός της περιοχής υπηρεσιών, ύδωρ για οποιουσδήποτε σκοπούς εκτός των οικιακών, εάν από την προμήθεια αυτή το ύδωρ για οικιακούς σκοπούς εντός της περιοχής υπηρεσιών δεν είναι πιθανό να μειωθεί ή να επηρεαστεί· και

(ε) να προμηθεύει ύδωρ για οποιονδήποτε σκοπό σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της περιοχής υπηρεσιών, εάν από την προμήθεια αυτή το ύδωρ στην περιοχή υπηρεσιών δεν είναι πιθανό να ελαττωθεί ή να επηρεαστεί σημαντικά.

(3) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, για την παροχή προμήθειας ύδατος στην περιοχή του-

(α) κατασκευάζει, λαμβάνει ή μισθώνει ή, με την έγκριση του Υπουργού, αγοράζει με συμφωνία οποιαδήποτε υδατικά έργα, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται.

(β) αγοράζει, με την έγκριση του Υπουργού, κατόπιν συμφωνίας, οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία, υδατικά έργα ή επιχείρηση οποιουδήποτε προμηθευτή ύδατος, οπουδήποτε και εάν βρίσκονται·

(γ) επιβάλλει υδατικά δικαιώματα ή επιβαρύνσεις για την προμήθεια ύδατος και για οποιεσδήποτε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε σχέση με αυτή· και

(δ) συμβάλλεται με οποιοδήποτε πρόσωπο για την προμήθεια ύδατος.

Κήρυξη περιοχής υπηρεσιών

23.-(1) Εάν, σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ικανοποιείται ότι η υδατοπρομήθεια για την περιοχή αυτή ή η διατήρηση υδάτινων πόρων προς τον σκοπό της προμήθειας αυτής δύναται να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότερα, υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό για την έκδοση Διατάγματος με το οποίο κηρύσσεται η περιοχή αυτή ως περιοχή υπηρεσιών για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(2) Διάταγμα που εκδίδεται βάσει του παρόντος άρθρου δύναται να περιέχει τέτοιες παρεμπίπτουσες, συνακόλουθες και συμπληρωματικές διατάξεις που ο Υπουργός θεωρεί απαραίτητες ή σκόπιμες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διατάγματος.

Απαγόρευση μεταφοράς ύδατος

24.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, σε περιοχή υπηρεσιών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 25, κανένα πρόσωπο δεν μεταφέρει ή εισάγει στην περιοχή υπηρεσιών οποιοδήποτε ύδωρ ή εργάζεται ως προμηθευτής ύδατος, παρά μόνο με άδεια του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και υπό τους όρους που τίθενται από αυτόν:

Νοείται ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να ανακαλέσει από οποιοδήποτε πρόσωπο την πιο πάνω αναφερόμενη άδεια, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου.

(2) Πρόσωπο, το οποίο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και επιπροσθέτως οποιαδήποτε υδατικά έργα, εκτός από αυτά που αποτελούνται από ακίνητη ιδιοκτησία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχέση με το ύδωρ αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το αδίκημα, κατάσχονται.

Προμηθευτές ύδατος

25.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου-

(α) αδειούχοι προμηθευτές ύδατος, οι οποίοι, με βάση τον καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο κατείχαν άδεια, θεωρείται ότι απέκτησαν την εν λόγω άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) σε περίπτωση που οποιαδήποτε περιοχή κηρύσσεται σε περιοχή υπηρεσιών, από την ημερομηνία κήρυξής της, προμηθευτής ύδατος που εργάζεται σε τέτοια περιοχή δύναται να εξακολουθήσει να εργάζεται για έναν (1) μήνα μετά τη σύσταση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στην εν λόγω περιοχή, σε περίπτωση δε που επιθυμεί να εξακολουθήσει να εργάζεται ως τέτοιος προμηθευτής μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, οφείλει εντός της προβλεπόμενης περιόδου του ενός (1) μηνός να συμπληρώσει και να παραδώσει στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δήλωση στον τύπο που εκτίθεται στον Πρώτο Πίνακα του Παραρτήματος.

(2) Μετά την παραλαβή της δήλωσης, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, εάν ικανοποιηθεί ότι ο δηλών εργαζόταν ως προμηθευτής ύδατος κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, τον εγγράφει σε βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό και εκδίδει σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής στον τύπο που καθορίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο παρέχει το δικαίωμα στον εν λόγω προμηθευτή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να εξακολουθήσει να εργάζεται ως τέτοιος προμηθευτής, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω άδεια από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(3) Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το κατά πόσο ο δηλών ήταν προμηθευτής ύδατος και εργαζόταν κατά την ημερομηνία κήρυξης της περιοχής σε περιοχή υπηρεσιών, επί αυτής κρίνει δεσμευτικά και τελεσίδικα για όλα τα μέρη ο οικείος Έπαρχος.

(4) Πρόσωπο το οποίο, σε οποιαδήποτε δήλωση που παραδόθηκε στο Συμβούλιο, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), εν γνώσει του προβαίνει σε δήλωση η οποία είναι αναληθής ή ανακριβής, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προμήθεια ύδατος στα όρια Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

26.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, στα όρια κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης-

(α) κάθε Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε Κοινοτικό Συμβούλιο παύουν να εκτελούν και να ασκούν οποιαδήποτε καθήκοντα ή εξουσίες αναφορικά με την προμήθεια ύδατος και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ασκεί όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες και εκτελεί όλες τις λειτουργίες αναφορικά με αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και για τον σκοπό αυτό οι σχετικές διατάξεις του περί Δήμων Νόμου και του περί Κοινοτήτων Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής.

(β) όλη η κινητή και η ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων όλων των υδατικών έργων και περιουσιακών στοιχείων των δήμων ή των κοινοτήτων που σχετίζονται με την προμήθεια ύδατος, εντός της περιοχής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μεταβιβάζονται και περιέρχονται σε αυτό, χωρίς καμία άλλη διαδικασία μεταφοράς, εκχώρησης ή μεταβίβασης και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης·

(γ) όλα τα δάνεια, χρέη ή υποχρεώσεις τα οποία συνήφθησαν ή οφείλονται από δήμους και κοινότητες, ανάλογα με την περίπτωση, και τα οποία σχετίζονται με τις υποδομές που αφορούν την παροχή ύδατος, εξαιρουμένων των οφειλών για την προμήθεια ύδατος, αναλαμβάνονται και θεωρούνται δάνεια, χρέη ή υποχρεώσεις που συνήφθησαν ή οφείλονται από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης:

Νοείται ότι, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και για περίοδο δέκα (10) ετών, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης χορηγεί στην οικεία τοπική αρχή, με εξαίρεση τις τοπικές αρχές οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες στα διοικητικά όρια των υφιστάμενων Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, το εβδομήντα τοις εκατόν (70%) των δικαιωμάτων αξιοποιούμενης γης και εμβαδού οικοδομής που εισπράττει στην περιοχή του οικείου δήμου ή της οικείας κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Ουδεμία διάταξη του εδαφίου (1) επηρεάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε δανειστή σε σχέση με οποιοδήποτε δάνειο, χρέος ή υποχρέωση συνήφθη ή αναλήφθηκε από τον δήμο ή την κοινότητα που το εν λόγω εδάφιο εφαρμόζεται.

Δικαιώματα και επιβαρύνσεις για την παροχή ύδατος

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης επιβάλλει δικαιώματα ή επιβαρύνσεις για την προμήθεια ύδατος και για οποιεσδήποτε υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από αυτόν αναφορικά με αυτή, με καθορισμένο συντελεστή και σε καθορισμένη κλίμακα.

(2) Τα δικαιώματα ή οι επιβαρύνσεις βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται, κατ’ εξαίρεση, εάν ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης το κρίνει σκόπιμο, να καθορίζονται με βάση διαφορετικούς συντελεστές και κλίμακες για διαφορετικές περιοχές ή για διαφορετικούς σκοπούς, αλλά με τη δέουσα τεκμηρίωση.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), οι συντελεστές και οι κλίμακες καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Ύδωρ ως αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης

28. Σε περίπτωση επιχείρησης η οποία απαλλοτριώνεται αναγκαστικά βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εφόσον υπάρχουν πρόσωπα που έχουν μερίδιο ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πάνω στο ύδωρ της επιχείρησης, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων των άλλων δεσμεύσεων και υποχρεώσεών του βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου, εξακολουθεί να παρέχει σε κάθε τέτοιο πρόσωπο, κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία το πρόσωπο αυτό θα εδικαιούτο, την ίδια ποσότητα ύδατος που του παρεχόταν, κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης, για τις εύλογες οικιακές του ανάγκες, από τον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος·

(β) για τους σκοπούς της παραγράφου (α), η ποσότητα ύδατος που παρεχόταν από τον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος στο υπό αναφορά πρόσωπο κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης για τις εύλογες οικιακές του ανάγκες θεωρείται ότι αποτελεί, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, το μερίδιο το οποίο εδικαιούτο να λάβει από τη συνολική ποσότητα ύδατος που παρεχόταν από τον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος στα πρόσωπα που την εδικαιούντο κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης·

(γ) το πρόσωπο που προμηθεύεται με τον τρόπο αυτό πληρώνει τα ίδια δικαιώματα ή/και επιβαρύνσεις που πληρώνονταν από αυτό κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης για την περίοδο για την οποία το πρόσωπο αυτό εδικαιούτο να πληρώνει τα δικαιώματα ή τις επιβαρύνσεις αυτές στον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος:

Νοείται ότι, εάν η ποσότητα του ύδατος που παρέχεται στο πιο πάνω πρόσωπο είναι μεγαλύτερη από αυτή που παρεχόταν σε αυτό κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης ή εάν η ποιότητά του βελτιώθηκε, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλει τέτοια επιπρόσθετα δικαιώματα ή επιβαρύνσεις, που ήθελε κρίνει σκόπιμο, αλλά με τρόπο ώστε τα δικαιώματα ή οι επιβαρύνσεις που απαιτείται να πληρώνονται από αυτό να μην υπερβαίνουν τα δικαιώματα ή τις επιβαρύνσεις που απαιτείται να πληρωθούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είχε κανένα μερίδιο ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πάνω στο ύδωρ της επιχείρησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον δεν καταβάλλονταν ομοιόμορφα δικαιώματα ή επιβαρύνσεις, κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης, στον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος από όλα τα πρόσωπα που προμηθεύονταν με ύδωρ, το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι έχει καταβάλει ως δικαιώματα ή επιβαρύνσεις, για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής, ποσό που αντιπροσωπεύει το μερίδιό του στο συνολικό ποσό που πραγματικά καταβαλλόταν σε σχέση με τα ετήσια δικαιώματα ή επιβαρύνσεις στον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης·

(δ) η δίκαιη αγοραία αξία κατά την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης του ύδατος που παρεχόταν με τον τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης που απαιτείται να πληρωθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 68 και αφαιρείται από αυτή ανάλογα·

(ε) εάν ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά ως προς την ποσότητα ύδατος που θα προμηθεύει το Συμβούλιο, η διαφορά αυτή παραπέμπεται από το Συμβούλιο στον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για να αποφασίσει επ’ αυτής:

Νοείται ότι, οποιοδήποτε μέρος δεν ικανοποιείται από την απόφαση του Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δύναται, εντός είκοσι μίας (21) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της εν λόγω απόφασης, να υποβάλει έφεση στον Πρόεδρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το ύδωρ και η απόφαση αυτού είναι τελική και αναμφισβήτητη για όλα τα μέρη.

Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ

29.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με τη σύσταση Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης σε περιοχή υπηρεσιών στην οποία εμπίπτει περιοχή στην οποία λειτουργεί η Επιτροπή Υδάτων βάσει του περί Διαχειρίσεως της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ) Νόμου, δύναται να διατάξει όπως η εν λόγω Επιτροπή παύσει να εκτελεί και να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ή εξουσίες αναφορικά με το ύδωρ στο οποίο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω Νόμου και σε τέτοια περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης εκτελεί όλες τις λειτουργίες σε σχέση με την προμήθεια του ύδατος που αναφέρεται πιο πάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Όλη η κινητή και η ακίνητη ιδιοκτησία, περιλαμβανομένων όλων των υδατικών έργων και του ενεργητικού της Επιτροπής Υδάτων, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, χωρίς καμία διαβίβαση, εκχώρηση ή μεταβίβαση και χωρίς την πληρωμή οποιασδήποτε αποζημίωσης.

(γ) Όλα τα δάνεια που συνήφθησαν και τα χρέη και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Υδάτων αναλαμβάνονται και θεωρούνται δάνεια που συνήφθησαν και χρέη και υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(δ) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προμηθεύει το Ανώτατο Συμβούλιο του Εβκάφ με ποσότητα ύδατος αρκετή για τις εύλογες ανάγκες των Τεμένων, των άλλων Μουσουλμανικών θρησκευτικών ιδρυμάτων, των λουτρών και άλλης Βακούφικης ιδιοκτησίας του Γραφείου του Εβκάφ, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα του ύδατος την οποία τα Τεμένη αυτά, άλλα ιδρύματα, λουτρά και άλλη Βακούφικη ιδιοκτησία λάμβαναν κατά τον χρόνο της έκδοσης του διατάγματος βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου και τις άλλες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(ε) Με την πληρωμή των δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων που καταβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προμηθεύει κάθε πρόσωπο, στο οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 10 του περί Διαχειρίσεως της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ) Νόμου, με ποσότητα ύδατος επαρκή για τις εύλογες οικιακές του ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα ύδατος την οποία το πρόσωπο αυτό λάμβανε κατά τον χρόνο της έκδοσης του πιο πάνω αναφερόμενου διατάγματος και τις άλλες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του οργανισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο είχε διατάξει, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 42 του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, όπως η Επιτροπή Υδάτων βάσει του περί Διαχειρίσεως της Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Βακούφια Αράπ Αχμέτ και Σιλικτάρ) Νόμου παύσει να εκτελεί και να ασκεί οποιαδήποτε καθήκοντα ή εξουσίες αναφορικά με το ύδωρ στο οποίο εφαρμόζονταν οι διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, όλες οι σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν με βάση τις διατάξεις του καταργηθέντος περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμου θεωρούνται ότι λήφθησαν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ VII ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αποχετευτικά δίκτυα

30.-(1) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ώστε, στην περιοχή του, σε κάθε οικισμό με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού άνω των δύο χιλιάδων (2.000) και σε κάθε οικισμό με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000), ο οποίος εμπίπτει σε ζώνη που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, να συνεχίσουν να υφίστανται και να λειτουργούν-

(α) συστήματα αποχέτευσης λυμάτων τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Δεύτερο Πίνακα του Παραρτήματος· και

(β) εγκαταστάσεις τουλάχιστον δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων αυτών, όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, τα υφιστάμενα κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου αποχετευτικά συστήματα σε οικισμούς με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000), οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, περιέρχονται στη δικαιοδοσία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(2) Σε περίπτωση που ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης κρίνει ότι η εγκατάσταση και λειτουργία σε οποιονδήποτε οικισμό δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1), δεν δικαιολογείται, λόγω υπερβολικού κόστους ή λόγω του ότι δεν θα αποβεί προς όφελος του περιβάλλοντος, μεριμνά για να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για χρησιμοποίηση στον εν λόγω οικισμό μεμονωμένων ή άλλων κατάλληλων συστημάτων, μέσω των οποίων να επιτυγχάνεται επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος όμοιο με το επίπεδο που θα παρείχε κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Υπουργός, ύστερα από εισήγηση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, εκδίδει Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο κηρύσσει οποιονδήποτε οικισμό-

(α) ως περιοχή η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), καθόσον αφορά την εγκαθίδρυση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων, καθώς και την επεξεργασία και τη διάθεσή τους.

(β) με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000), ο οποίος δεν εμπίπτει σε περιοχή που έχει κηρυχθεί ως ευαίσθητη ζώνη, ως περιοχή στην οποία εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Κατά την εισήγηση για έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (3), ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης λαμβάνει υπόψη-

(α) σχετική τεχνοοικονομική μελέτη που διενεργείται επί τούτου· και

(β) τις απόψεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Κοινοτικών Συμβουλίων των οποίων οι περιοχές επηρεάζονται από το Διάταγμα.

(5) Για τους σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός, ύστερα από πρόταση του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μπορεί να εκδίδει Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία-

(α) κηρύσσει οικισμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2), ως περιοχές εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος από τα λύματα·

(β) καθορίζει τα εν λόγω ειδικά μέτρα.

(6) Οποιοδήποτε Διάταγμα εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δύναται να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε συμφυείς, δευτερεύουσες και συμπληρωματικές διατάξεις τις οποίες ο Υπουργός κρίνει σκόπιμες ή αναγκαίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διατάγματος.

Υποχρεώσεις Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για τις αποχετεύσεις

31.-(1) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της αρμοδιότητάς του-

(α) μεριμνά για την κατασκευή, απόκτηση, προμήθεια, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, τροποποίηση και λειτουργία-

(i) κατάλληλων και επαρκών συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων για τη συλλογή, μεταγωγή, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων,

(ii) συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων για τη συλλογή, μεταγωγή, επεξεργασία και διάθεση ομβρίων υδάτων, ή/και

(iii) οποιουδήποτε συνδυασμού των συστημάτων αυτών.

(β) προβαίνει στην αγορά ή στην κατασκευή των αναγκαίων έργων, καθώς και στην απόκτηση των απαιτούμενων συσκευών, εξοπλισμού, δουλειών και δικαιωμάτων διόδου.

(γ) εξασφαλίζει ότι κάθε οικοδομή στην περιοχή του έχει διαθέσιμα μέσα και εγκαταστάσεις για τη μεταγωγή και διοχέτευση των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων στα αντίστοιχα συστήματα.

(δ) τοποθετεί, κατασκευάζει, επισκευάζει και βελτιώνει δημόσιες υπονόμους, οχετούς ομβρίων υδάτων, δημόσιες υπονόμους οικοδομής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και οποιαδήποτε άλλα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, τα οποία μπορεί να απαιτηθούν για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής.

(ε) μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και προβαίνει αμέσως στις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση που παρουσιάζεται διακοπή, βλάβη ή άλλο πρόβλημα όσον αφορά τα αποχετευτικά συστήματα:

Νοείται ότι, για τον σκοπό αυτό, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης διαθέτει ή εξασφαλίζει υπηρεσίες επιφυλακής και αντιμετώπισης βλαβών, σε τέτοια σημεία, ώστε να καθίσταται δυνατή ή/και να διευκολύνεται η άμεση ανταπόκρισή του·

(στ) χορηγεί άδειες και, τηρούμενων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να επιβάλλει συγκεκριμένους όρους και, σε περίπτωση παράβασης των όρων αυτών, αναστέλλει ή ανακαλεί τις άδειες.

(ζ) έχει κατατεθειμένο στα γραφεία του χάρτη στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι υφιστάμενες δημόσιες υπόνομοι ή όσες από αυτές βρίσκονται υπό κατασκευή στην περιοχή του και κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να εξετάζει δωρεάν τον εν λόγω χάρτη.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να-

(α) διενεργεί επισκόπηση των υφιστάμενων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, καθώς και των σχετικών αναγκών της περιοχής του.

(β) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

(γ) επιβάλλει τέλη και δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(δ) κατασκευάζει, επισκευάζει ή βελτιώνει, λαμβάνει ή εκμισθώνει ή, με την έγκριση του Υπουργού, αγοράζει, οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή συστήματα αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων υδάτων.

(3) Επιπροσθέτως, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης-

(α) μεριμνά για την κατασκευή, απόκτηση, προμήθεια, συντήρηση, βελτίωση, επέκταση, τροποποίηση και λειτουργία κατάλληλων υδατικών έργων και για τους σκοπούς αυτούς αγοράζει ή κατασκευάζει τα αναγκαία έργα, καθώς και κάθε συσκευή και σχετικό εξοπλισμό:

Νοείται ότι, αγοράζει οποιαδήποτε υδατικά έργα με την έγκριση του Υπουργού·

(β) αποθηκεύει, διοχετεύει, διανέμει, διαθέτει, πωλεί ή άλλως πως χρησιμοποιεί ή ελέγχει τα ύδατα, τα οποία υπέστησαν επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Εξουσία για έλεγχο αποχετεύσεων

32.-(1) Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης σχετικά με τις αποχετεύσεις, οι υπάλληλοι, οι εργάτες και οι σύμβουλοι αυτού δύναται να προβαίνουν σε όλες ή μερικές από τις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να εισέρχονται σε εύλογο χρόνο σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή για σκοπούς επισκόπησης και χωροστάθμισης.

(β) να σκάπτουν το υπέδαφος ή να ενεργούν γεωτρήσεις.

(γ) να πράττουν ότι κρίνουν αναγκαίο για να διακριβωθεί εάν η γη είναι κατάλληλη για την κατασκευή συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων υδάτων ή υδατικών έργων, καθώς και η αξία της επηρεαζόμενης γης και των οικοδομών, των δένδρων και της σοδειάς που βρίσκονται σε αυτή.

(δ) να καθορίζουν την επηρεαζόμενη γη και να τοποθετούν σε αυτή οποιαδήποτε σήματα ή οροθετικές γραμμές:

Νοείται ότι, κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται σε οποιαδήποτε οικοδομή ή σε κλειστή αυλή ή σε κήπο προσαρτημένο σε κατοικία, παρά μόνο με συναίνεση του κατόχου τους και την παροχή σε αυτόν προειδοποίησης, επτά (7) τουλάχιστον ημερών, σχετικά με την εν λόγω πρόθεσή του.

(2) Για κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο μπορεί να καταστραφεί ή να υποστεί ζημιές κατά την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης καταβάλλει στον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου την ανάλογη αποζημίωση.

Τέλη και δικαιώματα αποχετεύσεων

33.-(1) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης επιβάλλει-

(α) δικαίωμα σύνδεσης στους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύνδεση και εγκατάσταση υπονόμων οικοδομής για λύματα, βιομηχανικά απορριμματικά υγρά, όμβρια ύδατα ή και άλλα συναφή και το Συμβούλιο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής του εν λόγω δικαιώματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το δικαίωμα σύνδεσης καταβάλλεται από τον μισθωτή της ακίνητης ιδιοκτησίας, αυτός αποζημιώνεται από τον ιδιοκτήτη αναφορικά με το ποσό που κατέβαλε ο ίδιος και δικαιούται να αφαιρέσει από κάθε δόση του μισθώματος της ιδιοκτησίας αυτής που καθίσταται πληρωτέα, αμέσως μετά την πληρωμή των δικαιωμάτων σύνδεσης, ποσό ίσο με το ποσό που κατέβαλε.

(β) τέλος στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας, οι οποίοι εξυπηρετούνται ή πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων ή επωφελούνται ή μπορεί να επωφεληθούν από αυτά τα έργα, είτε ομοιόμορφου ύψους σε κάθε ευρώ πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος είτε με προοδευτική φορολογία που εδράζεται στην αξία αυτή:

Νοείται ότι, κατά τον καθορισμό του τέλους αυτού, δυνατό να ληφθεί από το Συμβούλιο ειδική απόφαση για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ορισμένες τάξεις ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή ανάλογα με τη φύση των εγκαταστάσεων που έγιναν και με το όφελος που προκύπτει στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτής ή για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στα όρια συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας στην περιοχή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων εντός της συγκεκριμένης περιοχής·

(γ) τέλος στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που εξυπηρετούνται ή πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τα συστήματα αποχέτευσης ομβρίων υδάτων ή που επωφελούνται ή πρόκειται ή μπορεί να επωφεληθούν από τέτοια έργα, είτε ομοιόμορφου ύψους σε κάθε ευρώ πάνω στην αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας αναφορικά με την οποία είναι πληρωτέο το τέλος είτε με προοδευτική φορολογία που εδράζεται στην εν λόγω αξία:

Νοείται ότι, κατά τον καθορισμό του τέλους αυτού, δυνατό να ληφθεί από το Συμβούλιο ειδική απόφαση για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ορισμένες τάξεις ακίνητης ιδιοκτησίας, ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία ή ανάλογα με τη φύση των εγκαταστάσεων που έγιναν και με το όφελος που προκύπτει στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία και στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτής ή για τη μείωση ή αύξηση του τέλους για ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στα όρια συγκεκριμένου δήμου ή κοινότητας στην περιοχή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης του συνολικού κόστους των έργων εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

(δ) επιπρόσθετο τέλος από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο (β), στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας, για τη χρήση των συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων, με βάση την ποσότητα του ύδατος που χρησιμοποιείται στην ιδιοκτησία αυτή για οικιακούς ή άλλους σκοπούς και διοχετεύεται στη δημόσια υπόνομο·

(ε) επιπρόσθετο τέλος από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο (γ), στους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας, για τη χρήση των συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, με βάση την έκταση της επιφάνειας της ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία καταβάλλεται το τέλος αυτό:

Νοείται ότι, οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς και η οποία δεν δύναται με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας να αξιοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος.

(2) Τέλη και δικαιώματα τα οποία επιβάλλονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλονται και σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία η οποία ανήκει στη Δημοκρατία ή η οποία περιήλθε στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου.

(3) Τα τέλη και τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται στο εδάφιο (1) καθορίζονται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Πληροφορίες από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

34. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται, με αίτησή του, να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας πληροφορίες σχετικά με το όνομα του ιδιοκτήτη ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής στην οποία τούτο ασκεί τις αρμοδιότητές του, τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη και την αξία της ιδιοκτησίας αυτής, όπως αυτές είναι καταχωρισμένες στα βιβλία ή άλλα μητρώα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Υπολογισμός τέλους σε ακίνητη ιδιοκτησία

35.-(1) Για σκοπούς υπολογισμού οποιουδήποτε τέλους επί ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 λαμβάνεται υπόψη η αξία γενικής εκτίμησης της ακίνητης ιδιοκτησίας, όπως αυτή καθορίστηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που, μετά τη διενέργεια της τελευταίας γενικής εκτίμησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατoχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, η εν λόγω ιδιοκτησία-

(α) έχει οικοδομηθεί· ή

(β) έχει ουσιωδώς ανοικοδομηθεί· ή

(γ) έχει υποστεί κάθετο ή οριζόντιο διαχωρισμό· ή

(δ) έχει διαχωριστεί σε οικιστικά, βιομηχανικά, κτηνοτροφικά ή άλλης χρήσης οικόπεδα· ή

(ε) έχει υποστεί οποιασδήποτε άλλης μορφής ανάπτυξη με αποτέλεσμα να επέλθει αλλαγή στη χρήση της· ή

(στ) έχει ενταχθεί σε άλλη πολεοδομική ζώνη ή βρίσκεται σε πολεοδομική ζώνη που έχει αναθεωρηθεί,

ως εκτιμημένη αξία αυτής λαμβάνεται η αξία που ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθόρισε προσωρινά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις επιφυλάξεις του άρθρου 66 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

Υποχρεωτική σύνδεση

36.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 37 και 38, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίας ή επιτηδεύματος, απασχόληση, αναψυχή ή άλλους σκοπούς, το οποίο βρίσκεται μέσα σε περιοχή υπηρεσιών που γειτνιάζει με οποιαδήποτε οδό στην οποία υπάρχει δημόσια υπόνομος λυμάτων ή δημόσια παvτoρρoϊκή υπόνομος, μέσα σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από την οροθετική γραμμή του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται το υποστατικό, οφείλει όπως, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από το Συμβούλιο και γνωστοποιείται μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας-

(α) με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τους όρους της άδειας που εκδίδεται από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης-

(i) εγκαταστήσει σε αυτό κατάλληλες και επαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις και είδη υγιεινής· και

(ii) κατασκευάσει οχετό οικοδομής και ιδιωτική υπόνομο οικοδομής.

(β) καταβάλει όλες τις δαπάνες για την κατασκευή της δημόσιας υπονόμου οικοδομής και τη σύνδεση αυτής με την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής και τη δημόσια υπόνομο.

(γ) διοχετεύει όλα τα λύματα, τα ύδατα, τα βιομηχανικά απορριμματικά υγρά ή άλλα απορρίμματα του υποστατικού μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής.

(2)(α) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη δημόσια υπόνομος λυμάτων ή παvτoρρoϊκή υπόνομος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), o ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού οφείλει όπως, με δικά του έξοδα, εγκαταστήσει κατάλληλες και επαρκείς υγειονομικές εγκαταστάσεις και είδη υγιεινής και τις συνδέσει με ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την άδεια που εκδόθηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(β) Εάν σε κατοπινό στάδιο κατασκευαστεί δημόσια υπόνομος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), o ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του υποστατικού, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το Συμβούλιο και γνωστοποιείται μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, οφείλει να συμμορφωθεί με τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) απαιτήσεις.

(3) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος Νόμου, κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού ο οποίος, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας της γνωστοποίησης που εκδίδεται από το οικείο Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), παραλείπει να συνδέσει το υποστατικό με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, υπόκειται σε επιβάρυνση, η οποία δεν ξεπερνά το ποσό χρέωσης που επιβάλλεται στα υποστατικά που έχουν συνδεθεί με το σύστημα, για κάθε κυβικό μέτρο ύδατος το οποίο καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή, για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη:

Νοείται ότι, με τη σύνδεση του υποστατικού με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή με τη δημόσια υπόνομο, η πιο πάνω επιβάρυνση τερματίζεται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 33 αναφορικά με το τέλος χρήσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να καθορίσει την καταβολή της εν λόγω επιβάρυνσης επί μηνιαίας ή άλλης περιοδικής βάσης, σύμφωνα με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με το τέλος χρήσης.

(4) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος των υποστατικών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), τα οποία βρίσκονται μέσα σε περιοχή υπηρεσιών που γειτνιάζει με οποιαδήποτε οδό στην οποία υπάρχει χυτός ή χάνδακας ομβρίων υδάτων ή παvτoρρoϊκή υπόνομος μέσα σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από την οροθετική γραμμή του ακινήτου, στο οποίο βρίσκεται το υποστατικό, οφείλει όπως, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται από το Συμβούλιο και γνωστοποιείται μέσω της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, με δικά του έξοδα και με τέτοιο τρόπο που να ικανοποιείται ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, κατασκευάσει κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις και διευθετήσεις για τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων και των υδάτων επιφάνειας και όπως, σύμφωνα με τις οδηγίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, διοχετεύει όλα τα ύδατα του εν λόγω υποστατικού μέσα σε οχετό ή χάνδακα ομβρίων υδάτων ή σε παvτoρρoϊκή υπόνομο ή μέσα σε φρεάτιο υποδοχής του δρόμου, μέσα στον οποίο βρίσκεται o οχετός, ο χάνδακας ή η υπόνομος.

Απαγόρευση διοχέτευσης ορισμένων ειδών σε δημόσια υπόνομο οικοδομής ή σε δημόσια υπόνομο

37.-(1)(α) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να διοχετεύει ή να επιτρέπει τη διοχέτευση των ουσιών, υλικών, υδάτων ή απορριμμάτων που προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εάν κατά τη γνώμη του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης κριθεί ότι τα σχετικά απορρίμματα ή απορριμματικά υγρά είναι δυνατό να προκαλέσουν ζημιά στους οχετούς ή στη διαδικασία επεξεργασίας λυμάτων ή στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους ή επηρεάζουν δυσμενώς τον φυσικό υποδοχέα εκροής ή είναι δυνατό με οποιονδήποτε τρόπο να θέσουν σε κίνδυνο ζωή, αρτιμέλεια ή δημόσια περιουσία ή να προκαλέσουν oχληρία.

(β) Για την αποδοχή ή μη αποδοχή των απορριμμάτων ή απορριμματικών υγρών, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης λαμβάνει υπόψη τέτοιους παράγοντες, όπως τις ποσότητες των απορριμμάτων ή απορριμματικών υγρών, σε σχέση με την ποσότητα και ταχύτητα ροής στους οχετούς, τα υλικά κατασκευής των οχετών, τον τρόπο διαδικασίας στην επεξεργασία λυμάτων, τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, τον βαθμό επιδεκτικότητας των απορριμμάτων ή απορριμματικών υγρών για επεξεργασία και άλλους συναφείς παράγοντες.

(γ) Οι συνήθεις αποχετεύσεις ιδιωτικών κατοικιών ή καταλυμάτων γενικά θεωρούνται αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι μεγάλο μέρος αυτών δεν περιέχει τέτοιες ποσότητες των ουσιών που προβλέπονται στους πιο πάνω αναφερόμενους Κανονισμούς, έτσι ώστε να θεωρηθούν επιβλαβείς.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση απόρριψης λυμάτων

38.-(1) Σε περίπτωση που στις δημόσιες υπονόμους οικοδομής ή στις δημόσιες υπονόμους διοχετεύονται λύματα, ύδατα ή βιομηχανικά απορριμματικά υγρά που περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορεί να παρεμποδίζουν ή να επηρεάζουν τη χρήση των επεξεργασμένων υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς ή περιέχουν τις ουσίες ή έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, και τα οποία, κατά την κρίση του Συμβουλίου, μπορεί να έχουν επιβλαβή επενέργεια στα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων, στις μεθόδους, στον εξοπλισμό ή στα ύδατα στα οποία διοχετεύονται τα λύματα που εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή τα οποία με κάποιο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή προκαλούν δημόσια ενόχληση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται-

(α) να απαγορεύσει τη διοχέτευση τέτοιων λυμάτων, υδάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών.

(β) να απαιτήσει την πρoεπεξεργασία αυτών για να περιέλθουν προηγουμένως σε ικανοποιητική κατάσταση για τη διοχέτευσή τους στις δημόσιες υπονόμους οικοδομής ή στις δημόσιες υπονόμους.

(γ) να ελέγχει τις ποσότητες και τον ρυθμό διοχέτευσής τους.

(δ) να απαιτήσει την καταβολή πρόσθετων δικαιωμάτων για την κάλυψη των αναγκαίων επιπροσθέτων δαπανών για τον χειρισμό και την επεξεργασία των εν λόγω λυμάτων, υδάτων ή βιομηχανικών απορριμματικών υγρών.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν αποκλείουν οποιαδήποτε ειδική συμφωνία ή διευθέτηση μεταξύ του Συμβουλίου και οποιασδήποτε βιομηχανικής επιχείρησης με βάση την οποία ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης αποδέχεται, επί πληρωμή, για επεξεργασία βιομηχανικά απορριμματικά υγρά τα οποία είναι ιδιαζόντως ισχυρά ή ασυνήθιστης φύσης.

Διατήρηση ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής

39.-(1) Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, εντός της περιοχής υπηρεσιών, οφείλει να διατηρεί, συντηρεί ή επισκευάζει καταλλήλως την ιδιωτική του υπόνομο οικοδομής, με τρόπο που να ικανοποιεί τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(2) Ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού, ο οποίος, παρ’ όλο που έχει ειδοποιηθεί γραπτώς από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, δεν επισκευάζει την ιδιωτική του υπόνομο οικοδομής εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στη σχετική ειδοποίηση, το Συμβούλιο δύναται να προβεί στις αναγκαίες επισκευές κατά τον πρέποντα τρόπο, ενώ οι σχετικές δαπάνες που διενεργούνται από τον οργανισμό καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο ή και από τους δύο και ο οργανισμός μπορεί να εισπράξει τις εν λόγω δαπάνες ως αστικό χρέος.

Υποχρέωση για ελεύθερο χώρο για ιδιωτική υπόνομο οικοδομής

40. Κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού εντός της περιοχής υπηρεσιών οφείλει να αφήνει ελεύθερο χώρο μέχρι ενενήντα (90) εκατοστά από όλες τις παρυφές της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής, όπως εκάστοτε κρίνεται αναγκαίος για τον καθαρισμό, την επισκευή ή την προστασία της υπονόμου και σε καμία περίπτωση o χώρος αυτός δεν παρενοχλείται, καλλιεργείται ή φυτεύεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του συγκεκριμένου υποστατικού.

Εξουσία για τη μεταβολή ή το κλείσιμο δημόσιων υπονόμων

41. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να μεταβάλει το μέγεθος ή τη θέση οποιασδήποτε δημόσιας υπονόμου που ανήκει σε αυτόν ή να διακόψει και να απαγορεύσει τη χρήση οποιασδήποτε δημόσιας υπονόμου, είτε γενικώς είτε για οποιονδήποτε επιμέρους σκοπό, το Συμβούλιο όμως έχει υποχρέωση όπως, πριν οποιοδήποτε πρόσωπο που χρησιμοποιεί νόμιμα την εν λόγω υπόνομο, για οποιονδήποτε σκοπό, αποστερηθεί τη χρήση αυτής, θέσει σε χρήση υπόνομο εξίσου αποτελεσματική για τον πιο πάνω σκοπό και όπως, με ίδιες δαπάνες, εκτελέσει οποιοδήποτε έργο, το οποίο κρίνεται αναγκαίο για τη συγκοινωνία της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής με την υπόνομο που τέθηκε σε χρήση για αυτόν τον σκοπό.

Αδικήματα σε σχέση με τις αποχετεύσεις

42.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) αφαιρεί το κάλυμμα, προβαίνει σε σύνδεση ή διάνοιξη ή χρησιμοποιεί, αλλοιώνει ή παρενοχλεί οποιαδήποτε δημόσια υπόνομο, υπόνομο οικοδομής, οχετό οικοδομής ή εξαρτήματα αυτών ή προκαλεί ή επιτρέπει ή ανέχεται οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αναφερόμενες ενέργειες, χωρίς προηγούμενη άδεια του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(β) συνδέει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται τη σύνδεση οποιασδήποτε ιδιωτικής υπονόμου ή άλλης εγκατάστασης ή διευθέτησης που προορίζεται ή χρησιμοποιείται για τη διάθεση των λυμάτων οικοδομής, με τη δημόσια υπόνομο οικοδομής ή τη δημόσια υπόνομο, χωρίς προηγούμενη άδεια του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ή παραβαίνει οποιονδήποτε από τους επισυνημμένους στην άδεια όρους.

(γ) διοχετεύει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται τη διοχέτευση λυμάτων, βιομηχανικών απορριμματικών υγρών ή άλλων μιασμένων υδάτων σε οποιοδήποτε φυσικό στόμιο εκροής ή οχετό ομβρίων υδάτων εντός της περιοχής υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(δ) διοχετεύει, προκαλεί, επιτρέπει ή ανέχεται τη διοχέτευση οποιωνδήποτε ομβρίων ή υπόγειων υδάτων, των υδάτων που απορρέουν από τις στέγες, των υπόγειων υδάτων αποστράγγισης, των υδάτων ψύξεως ή των βιομηχανικών υδάτων που δεν είναι μιασμένα, μέσα σε υπόνομο λυμάτων,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τη διάπραξη κάθε αδικήματος με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρείται ότι συνήργησαν στη διάπραξή του:

(α) Ο φυσικός αυτουργός της πράξης ή παράλειψης που συνιστά αδίκημα.

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προβαίνει στη διενέργεια πράξης ή παραλείπει να προβεί στη διενέργεια πράξης, ώστε να καταστήσει δυνατή τη διάπραξη του αδικήματος ή να παράσχει συνδρομή στη διάπραξη του αδικήματος από άλλο πρόσωπο.

(γ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προάγει, βοηθά ή υποκινεί άλλο πρόσωπο στη διάπραξη του αδικήματος.

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προκαλεί ή παρακινεί ή αποπειράται να πείσει άλλο πρόσωπο να προβεί στη διάπραξη του αδικήματος.

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε πράξη προπαρασκευαστική στη διάπραξη του αδικήματος.

(3) Το δικαστήριο που εκδικάζει αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 36 δύναται να διατάξει την κατεδάφιση ή τη μετακίνηση κάθε έργου που κατασκευάστηκε ή έγινε κατά παράβαση του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 36, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται στο δικαστικό διάταγμα, σε καμία όμως περίπτωση σε προθεσμία πέραν του ενός (1) μηνός από την έκδοση του εν λόγω διατάγματος, εκτός εάν στο μεταξύ δοθεί σχετική άδεια ή έγκριση από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για διατήρηση του έργου αυτού.

(4) Εάν το πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με αυτό, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο διάταγμα, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να εκτελέσει το διάταγμα και όλες οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα, η δε πληρωμή αυτών δύναται να επιβληθεί αναλόγως.

(5) Πρόσωπο, εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3), το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αυτό, ανεξαρτήτως εάν ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προχώρησε ή προέβη στην εκτέλεση αυτού, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Το δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει κατηγορία η οποία έχει προσαφθεί εναντίον προσώπου για αδίκημα που έχει διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτού, δύναται, κατόπιν μονομερούς αίτησης (ex parte), να διατάξει το πρόσωπο αυτό να τελέσει ή να αποφύγει την τέλεση οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας, μέσα στο χρονικό διάστημα που το δικαστήριο κρίνει υπό τις περιστάσεις αναγκαίο, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία και η συντήρηση κατάλληλων συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων και συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης για την οποία προσήφθη η κατηγορία:

Νοείται ότι η έκδοση τέτοιου διατάγματος διέπεται από τις διατάξεις του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου, του περί Δικαστηρίων Νόμου και των Διαδικαστικών Κανονισμών που εκάστοτε ισχύουν.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Εφαρμογή των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου

43. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, κατά την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με τα απόβλητα, υπόκειται στις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου και των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών, καθώς και στις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ο οποίος διέπει θέματα προστασίας του περιβάλλοντος:

Νοείται ότι, ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου υπερισχύει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου.

Φορέας παραλαβής και επεξεργασίας αποβλήτων

44.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης αποτελεί φορέα παραλαβής, επεξεργασίας και γενικά διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής του και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των χώρων παράδοσης και των εγκαταστάσεων που αφορούν την επεξεργασία ή/και διαχείριση των αποβλήτων αυτών.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται-

(α) η παραλαβή, η επεξεργασία και γενικά η διαχείριση των αποβλήτων·

(β) η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων λιπασματολάσπης από απόβλητα·

(γ) η συλλογή και η διάθεση προϊόντων διαλογής·

(δ) η λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων·

(ε) η μεταφορά αποβλήτων από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους παράδοσης·

(στ) η ανάπτυξη μονάδων ή/και εγκαταστάσεων που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων·

(ζ) η λειτουργία μονάδων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή/και διαχείρισης αποβλήτων·

(η) η λειτουργία των πράσινων σημείων συλλογής ορισμένων αποβλήτων· και

(θ) η λειτουργία χώρων διάθεσης αποβλήτων και η φροντίδα και παρακολούθησή τους μετά την αποκατάστασή τους.

(3) Το Συμβούλιο καθορίζει με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου τα τέλη που επιβάλλονται για την επεξεργασία των αποβλήτων στους χώρους παράδοσης και, όπου αυτό εφαρμόζεται, τα τέλη μεταφοράς από σταθμούς μεταφόρτωσης σε χώρους παράδοσης και γενικά τα τέλη σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή χώρο που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.

Διαχειριστής χώρου παράδοσης αποβλήτων

45. Η λειτουργία των χώρων διάθεσης, επεξεργασίας, παράδοσης, μεταφοράς και γενικά διαχείρισης των αποβλήτων δύναται να ανατεθεί από το Συμβούλιο, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού, σε τρίτο φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προϋπολογισμός Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης

46.-(1) Ο ετήσιος προϋπολογισμός κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για το επόμενο οικονομικό έτος ετοιμάζεται από τον Γενικό Διευθυντή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εγκρίνεται από το οικείο Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Υπουργός.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με εγκύκλιό του να καθορίζει οποιεσδήποτε απαιτήσεις σε σχέση με το περιεχόμενο, τη δομή και τα συνημμένα έγγραφα των προϋπολογισμών των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων των στρατηγικών σχεδίων και των δεικτών απόδοσης.

(3) Ο Υπουργός, μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του προϋπολογισμού του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τον υποβάλλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την 31η Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται.

(4)(α) Εάν ο ετήσιος προϋπολογισμός Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης δεν έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται να εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια από το οικείο Συμβούλιο οποιασδήποτε απαιτούμενης δαπάνης για περίοδο που δεν υπερβαίνει κάθε φορά τον έναν (1) μήνα και τους δύο (2) μήνες συνολικά, εφόσον θεωρεί αυτό αναγκαίο για τη συνέχιση των υπηρεσιών που προβλέπονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, μέχρι την εκπνοή της εν λόγω περιόδου.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που αναλογεί για την περίοδο εκείνη και το οποίο εγκρίθηκε για την εν λόγω υπηρεσία με τον προϋπολογισμό του προηγούμενου οικονομικού έτους.

(5)(α) Πιστώσεις ενός άρθρου δαπανών του προϋπολογισμού δύναται να μεταφέρονται σε άλλο άρθρο δαπανών, εφόσον παρουσιάζεται αντίστοιχη εξοικονόμηση, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), κατόπιν εξουσιοδότησης του Συμβουλίου και ενημέρωσης του Υπουργού για τη μεταφορά αυτή.

(β) Η υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την 15η Ιουνίου του τρέχοντος οικονομικού έτους, δεν επιτρέπεται, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από την υποβολή αιτιολογημένου αιτήματος από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο.

(γ) Το Συμβούλιο δύναται, μέχρι την 31η Ιουλίου του οικονομικού έτους για το οποίο εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, να υποβάλει στον Υπουργό για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναθεωρημένο προϋπολογισμό, νοουμένου ότι δεν αυξάνεται το συνολικό ποσό των δαπανών, ανεξαρτήτως εάν παρουσιάζονται αυξημένα έσοδα.

(6)(α) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει περαιτέρω προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Μη έγκριση προϋπολογισμού

47. Ο προϋπολογισμός οποιουδήποτε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης δεν εγκρίνεται, εάν δεν συνάδει με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 99 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου ή στο Στρατηγικό Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής το οποίο καταρτίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του εν λόγω Νόμου.

Ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί προϋπολογισμοί και αντίγραφο στο Γενικό Ελεγκτή

48.-(1) Ο προϋπολογισμός κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός.

(2) Αντίγραφο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης αποστέλλεται στον Γενικό Ελεγκτή.

Έσοδα προϋπολογισμού

49.-(1) Έσοδα του προϋπολογισμού αποτελούν τα χρηματικά ποσά τα οποία εισπράττονται από κάθε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που αναφέρεται στον οικείο προϋπολογισμό αυτών, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου στην οποία αυτά ανάγονται, και τα οποία προέρχονται από-

(α) τέλη, δικαιώματα ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών:

Νοείται ότι, χρηματικό ποσό το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό ύψους εξήντα τοις εκατόν (60%) επί των τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων που εισπράττονται αναφορικά με αιτήσεις για άδειες και εγκρίσεις που εκδίδονται από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, καταβάλλεται στις οικείες τοπικές αρχές που αφορούν οι εν λόγω αιτήσεις και το ποσοστό αυτό δύναται να αναθεωρείται με διάταγμα του Υπουργού κάθε πέντε (5) χρόνια·

(β) πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που δύναται να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(γ) μισθώματα, τόκους και άλλα έσοδα από την περιουσία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(δ) οποιαδήποτε άλλα ποσά εισπράττονται από το Συμβούλιο ή υπάλληλο ή εργάτη, για λογαριασμό του Συμβουλίου. και

(ε) δωρεές, κληροδοτήματα ή άλλες χορηγίες.

(2) Την ευθύνη της είσπραξης των εσόδων έχει ο Οικονομικός Διευθυντής του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και τα έξοδα, τα οποία ανακτώνται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποτελούν μέρος των εσόδων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(3) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να διαγράφει εισπρακτέα έσοδα που δεν μπορούν να εισπραχθούν, βάσει καθορισμένων ορίων, όταν πιστοποιείται γραπτώς από τον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ότι-

(α) έγιναν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες ενέργειες για την είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων, χωρίς να καταστεί δυνατή η είσπραξη των εσόδων στο χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. και

(β) το κόστος περαιτέρω ενεργειών για την είσπραξη των εσόδων υπολογίζεται ότι υπερβαίνει το απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση ποσό εσόδων.

(4) Τα όρια διαγραφής που αναφέρονται στο εδάφιο (3) καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Ποσά καθυστερήσεων τα οποία δεν μπορούν να εισπραχθούν και υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα σε Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου όρια, διαγράφονται, έπειτα από σχετική έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.

(6) Τα ετήσια έσοδα που απορρέουν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης από τα τέλη, τα δικαιώματα ή τις επιβαρύνσεις, μαζί με τυχόν έσοδα αυτού από άλλες πηγές κατά το ίδιο έτος, πρέπει να επαρκούν, κατά το δυνατόν και μόνο να επαρκούν, για την πληρωμή των δαπανών και την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών του, οι οποίες κανονικά βαρύνουν τα εισοδήματά του κατά το εν λόγω έτος. Στις δαπάνες και υποχρεώσεις αυτές είναι αναγκαίο όπως περιληφθούν και οι πληρωμές οι οποίες πρόκειται να διενεργηθούν από αυτό κατά το ίδιο έτος αναφορικά με τους τόκους και το κεφάλαιο οποιουδήποτε δανείου συνήφθη από το Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπως και τα χρηματικά ποσά που ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης κρίνει πρέπον να διαφυλάξει κατά το έτος αυτό για τον σχηματισμό αποθεματικού κεφαλαίου, για επεκτάσεις, ανανεώσεις, αποσβέσεις, δάνεια και άλλους παρόμοιους σκοπούς.

Δαπάνες προϋπολογισμού

50.-(1) Δαπάνες του προϋπολογισμού αποτελούν οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από κάθε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο έχει δημιουργηθεί η υποχρέωση για πληρωμή και οι οποίες αφορούν-

(α) χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.

(β) μισθούς, τυχόν επιδόματα, αμοιβή ή αντιμισθία και άλλα ωφελήματα των υπαλλήλων ή εργατών που εργοδοτεί ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης.

(γ) δαπάνες προς τρίτους με τους οποίους έχει συνάψει συμβάσεις ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης.

(δ) χρηματικά ποσά που οφείλονται νόμιμα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης. και

(ε) δαπάνες που διενεργήθηκαν νόμιμα από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Στις δαπάνες προϋπολογισμού περιλαμβάνονται η αποζημίωση, τα έξοδα παραστάσεως και άλλα επιδόματα του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου.

(3) Το Συμβούλιο δεν αποφασίζει ή εξουσιοδοτεί δαπάνη, η οποία δεν έχει εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό ή δεν έχει ειδικά εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 46.

(4) Το αποθεματικό χρησιμοποιείται μόνο για αναπτυξιακούς σκοπούς και ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να καθορίζει με εγκύκλιο το ύψος του αποθεματικού το οποίο δικαιούται να διατηρεί κάθε Συμβούλιο.

Πληρωμή δαπανών

51.-(1) Την ευθύνη για την έγκαιρη πληρωμή των δαπανών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης έχει ο Γενικός Διευθυντής και ο Οικονομικός Διευθυντής.

(2) Η πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης πραγματοποιείται με την έκδοση επιταγής ή έμβασμα.

(3) Επιταγή που εκδίδεται για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης, καθώς και έμβασμα με το οποίο διενεργείται οποιαδήποτε δαπάνη, υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή και προσυπογράφεται από τον Οικονομικό Διευθυντή.

(4) Ο Υπουργός δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με τον Υπουργό Οικονομικών, να ζητήσει από το Συμβούλιο να κατανέμει μέρος της ετήσιας πρόνοιας ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού σε κάθε τρίμηνο και, εάν γίνει τέτοια κατανομή, το Συμβούλιο δεν δύναται να δαπανά περισσότερα από το ποσό που κατανέμεται μέσα στο αντίστοιχο τρίμηνο, χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργού.

Κατάθεση χρημάτων

52.-(1) Όλα τα χρηματικά ποσά που ανήκουν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ή εισπράττονται για λογαριασμό του, κατατίθενται πριν από το τέλος, ή τουλάχιστον την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, της ημέρας κατά την οποία έγινε η είσπραξη, σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, όπως καθορίζεται από το οικείο Συμβούλιο.

(2) Κάθε Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Οικονομικό Διευθυντή να διατηρεί στην κατοχή του χρηματικό ποσό, που να μην υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ημερησίως, για τις ημερήσιες δαπάνες του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Απόσυρση χρημάτων

53. Από λογαριασμό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, σε οποιοδήποτε αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, δεν αποσύρεται οποιοδήποτε χρηματικό ποσό, παρά μόνο με επιταγή ή έμβασμα που υπογράφεται και προσυπογράφεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

Εξουσία Υπουργού Οικονομικών

54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση συγκροτημένης οικονομικής διαχείρισης από τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, ασκώντας κατ’ αναλογίαν τις εξουσίες που του παρέχονται από τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο Υπουργός Οικονομικών συνεργάζεται με τον Υπουργό για την άσκηση των εξουσιών που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.

Ανάληψη υποχρεώσεων

55.-(1) Σε σχέση με τους κανόνες για τον δανεισμό ή την προσωρινή χρηματοδότηση εκ μέρους των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι ισχύουσες διατάξεις του Μέρους ΧΙΙΙ του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(2) Σε περίπτωση που το Συμβούλιο ζητήσει την έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τη σύναψη δανείου ή την προσωρινή χρηματοδότηση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, το εν λόγω Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό την απαραίτητη πληροφόρηση που καταδεικνύει ότι τέτοιες συνδιαλλαγές συνάδουν με τους ισχύοντες κανόνες ανάληψης υποχρεώσεων.

(3) Σε περίπτωση που Συμβούλιο παραβιάζει οποιονδήποτε από τους κανόνες που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), μέχρι να συμμορφωθεί με αυτούς-

(α) η εξουσία του που αναφέρεται στο εδάφιο (2) να συνάψει δάνειο ή να χρηματοδοτηθεί προσωρινά από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα, αναστέλλεται. και

(β) ο Υπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να μην εγκρίνουν οποιονδήποτε δανεισμό ή προσωρινή χρηματοδότηση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα.

Προβλέψεις

56.-(1) Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών προβλέψεις για τις εισπράξεις και τις πληρωμές, με τριμηνιαία ανάλυση για όλο το οικονομικό έτος, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του οικονομικού έτους ή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα έγκρισης του προϋπολογισμού.

(2) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης υποβάλλει στον Υπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών, σε χρόνο που καθορίζει ο Υπουργός, μηνιαία έκθεση προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει-

(α) επικαιροποιημένες προβλέψεις εισπράξεων και πληρωμών για το υπόλοιπο οικονομικό έτος.

(β) τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές για κάθε έναν από τους προηγούμενους μήνες του οικονομικού έτους. και

(γ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία δύναται να ζητηθούν από τον Υπουργό.

(3) Ο Υπουργός δύναται να καθορίζει τη μορφή, τις διαδικασίες και τις μεθόδους που αφορούν την ετοιμασία και την υποβολή των προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), και της μηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

Κυρώσεις

57. Σε περίπτωση-

(α) παραβίασης από το Συμβούλιο των κανόνων για δανεισμό ή προσωρινή χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 ή οποιωνδήποτε άλλων προνοιών του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, το οποίο καταρτίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου ή δαπάνης πέραν του ποσού που κατανεμήθηκε σε κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 51. ή

(β) πραγματικής δαπάνης από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης η οποία υπερβαίνει σημαντικά τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56. ή

(γ) μη υποβολής από το Συμβούλιο, εντός των χρονικών πλαισίων που θέτει ο Υπουργός, των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 56. ή

(δ)μεταφοράς πιστώσεων ενός άρθρου δαπανών του προϋπολογισμού σε άλλο άρθρο δαπανών, στο οποίο παρουσιάζεται αντίστοιχη εξοικονόμηση, σε ποσοστό που υπερβαίνει το προβλεπόμενο ποσοστό ύψους είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%),

ο Υπουργός δύναται, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών, να-

(i) ζητήσει από το Συμβούλιο να υποβάλει για έγκριση σε αυτόν και στον Υπουργό Οικονομικών σχέδιο δράσης για άρση της υπέρβασης ή επαναφορά της πραγματικής δαπάνης στα επίπεδα των αρχικών προβλέψεων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(ii) διορίσει οικονομικό διαχειριστή στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ο οποίος να έχει εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για τα κύρια οικονομικά θέματα, όπως αυτά καθορίζονται από τον Υπουργό, και να ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργού, υπό την εποπτεία και τις οδηγίες αυτού,

(iii) απαγορεύει ή περιορίζει την πρόσληψη λειτουργών ή άλλου προσωπικού στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο,

(iv) εγκρίνει αλλαγή στους συντελεστές των τελών, των δικαιωμάτων και οποιωνδήποτε άλλων μορφών χρεώσεων που επιβάλλονται από το Συμβούλιο, εάν το εν λόγω Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε τέτοια αλλαγή,

(v) αναστέλλει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, την εξουσία του Συμβουλίου να δαπανά περισσότερα από την εγκεκριμένη πρόνοια του εγκεκριμένου κονδυλίου του προϋπολογισμού με εξοικονομήσεις από άλλο εγκεκριμένο κονδύλι,

(vi) ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες, οικονομικής ή άλλης φύσεως, επιπροσθέτως των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, στη βάση προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Εσωτερικός έλεγχος

58.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για την εφαρμογή και τη λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του, κατ’ αναλογίαν των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης συστήνει μονάδα εσωτερικού ελέγχου, για την οποία ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου λογοδοτεί στην Επιτροπή Ελέγχου του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης για θέματα που αφορούν-

(i) την έγκριση καταστατικού χάρτη λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου (internal audit charter)·

(ii) την έγκριση της στρατηγικής ελέγχου και της ετήσιας έκθεσης·

(iii) την έγκριση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου με βάση την εκτίμηση κινδύνου·

(iv) τις κοινοποιήσεις από τον επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου για τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου· και

(v) τη διεξαγωγή κατάλληλης έρευνας στη διοίκηση για προσδιορισμό του κατά πόσο υπάρχουν περιορισμοί πλαισίου ή προϋπολογισμού, οι οποίοι εμποδίζουν τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της.

(β) Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου δύναται να αναλαμβάνεται από μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ή/και από εξειδικευμένα άτομα ή εξειδικευμένους οίκους, εφόσον η μονάδα εσωτερικού ελέγχου προβεί σε αγορά ή μίσθωση υπηρεσιών.

(γ) Η εμπλοκή των ατόμων που στελεχώνουν τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου σε οποιαδήποτε άλλα λειτουργικά καθήκοντα, απαγορεύεται.

(3) Ο Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος διορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 του περί Εσωτερικού Ελέγχου Νόμου, καθορίζει τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου, τα οποία εφαρμόζει η μονάδα εσωτερικού ελέγχου κατά τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου.

Τήρηση βιβλίων και λογαριασμών και ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων

59. Κάθε Συμβούλιο μεριμνά για την τήρηση βιβλίων και καταστάσεων λογαριασμών όσον αφορά όλα τα έσοδα και όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, καθώς και για την ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων με βάση τις λογιστικές αρχές των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων και του ιστορικού κόστους, καθώς και τα Λογιστικά Πρότυπα που καθορίζει ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 79 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

Ετήσιος έλεγχος

60.-(1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και οπωσδήποτε πριν από την 30ή Απριλίου του επόμενου οικονομικού έτους και, αφού πιστοποιηθούν από τον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή, υποβάλλονται για έλεγχο στον Γενικό Ελεγκτή.

(2) Μετά τον έλεγχο, ο Γενικός Ελεγκτής υποβάλλει τους ελεγμένους λογαριασμούς κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μαζί με την έκθεσή του, στο οικείο Συμβούλιο, στον Υπουργό και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

(3) Ο Γενικός Διευθυντής μεριμνά για την ανάρτηση των ελεγμένων λογαριασμών και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή στην ιστοσελίδα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και ο Υπουργός μεριμνά για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Μετά τον έλεγχο των λογαριασμών και της δημοσίευσης αυτών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, αυτοί θεωρούνται κλειστοί και, μετά την εκπvoή ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής, κανένας δεν δύναται να τους αμφισβητήσει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός μόvo για λόγους ανεντιμότητας ή δόλου ή για την ανάκτηση καθυστερημένων εσόδων.

(5) Τα έξοδα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων καθορίζονται από τον Γενικό Ελεγκτή και καταβάλλονται από τον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξουσία Γενικού Ελεγκτή

61.-(1) Για σκοπούς διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου, ο Γενικός Ελεγκτής δύναται να καλεί οποιοδήποτε μέλος του οικείου Συμβουλίου ή υπαλλήλους του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για να δώσουν πληροφορίες ή επεξηγήσεις ή για να παρουσιάσουν πρακτικό οποιασδήποτε συνεδρίας, βιβλίο, συμβόλαιο, σύμβαση, λογαριασμό, τιμολόγιο ή άλλο έγγραφο αναγκαίο για τη διενέργεια του ελέγχου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου.

ΜΕΡΟΣ Χ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ
Περιουσία Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

62. Με τη σύσταση Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 3, όλη η κινητή περιουσία και ακίνητη ιδιοκτησία των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων και των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων της οικείας περιοχής, περιέρχονται σε αυτόν.

Εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας

63.-(1) Ακίνητη ιδιοκτησία, η οποία ανήκει σε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων και η οποία, δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε Νόμου, απαιτείται να εγγραφεί στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, εγγράφεται στο όνομα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(2) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ή για την εκτέλεση στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο οποιασδήποτε απαιτούμενης πράξης ή ενέργειας, ο Πρόεδρος του οικείου Συμβουλίου, ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο, είναι ο νόμιμος πληρεξούσιος του εν λόγω Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(3)(α) Με την αίτηση για εγγραφή που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατατίθεται στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο γραπτή ειδοποίηση υπογεγραμμένη από τον Γενικό Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται η διεύθυνση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, με την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης και οποιωνδήποτε εγγράφων στη διεύθυνση αυτή, αποδεικνύεται επαρκώς η επίδοσή τους στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(4) Με την υποβολή αίτησης για την εγγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας στο όνομα του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1), το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο προβαίνει στην εγγραφή αυτή με την προσαγωγή πιστοποιητικού του Γενικού Διευθυντή ότι η εν λόγω ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία του οικείου Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, η οποία έχει περιέλθει σε αυτόν, με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1).

Διάθεση κινητής και ακίνητης ιδιοκτησίας και διεξαγωγή δραστηριοτήτων

64.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, με την έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, να αποφασίζει, κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του-

(α) την πώληση, την ανταλλαγή ή την εκμίσθωση της κινητής ιδιοκτησίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(β) την εκμίσθωση, τη μίσθωση, την πώληση ή την ανταλλαγή ακίνητης ιδιοκτησίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(γ) τη δημιουργία δουλείας ή άλλου εμπράγματου βάρους ή προνομίου επί της ακίνητης ιδιοκτησίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να-

(α) αξιοποιεί την κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης και για τον σκοπό αυτό να ιδρύει δημόσιες επιχειρήσεις ή να επενδύει σε κυβερνητικά χρεόγραφα μέρος των κεφαλαίων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατόν (50%), για τα οποία δεν προβλέπεται άμεση δαπάνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτού·

(β) διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση και ανάπτυξη των περιουσιακών του στοιχείων, των τεχνικών του δυνατοτήτων, των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών και της τεχνογνωσίας του.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας

65. Σε περίπτωση που απαιτείται να αποκτηθεί ακίνητη ιδιοκτησία για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε σκοπού δημόσιας ωφέλειας που εμπίπτει στις αρμοδιότητες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί με συμφωνία, το Συμβούλιο, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να αποφασίσει, κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του, την απαλλοτρίωση της εν λόγω ιδιοκτησίας για τον σκοπό δημόσιας ωφέλειας που προορίζεται και καθορίζεται στην απόφαση αυτού, τηρουμένων των διατάξεων της εκάστοτε εν ισχύι νομοθεσίας που διέπει την απαλλοτρίωση ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς δημόσιας ωφέλειας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει ήδη δημοσιευθεί γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης ακίνητης ιδιοκτησίας πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και η διαδικασία απαλλοτρίωσης δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, ακολουθείται η διαδικασία που προβλεπόταν στην τότε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αναγκαστική απαλλοτρίωση επιχειρήσεων

66.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και με την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να απαλλοτριώσει αναγκαστικά ως λειτουργούσα μονάδα την επιχείρηση προμηθευτή ύδατος, είτε λειτουργεί εντός της περιοχής υπηρεσιών είτε εκτός, σε οποιαδήποτε περίπτωση που το θεωρεί απαραίτητο να το πράξει προς το δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα για να προάγει απλοποίηση και τυποποίηση των μεθόδων προμήθειας ύδατος:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, προτού χορηγήσει την εξουσιοδότησή του για την αναγκαστική απαλλοτρίωση επιχείρησης οποιουδήποτε προμηθευτή ύδατος, να απαιτήσει όπως η σχετική αποζημίωση καταβληθεί με τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (6).

(2) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο απαιτήσει βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) την εξακρίβωση της αποζημίωσης, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης επιδίδει στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή ύδατος γραπτή ειδοποίηση της προτιθέμενης απαλλοτρίωσης, η οποία τον πληροφορεί για την προτιθέμενη απαλλοτρίωση, ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία πρόκειται να απαλλοτριωθεί η επιχείρηση και τον καλεί να συμφωνήσει την αποζημίωση που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με αυτή, σε περίπτωση δε μη συμφωνίας, το ποσό της αποζημίωσης αποφασίζεται με διαδικασία διαιτησίας.

(3) Εάν μέσα σε έναν (1) μήνα από την επίδοση της ειδοποίησης της προτιθέμενης απαλλοτρίωσης η αποζημίωση που πρέπει να πληρωθεί από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δεν συμφωνηθεί, η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται με διαδικασία διαιτησίας βάσει των διατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου, σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 68 του παρόντος Νόμου, με παραπομπή σε δύο (2) διαιτητές, καθένας εκ των οποίων διορίζεται από κάθε πλευρά, και κάθε τέτοια παραπομπή θεωρείται ότι συνιστά συμφωνία διαιτησίας βάσει των διατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου:

Νοείται ότι, κατά την απόφαση τέτοιας αποζημίωσης, η ημερομηνία που ορίζεται στην ειδοποίηση της προτιθέμενης απαλλοτρίωσης θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία της απαλλοτρίωσης.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο θεωρεί ότι το ποσό της αποζημίωσης που απαιτείται να πληρωθεί σε σχέση με την απαλλοτρίωση, όπως αποφασίστηκε από τους διαιτητές, είναι τέτοιο που είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος να προβεί στην προτιθέμενη απαλλοτρίωση, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται, με την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να αποσύρει, με γραπτή ειδοποίηση που επιδίδεται στον προμηθευτή ύδατος, την ειδοποίηση της προτιθέμενης απαλλοτρίωσης.

(5) Σε περίπτωση που ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης αποσύρει την ειδοποίηση της προτιθέμενης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (4), καταβάλει στον προμηθευτή ύδατος οποιεσδήποτε δαπάνες τις οποίες εύλογα αυτός υπέστη ως αποτέλεσμα της επίδοσης τέτοιας ειδοποίησης.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ειδοποίηση δύναται να επιδίδεται είτε προσωπικά είτε με διπλοσυστημένη επιστολή.

Επίδοση ειδοποίησης απαλλοτρίωσης επιχείρησης

67. Σε περίπτωση που Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 66, να απαλλοτριώσει επιχείρηση προμηθευτή ύδατος, επιδίδει στον εν λόγω προμηθευτή, είτε προσωπικά είτε με διπλοσυστημένη επιστολή, γραπτή ειδοποίηση που ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης προτίθεται να απαλλοτριώσει την επιχείρηση, ήτοι την ημερομηνία απαλλοτρίωσης, και από την ημερομηνία αυτή-

(α) η επιχείρηση μεταβιβάζεται και περιέρχεται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, ελεύθερη από όλες τις επιβαρύνσεις και τα εμπράγματα βάρη, περιλαμβανομένης όλης της περιουσίας και του ενεργητικού του προμηθευτή ύδατος αναφορικά με την επιχείρηση·

(β) όλοι οι χρεωστικοί λογαριασμοί και τα άλλα χρήματα που οφείλονται στον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος για λογαριασμό της επιχείρησης και το δικαίωμα να ενάγει, να ανακτά και να δίδει αποδείξεις για τα χρέη αυτά και τα χρήματα, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

(γ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προηγούμενου προμηθευτή ύδατος βάσει οποιασδήποτε σύμβασης σε σχέση με εργασία που αφορά την επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής, επέκτασης ή επισκευής, μεταβιβάζονται και περιέρχονται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

(δ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προηγούμενου προμηθευτή ύδατος βάσει σύμβασης σε σχέση με την προμήθεια ύδατος μεταβιβάζονται και περιέρχονται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

Αποζημίωση σε περίπτωση απαλλοτρίωσης επιχείρησης

68.-(1) Σε περίπτωση που επιχείρηση έχει απαλλοτριωθεί από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 66 και 67, η αποζημίωση που πρέπει να πληρωθεί σε σχέση με την απαλλοτρίωση, εάν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά, αποφασίζεται με διαιτησία δυνάμει των διατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου, σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στο εδάφιο (2), με παραπομπή σε δύο (2) διαιτητές, καθένας εκ των οποίων διορίζεται από κάθε πλευρά, και κάθε τέτοια παραπομπή θεωρείται ότι συνιστά διαιτητική συμφωνία δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

(2) Κατά την απόφαση της αποζημίωσης που απαιτείται να πληρωθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διαιτητές, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28, λαμβάνουν υπόψη τους ακόλουθους, μεταξύ άλλων, υπολογισμούς, καθώς και την επίπτωση κάθε τέτοιου υπολογισμού και πιο συγκεκριμένα-

(α) τη δίκαιη αγοραία αξία κατά την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης της ακίνητης ιδιοκτησίας, των υδατικών έργων, των υλικών και των εγκαταστάσεων των προμηθευτών, που είναι κατάλληλα και χρησιμοποιούνται από αυτούς για τους σκοπούς της επιχείρησης, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η φύση και η κατάσταση της ακίνητης ιδιοκτησίας, των υδατικών έργων, των υλικών και των εγκαταστάσεων, καθώς και της κατάστασης επισκευής τους·

(β) την αξία, όπως υπολογίζεται, από τους διαιτητές, οποιωνδήποτε χρεωστικών λογαριασμών και άλλων χρημάτων και οποιωνδήποτε δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που μεταβιβάστηκαν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης κατ’ εφαρμογή των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του άρθρου 67·

(γ) οποιοδήποτε ποσό το οποίο εισπράχθηκε ως ασφάλιστρο από τους προμηθευτές αναφορικά με την επιχείρηση.

(3) Σε περίπτωση που η αποζημίωση για την απαλλοτρίωση οποιασδήποτε επιχείρησης αποφασίζεται με διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης καταβάλλει νόμιμο τόκο, όπως αυτός καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, επί του ποσού της αποζημίωσης ή οποιουδήποτε ποσού το οποίο εκκρεμεί ως υπόλοιπό του, από την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης μέχρι την ημερομηνία πληρωμής από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης της αποζημίωσης ή του υπολοίπου.

(4) Όταν οποιαδήποτε ιδιοκτησία οποιασδήποτε επιχείρησης η οποία απαλλοτριώνεται αναγκαστικά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου βαρύνεται με υποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη νομική επιβάρυνση, η αποζημίωση ή το μέρος της εκείνο που ήθελε είναι επαρκές για να εξοφλήσει την υποθήκη ή την άλλη επιβάρυνση, πληρώνεται στον ενυπόθηκο δανειστή ή στο πρόσωπο υπέρ του οποίου λειτουργεί η επιβάρυνση, προς ικανοποίηση ολικώς ή μερικώς του ποσού που εξασφαλίζεται με την υποθήκη ή το οποίο υπόκειται στην επιβάρυνση.

Εξουσία του Συμβουλίου να διαθέτει επιχείρηση με συμφωνία

69. Εάν οποιαδήποτε επιχείρηση που περιήλθε σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή εάν το Συμβούλιο θεωρεί ότι δεν είναι πρακτικό ή σκόπιμο να διατηρήσει την επιχείρηση αυτή, το Συμβούλιο δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να διαθέσει την επιχείρηση αυτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Εξουσία στο Συμβούλιο να προτείνει επιστροφή επιχείρησης

70.-(1) Εάν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης από Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης επιχείρησης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και πριν συμφωνηθεί ή αποφασιστεί η αποζημίωση γι’ αυτή, το Συμβούλιο θεωρεί, αφού λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων υπολογισμών, το ποσό της σχετικής αποζημίωσης και τη μη πρακτικότητα ή μη σκοπιμότητα της διατήρησης της επιχείρησης αυτής, ότι είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος να εξακολουθήσει να διατηρεί την επιχείρηση αυτή, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού και την εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προτείνει την επιστροφή της επιχείρησης αυτής στον προηγούμενο προμηθευτή ύδατος δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (2) έως (4).

(2) Το Συμβούλιο, σε τέτοια περίπτωση, παρέχει στον προηγούμενο ιδιοκτήτη τουλάχιστον ενός (1) μηνός προειδοποίηση με την οποία τον πληροφορεί για την πρόθεσή του να επιστρέψει την επιχείρηση σε αυτόν και τον καλεί να δηλώσει, εντός της περιόδου αυτής, κατά πόσο είναι πρόθυμος να δεχτεί την επιστροφή σε αυτόν της επιχείρησης, με τους όρους που δυνατό να συμφωνηθούν ή, σε περίπτωση μη συμφωνίας, όπως ήθελε αποφασιστεί με διαιτησία.

(3) Εάν ο προμηθευτής ύδατος εκφράσει την προθυμία του να δεχτεί την επιστροφή σε αυτόν της επιχείρησης και δεν έχει επέλθει συμφωνία ως προς τους όρους της επιστροφής αυτής, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Το θέμα παραπέμπεται σε διαιτησία βάσει των διατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου, ενώπιον δύο (2) διαιτητών, καθένας εκ των οποίων διορίζεται από κάθε πλευρά, και κάθε τέτοια παραπομπή θεωρείται ότι συνιστά συμφωνία διαιτησίας δυνάμει των διατάξεων του περί Διαιτησίας Νόμου· και

(β) κατά τη λήψη της απόφασης για τους όρους επιστροφής της επιχείρησης, οι διαιτητές λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

(i) Την κατάσταση του φυσικού ενεργητικού κατά την ημερομηνία της απαλλοτρίωσης και κατά την ημερομηνία της επιστροφής, αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η εύλογη φυσική φθορά·

(ii) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου προμηθευτή ύδατος, που περιήλθαν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, την αξία οποιωνδήποτε χρεωστικών λογαριασμών ή άλλων χρημάτων και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προτείνεται να επιστραφούν, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη προσαρμογή που απαιτείται για τον σκοπό αυτό·

(iii) την προσαρμογή μεταξύ των δαπανών που υπέστη και των εσόδων που εισέπραξε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου που η επιχείρηση είχε περιέλθει στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης·

(iv) την αξία του ύδατος που προμηθεύτηκε από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ως αποζημίωση γενικά, ή και βάσει των διατάξεων του άρθρου 28, κατά τη διάρκεια που η επιχείρηση είχε περιέλθει σε αυτόν· και

(v) το γεγονός ότι θα επιτραπεί στον προμηθευτή ύδατος να λειτουργεί ως προμηθευτής εντός της περιοχής υπηρεσιών.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής ύδατος αρνείται να αποδεχθεί την επιστροφή σε αυτόν της επιχείρησης, οι διαιτητές, κατά την απόφαση της αποζημίωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 68, επιπροσθέτως με τους υπολογισμούς που καθορίζονται στο εδάφιο (2) αυτού, λαμβάνουν υπόψη την ετοιμότητα και την προθυμία του Συμβουλίου να επιστρέψει την επιχείρηση και την επίπτωση του τελευταίου αυτού υπολογισμού πάνω στους άλλους.

Εξουσία για σύναψη συμβάσεων

71.-(1) Σύμβαση από Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ή στο όνομα αυτού καταρτίζεται γραπτώς και φέρει-

(α) τη σφραγίδα του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης·

(β) την υπογραφή του Προέδρου του Συμβουλίου· και

(γ) τις υπογραφές του Γενικού Διευθυντή και του Οικονομικού Διευθυντή:

Νοείται ότι, για συμβάσεις σχετικές με τη συνήθη διεξαγωγή των τρέχουσων συναλλαγών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, τηρουμένων των διατάξεων του περί Συμβάσεων Νόμου, το Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του να καταρτίζει και να καταργεί συμβάσεις για λογαριασμό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(2) Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι κατά νόμο ισχυρές και δεσμεύουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τους κληρονόμους, εκτελεστές ή διαχειριστές τους, ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Ουδεμία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επηρεάζει την εγκυρότητα οποιασδήποτε νόμιμης σύμβασης η οποία καταρτίστηκε στο όνομα Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας, Συμβουλίου Αποχετεύσεων ή Συμβουλίου Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Συνεργασία Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης για έργα και υπηρεσίες

72.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να συνεργάζεται με άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης για την-

(α) εκτέλεση από κοινού έργων κοινής ωφέλειας τα οποία θα είναι προς όφελος των κατοίκων των συμβαλλόμενων μερών. και

(β) παροχή από κοινού υπηρεσιών που τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αρμοδιότητα να παρέχουν ξεχωριστά.

(2) Το περιεχόμενο κάθε συμφωνίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει όρους για τα ακόλουθα:

(α) Το ποσοστό συμμετοχής κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στο συνολικό κόστος του έργου κοινής ωφέλειας ή των παρεχόμενων από κοινού υπηρεσιών.

(β) τις υποχρεώσεις κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης στην εκτέλεση, στη λειτουργία και στη συντήρηση του έργου ή στην από κοινού παροχή υπηρεσιών.

(γ) τη διάθεση από μέρους κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού ή και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου ή τις παρεχόμενες κοινές υπηρεσίες.

(δ) το ποσοστό συμμετοχής κάθε Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης σε τυχόν έσοδα ή εισπράξεις από τη δημιουργία του έργου ή από τις παρεχόμενες κοινές υπηρεσίες.

(ε) το όργανο παρακολούθησης, συντονισμού, ελέγχου και λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εκτέλεση, συντήρηση και λειτουργία του έργου ή την από κοινού παροχή υπηρεσιών και την εκπροσώπηση των συμβαλλομένων μερών σε αυτό.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

«έργο κοινής ωφέλειας» σημαίνει οποιοδήποτε έργο το οποίο τα εμπλεκόμενα Συμβούλια καθορίζουν ότι εξυπηρετεί την ευρύτερη ανάπτυξη των περιοχών τους και συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

«υπηρεσίες» σημαίνει υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές εκάστοτε καθορίζονται από τα οικεία Συμβούλια.

Ίδρυση και συμμετοχή σε εταιρείες ή ιδρύματα

73. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, με την έγκριση του Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δύναται-

(α) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης για την αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης·

(β) να ιδρύει μη κερδοσκοπικές εταιρείες δι’ εγγυήσεως ή να συμμετέχει από κοινού με άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες ως ανωτέρω ή ιδρύματα, οι σκοποί ή οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν την εφαρμογή προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση διαθέσιμων κονδυλίων της και την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας:

Νοείται ότι, στις πιο πάνω αναφερόμενες εταιρείες και ιδρύματα συμμετέχουν αποκλειστικά Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης διά εκπροσώπων τους και η θητεία έκαστου εκπροσώπου λήγει την τριακοστή ημέρα μετά τη λήξη της θητείας του οικείου Συμβουλίου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι όροι «έργο κοινής ωφέλειας» και «υπηρεσίες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το εδάφιο (3) του άρθρου 72.

Άλλες συνεργασίες Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

74. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, δύναται-

(α) να συνάπτει σύμβαση με άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης ή τοπικές αρχές ή φορείς του δημόσιου τομέα για τη διάθεση των υπηρεσιών ή μέρους των υπηρεσιών υπαλλήλων και εργατών αυτών στον ίδιο ή σε άλλον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ή τοπική αρχή ή φορέα του δημόσιου τομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι καθορίζονται στην οικεία σύμβαση.

(β) να συνεργάζεται με άλλους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο ή με άλλους συναφείς οργανισμούς του εξωτερικού και να συμμετέχει σε ανταλλαγές αποστολών σε σχέση με θέματα κοινού ενδιαφέροντος. και

(γ) να συμμετέχει σε δίκτυα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Εξουσία του Συμβουλίου σε σχέση με τις θέσεις, τη διαδικασία πλήρωσής τους και άλλα θέματα προσωπικού

75.-(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να καθορίζει τον αριθμό των οργανικών θέσεων στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, τα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και τη μισθολογική κλίμακα κάθε θέσης:

Νοείται ότι, ο αριθμός των εν λόγω οργανικών θέσεων περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

(2) Ο διορισμός, η επικύρωση διορισμού, η προαγωγή, η μετάθεση, η απόσπαση και η αφυπηρέτηση υπαλλήλων, καθώς και η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, που περιλαμβάνει και την απόλυση ή την αναγκαστική αφυπηρέτησή τους, εμπίπτουν στα καθήκοντα του Συμβουλίου και με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθορίζονται η διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση των κενών θέσεων, οι γενικοί όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των απολαβών, των επιδομάτων, της αναπροσαρμογής μισθών και άλλων ωφελημάτων των υπαλλήλων, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις αυτών, η άσκηση σε αυτούς πειθαρχικής εξουσίας, καθώς και κάθε παρεμπίπτον και συναφές προς τα ανωτέρω θέμα.

(3) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε θέση συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη του γενικού συμφέροντος, καθορίζεται ως τέτοια με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Το Συμβούλιο δύναται να προσλαμβάνει τους αναγκαίους εργάτες για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας για την οποία υφίσταται πρόνοια στον ετήσιο προϋπολογισμό του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης.

Διορισμός, καθήκοντα και υποχρεώσεις Γενικού Διευθυντή

76.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, το Συμβούλιο διορίζει τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος είναι ο ανώτατος εκτελεστικός υπάλληλος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, μετά από προκήρυξη της θέσης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, η οποία δύναται να ανανεωθεί.

(2) Ο Γενικός Διευθυντής-

(α) εποπτεύει τις υπηρεσίες του Συμβουλίου, τις οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει,

(β) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων του Συμβουλίου και εκδίδει χρηματικά εντάλματα σε βάρος των προϋπολογισμών ή των πιστώσεων, και

(γ) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ή καθήκοντα του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Αφυπηρέτηση

77.-(1) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης υπαλλήλου σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης είναι η ηλικία των εξήντα πέντε (65) ετών.

(2) Κανένα πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν διορίζεται σε οποιαδήποτε θέση.

(3) Κάθε πρόσωπο που συμπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, ενώ κατέχει οποιαδήποτε θέση, παύει να κατέχει τη θέση αυτή.

(4) Όσον αφορά υπάλληλο ή εργάτη ο οποίος υπηρετούσε σε οποιοδήποτε από τα καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων και μεταφέρεται και υπηρετεί σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης και βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο πριν από την αφυπηρέτησή του, η ημερομηνία αφυπηρέτησης είναι αυτή που ίσχυε πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Πειθαρχική εξουσία

78.-(1) Το Συμβούλιο ασκεί, αναφορικά με τους υπαλλήλους του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, πειθαρχική εξουσία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, για παράβαση καθηκόντων η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά τους, και δύναται να επιβάλλει σε αυτούς τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:

(α) Επίπληξη·

(β) αυστηρή επίπληξη·

(γ) διακοπή ετήσιας προσαύξησης·

(δ) αναβολή ετήσιας προσαύξησης·

(ε) χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις απολαβές τριών (3) μηνών·

(στ) υποβιβασμό στη μισθολογική κλίμακα·

(ζ) υποβιβασμό σε κατώτερη θέση·

(η) αναγκαστική αφυπηρέτηση·

(θ) απόλυση.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να εκχωρήσει σε Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη του, την εξουσία να εκδικάζει συνοπτικά τα πειθαρχικά παραπτώματα και να επιβάλλει οποιαδήποτε από τις ποινές που προβλέπονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής, ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Συμβούλιο.

(3) Για την επιβολή των ποινών της αναγκαστικής αφυπηρέτησης και της απόλυσης απαιτείται απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των μελών αυτού, σε ειδική συνεδρία, η οποία συγκαλείται έπειτα από ειδοποίηση επτά (7) τουλάχιστον ημερών πριν από τη συνεδρία.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3), στον υπάλληλο που διώκεται πειθαρχικώς παρέχεται το δικαίωμα να ακουστεί.

(5)(α) Σε περίπτωση αναγκαστικής αφυπηρέτησης από συντάξιμη θέση, το οικείο Συμβούλιο αποφασίζει για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που θα παραχωρηθούν, καθώς και για τον χρόνο έναρξης της καταβολής τους, λαμβανομένων υπόψη των περιστατικών της υπόθεσης και των προνοιών των εκάστοτε εν ισχύι Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου που αφορούν ωφελήματα αφυπηρέτησης υπαλλήλων:

Νοείται ότι, τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που παραχωρούνται δεν είναι λιγότερα από εκείνα που θα παραχωρούνταν στον υπάλληλο εάν επιβαλλόταν σε αυτόν η ποινή της απόλυσης.

(β) Η απόλυση συνεπάγεται απώλεια όλων των ωφελημάτων αφυπηρέτησης:

Νοείται ότι, στο σύζυγο και στα εξαρτώμενα τέκνα, εάν υπάρχουν, υπαλλήλου που απολύθηκε, καταβάλλεται σύνταξη ωσάν αυτός να είχε πεθάνει κατά την ημερομηνία της απόλυσής του και η σύνταξη υπολογίζεται στη βάση των πραγματικών ετών υπηρεσίας του.

Ευθύνη υπαλλήλων

79.-(1) Υπάλληλος, ο οποίος διορίζεται στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, υποχρεούται να παραδίδει στον Γενικό Διευθυντή, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ή μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε να κατέχει τη θέση του, γραπτό και στη βάση τεκμηρίων απολογισμό για όλα τα θέματα που του ανατέθηκαν, καθώς και για τις εισπράξεις και πληρωμές που διενεργήθηκαν, μαζί με τα εντάλματα πληρωμής, καθώς και κατάλογο των προσώπων που οφείλουν στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης χρηματικά ποσά και των ποσών που αυτά οφείλουν, για τα οποία έλαβε γνώση στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

(2) Κάθε επηρεαζόμενος υπάλληλος καταβάλλει όλα τα χρηματικά ποσά που οφείλει μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του στον Οικονομικό Διευθυντή.

(3) Ουδεμία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου επηρεάζει οποιαδήποτε θεραπεία που δυνατόν να ζητείται με αγωγή εναντίον του υπαλλήλου ή του εγγυητή του.

Συμφέρον σε σύμβαση ή εργασία

80. Υπάλληλος Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή συμφέρον άμεσα ή έμμεσα, είτε προσωπικά είτε μέσω της συζύγου ή τέκνου ή συνεταίρου του, σε σύμβαση που έχει συναφθεί με το οικείο Συμβούλιο ή σε εργασία εκτελεσθείσα για το οικείο Συμβούλιο, μετατίθεται σε τέτοια θέση, ώστε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να μην έχει καμία άμεση ή έμμεση σχέση με την εν λόγω σύμβαση ή εργασία, ανάλογα με τη περίπτωση.

Διάθεση υπηρεσιών υπαλλήλων ή εργατών

81. Για σκοπούς συνταξιοδότησης ή παροχής φιλοδωρήματος, λόγω υπηρεσίας υπαλλήλου ή εργάτη σε άλλον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ή τοπική αρχή δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του άρθρου 74, η εν λόγω υπηρεσία λογίζεται ως υπηρεσία στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης που διαθέτει τον υπάλληλο ή τον εργάτη στην υπηρεσία άλλου οργανισμού ή τοπικής αρχής.

Κατοχύρωση υπαλλήλων και εργατών

82.-(1) Υπάλληλος ή εργάτης, ο οποίος υπηρετεί σε οποιοδήποτε από τα καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου μεταφέρεται και υπηρετεί στον οικείο Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης έπειτα από γραπτή ανέκκλητη δήλωση αποδοχής της μεταφοράς, η οποία υποβάλλεται προς τον Γενικό Διευθυντή εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της μεταφοράς του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μη υποβολής ανέκκλητης δήλωσης αποδοχής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, οι υπηρεσίες του υπαλλήλου ή εργάτη, ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζονται με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, για όλα τα θέματα που αφορούν τους υπαλλήλους ή τους εργάτες, προηγείται η σχετική διαβούλευση και οι υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις των επηρεαζομένων παραμένουν σε ισχύ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η υπηρεσία υπαλλήλου ή εργάτη στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης θεωρείται συνέχιση της υπηρεσίας του χωρίς διακοπή από την προηγούμενη υπηρεσία του και ο υπάλληλος ή ο εργάτης έχει όλα τα δικαιώματα και τα ωφελήματα και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού:

Νοείται ότι, η αντιμισθία και οι υπόλοιποι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων και των εργατών δεν μπορούν να μεταβληθούν δυσμενώς γι’ αυτούς κατά τη διάρκεια της συνέχισης της υπηρεσίας τους στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, παρά μόνο σε περίπτωση που μεταβληθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο για τους υπαλλήλους ή εργάτες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που έχει αρχίσει πριν ή κατά τη διάρκεια του μηνός που αναφέρεται στο εδάφιο (1) πειθαρχική διαδικασία εναντίον υπαλλήλου ή εργάτη που μεταφέρεται σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά αυτού διενεργείται μόλις η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρωθεί, νοουμένου ότι δεν του έχει επιβληθεί η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή της απόλυσης:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές τυχόν επιβλήθηκαν σε υπάλληλο ή εργάτη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του σε Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας, Συμβούλιο Αποχετεύσεων ή Συμβούλιο Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων μεταφέρονται και διαγράφονται δυνάμει Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου για ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων

83. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να αναθέσει σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης περαιτέρω ειδικά έκτακτα καθήκοντα σε οποιονδήποτε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης για τα θέματα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και να παραχωρήσει σε αυτόν την απαιτούμενη εξουσία για την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων.

Εκχώρηση εξουσίας

84.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται, με την έγκριση του Υπουργού, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμό στη Δημοκρατία να ασκεί, εκ μέρους του Συμβουλίου, εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, υπό τέτοιους όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, όπως το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, καθορίζει στη σχετική εξουσιοδότηση.

(2) Από την ημερομηνία οποιασδήποτε εξουσιοδότησης η οποία δόθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ή από την ημερομηνία που καθορίζεται στην εξουσιοδότηση, το νομικό πρόσωπο, αρχή ή οργανισμός που εξουσιοδοτήθηκε με τον τρόπο αυτό κατέχει την εξουσία άσκησης των εξουσιών που εκχωρήθηκαν.

(3) Κάθε Συμβούλιο έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργού, να ασκεί εκ μέρους οποιουδήποτε νομικού προσώπου, αρχής ή οργανισμού οποιεσδήποτε εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και που εκχωρούνται στο Συμβούλιο γραπτώς, με τέτοιους όρους, εξαιρέσεις και επιφυλάξεις, όπως καθορίζονται στην εν λόγω εκχώρηση.

Κατάργηση περιοχής υπηρεσιών

85. Ο Υπουργός, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου, δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καταργήσει οποιαδήποτε περιοχή υπηρεσιών και να δίνει τέτοιες παρεμπίπτουσες, επακόλουθες και συμπληρωματικές οδηγίες ήθελαν φανεί ορθές σε αυτόν για την αποτελεσματική εφαρμογή του Διατάγματος, περιλαμβανομένων οδηγιών για το κλείσιμο των υποθέσεων της περιοχής αυτής και για τη διάθεση οποιουδήποτε ενεργητικού και παθητικού τέτοιας περιοχής.

Εξουσία εισόδου και αποζημίωση

86.-(1) Για τη διενέργεια οποιασδήποτε επισκευής ή βελτίωσης σε συστήματα υδατοπρομήθειας ή αποχετεύσεως λυμάτων ή ομβρίων υδάτων ή σε υδατικά έργα, υπάλληλοι ή εργάτες του Συμβουλίου δύναται, αφού ενημερώσουν τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο ακίνητης ιδιοκτησίας, εάν αυτός είναι γνωστός και διαμένει στα όρια του Συμβουλίου, να εισέλθουν στην εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία για την εκτέλεση του ανατεθέντος έργου και, εάν κριθεί αναγκαίο, να αποκόψουν ή να μετακινήσουν δέντρα, φράκτες, λάκκους, αυλάκια ή άλλα συναφή:

Νοείται ότι, δεν αποκόπτεται ή μετακινείται οτιδήποτε, εκτός εάν δοθεί στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας γραπτή σχετική προειδοποίηση επτά (7) ημερών.

(2) Σε περίπτωση που η κατάσταση των συστημάτων υδατοπρομήθειας ή αποχέτευσης λυμάτων ή ομβρίων υδάτων ή των υδατικών έργων είναι τέτοια, ώστε να επιβάλλεται για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, το ταχύτερο δυνατό, η επισκευή ή η βελτίωσή τους, το Συμβούλιο προχωρεί αμέσως στα αναγκαία έργα, χωρίς να παρέχει στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο της ακίνητης ιδιοκτησίας την πρoειδoπoίηση που προβλέπεται στην επιφύλαξη του εδαφίου (1).

(3) Για κάθε περιουσιακό στοιχείο, το οποίο μπορεί να καταστραφεί ή να υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), το Συμβούλιο καταβάλλει στον ιδιοκτήτη δίκαιη αποζημίωση.

Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων

87. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και οι υπάλληλοι ή οι εργάτες του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, δύναται να εισέρχονται σε οποιαδήποτε υποστατικά, εκτός από κατοικίες, οποιαδήποτε ώρα μεταξύ της ανατολής και της δύσης του ήλιου ή, σε περίπτωση υποστατικών εργασίας, οποιαδήποτε ώρα κατά την οποία διεξάγεται συνήθως η εργασία, για τη διακρίβωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε Κανονισμού εκδίδεται δυνάμει αυτού και να εξετάζουν, ανοίγουν ή προκαλούν το άνοιγμα και την εξέταση οποιωνδήποτε υγειονομικών εγκαταστάσεων, υπονόμων, οχετών, βόθρων, εσωτερικών αγωγών για ακάθαρτα, υδροσωλήνων, υδατικών έργων ή οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή πραγμάτων συνδεδεμένων με τα συστήματα υδατοπρομήθειας και αποχέτευσης οποιασδήποτε οικοδομής ή γης κρίνεται αναγκαίο για την επιθεώρηση ή την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

Είσπραξη μη καταβληθέντων τελών και δικαιωμάτων

88.-(1) Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα οφειλόμενα τέλη ή δικαιώματα τα οποία είναι πληρωτέα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, o Γενικός Διευθυντής δύναται να διαβιβάσει στον Έφορο Φορολογίας πιστοποιητικό δεόντως υπογεγραμμένο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των προσώπων τα οποία οφείλουν τα τέλη ή τα δικαιώματα αυτά, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο εν λόγω πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται επιπροσθέτως να αναστείλει την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται προς τα υποστατικά και να ανακτήσει τις σχετικές δαπάνες ωσάν να ήταν οφειλόμενο προς το Συμβούλιο ποσό.

(2) Ο Έφορος Φορολογίας, αφού λάβει το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) πιστοποιητικό, προχωρεί στην αναζήτηση και είσπραξη των εν λόγω τελών και δικαιωμάτων, ωσάν να ήταν φόροι οφειλόμενοι με βάση τις διατάξεις οποιασδήποτε εν ισχύι νομοθεσίας, η οποία αφορά την είσπραξη και αναζήτηση φόρων, ώστε αυτά τα τέλη και δικαιώματα να καταβληθούν στο Συμβούλιο.

Εκσκαφή οδών, τοποθέτηση σωλήνων, αγωγού ή άλλων αντικειμένων επί ή υπό αυτών

89.-(1) Κανένας υπάλληλος ή εργάτης Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπεται να σκάπτει, να ανοίγει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να επεμβαίνει σε οποιαδήποτε οδό ή να τοποθετεί ή να διατηρεί, επί ή υπό αυτής, σωλήνα νερού ή οποιαδήποτε άλλη σωλήνα ή αγωγό, ή σύρματα ή άλλα αντικείμενα ή πράγματα ή υλικά, οποιασδήποτε φύσεως, ή να ανοίγει σε αυτή οχετό, πηγάδι ή απορροφητικό λάκκο, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή άδεια από την αρμόδια αρχή.

(2) Οι εργασίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) υλοποιούνται το ταχύτερο δυνατό και υπό την ευθύνη του Συμβουλίου και η οδός, ή το πεζοδρόμιο, εφόσον έχει γίνει επέμβαση σε αυτό, ανάλογα με την περίπτωση, επαναφέρεται στην προηγούμενη κατάσταση:

Νοείται ότι, τα σχετικά απορρίμματα απομακρύνονται.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η οδός ή το πεζοδρόμιο στα οποία έχει γίνει επέμβαση περιφράσσονται ή/και τοποθετείται σε αυτά, κάθε νύχτα, επαρκής φωτισμός για να προειδοποιούνται οι πεζοί και οι οδηγοί οχημάτων, κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο η οδός ή το πεζοδρόμιο παραμένει σε τέτοια κατάσταση.

(4) Σε περίπτωση γης, η οποία απαιτείται για την τοποθέτηση σωλήνων, επί ή υπό αυτής, ή για την κατασκευή υπόγειου αυλακιού υπό αυτής, εκτός εκείνης που καλύπτεται με οικοδομές, ή για την αντικατάσταση οποιωνδήποτε τέτοιων σωλήνων ή αυλακιού, με σκοπό την παροχή σε δήμο ή κοινότητα ικανοποιητικής ποσότητας πόσιμου νερού ή με σκοπό την προμήθεια σε όλα τα υποστατικά ποσότητας πόσιμου νερού ή για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση σωλήνων αποχετευτικού συστήματος, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δεν υποχρεούται να αποκτήσει τη γη για τους πιο πάνω σκοπούς.

(5) Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, πριν από την τοποθέτηση των σωλήνων ή την κατασκευή του αυλακιού ή την επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του αυλακιού ή των σωλήνων, επιδίδει στον ιδιοκτήτη ή στον κάτοχο της γης, ή αναρτά πάνω σε πινακίδα επί της γης, γνωστοποίηση για την πρόθεσή του αυτή, μαζί με περιγραφή των προγραμματιζόμενων εργασιών.

(6) Εάν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επίδοση ή την ανάρτηση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (5), ο ιδιοκτήτης η ο κάτοχος της γης δεν παράσχουν τη συγκατάθεσή τους ή συγκατατεθούν υπό όρους για τους οποίους ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ενίσταται, ο Έπαρχος δύναται να συγκατατεθεί για την τοποθέτηση τέτοιων σωλήνων ή την κατασκευή τέτοιου αυλακιού, είτε χωρίς όρους είτε επιβάλλοντας τέτοιους όρους, περιλαμβανομένης της καταβολής αποζημίωσης, τους οποίους θεωρεί εύλογους και η συγκατάθεση αυτή είναι επαρκής εξουσιοδότηση για την τοποθέτηση των σωλήνων ή την κατασκευή υπόγειου αυλακιού ή την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση αυτών, τηρουμένων των όρων που τυχόν επιβάλλονται.

Εξουσία επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων

90.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία επιβάλλονται οποιουδήποτε ύψους τέλη ή δικαιώματα ή επιβαρύνσεις με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού και δεν έχουν καταβληθεί, ο οφειλέτης αυτών καταβάλλει πρόσθετη επιβάρυνση ίση με ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) επί του απλήρωτου ποσού.

(2) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά, τέλη, δικαιώματα, επιβαρύνσεις ή πρόσθετες επιβαρύνσεις, ως αστικό χρέος, ανεξάρτητα εάν η μη καταβολή τους οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη που συνιστά ποινικό αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιωνδήποτε Κανονισμών εκδίδονται δυνάμει αυτού και ανεξαρτήτως εάν το πρόσωπο που δεν έχει προβεί στην καταβολή τους διώχθηκε για το αδίκημα.

Επίδοση διαταγμάτων και ειδοποιήσεων

91.-(1)(α) Δικαστικό διάταγμα ή οποιοδήποτε άλλο διάταγμα το οποίο εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού επιδίδεται με παράδοσή του στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται και, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό αρνείται να παραλάβει το διάταγμα ή δεν ανευρεθεί, το διάταγμα επικολλάται σε περίοπτο μέρος της κατοικίας, του υποστατικού ή του χώρου εργασίας του.

(β) Η ένορκη δήλωση του προσώπου το οποίο προέβη στην πιο πάνω επίδοση είναι ικανοποιητική απόδειξη της επίδοσης, όπως αυτή περιγράφεται στο κείμενο της ένορκης δήλωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό άλλων διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με την επίδοση ειδοποιήσεων, ειδοποιήσεις και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τα οποία απαιτείται ή εξουσιοδοτείται η επίδοση με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να επιδίδονται-

(α) με παράδοση αυτών στο πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται ή σε πρόσωπο ευρισκόμενο εντός της κατοικίας, του υποστατικού ή του χώρου εργασίας του προσώπου προς το οποίο απευθύνονται.

(β) με επικόλληση αυτών σε περίοπτο μέρος της κατοικίας, του υποστατικού ή του χώρου εργασίας του προσώπου προς το οποίο απευθύνονται, εάν εντός των χώρων αυτών δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο στο οποίο να μπορεί να επιδοθούν.

(γ) με αποστολή αυτών μέσω του ταχυδρομείου με απλή ή συστημένη επιστολή, ανάλογα με την περίπτωση, στην τελευταία γνωστή ταχυδρομική διεύθυνση του προσώπου προς το οποίο απευθύνονται.

(δ) με αποστολή αυτών με τηλεομοιότυπο όταν το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του γνωστοποιήσουν στο οικείο Συμβούλιο ότι αποδέχονται την επίδοση με τον τρόπο αυτό, στον αριθμό ο οποίος αναφέρεται σε επιστολόχαρτο του προσώπου αυτού ή των νόμιμων αντιπροσώπων του.

(ε) με αποστολή αυτών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνονται ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του γνωστοποιήσουν στο οικείο Συμβούλιο ότι αποδέχονται την επίδοση με τον τρόπο αυτό και έχουν δηλώσει τη σχετική διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3) Οποιαδήποτε ειδοποίηση, η οποία απαιτείται δυνάμει του παρόντος Νόμου να επιδοθεί στον έχοντα την κυριότητα ή την κατοχή οποιωνδήποτε υποστατικών, δύναται να απευθύνεται ονομαστικώς στον κύριο ή κάτοχο των υποστατικών, με την περιγραφή αυτού ως «κυρίου» ή «κατόχου» των εν λόγω υποστατικών, κατονομάζοντας τα υποστατικά αναφορικά προς τα οποία δίδεται η ειδοποίηση, χωρίς περαιτέρω όνομα ή περιγραφή.

Εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου

92.-(1) Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης δύναται να εκπροσωπείται ενώπιον δικαστηρίου από οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται γραπτώς για τον σκοπό αυτό από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

(2) Πρόσωπο, το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς με βάση το εδάφιο (1), δύναται να εγείρει οποιαδήποτε ποινική ή αστική διαδικασία εξ ονόματος του οικείου Συμβουλίου.

(3) Επίδοση στον Πρόεδρο του Συμβουλίου κάθε δικογράφου, εντάλματος ή διατάγματος θεωρείται έγκυρη επίδοση στο Συμβούλιο.

Δικαστικά και άλλα νομικά έξοδα

93. Τα δικαστικά και άλλα νομικά έξοδα, τα οποία επιβαρύνουν οποιονδήποτε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει αυτού, πληρώνονται από τα έσοδα του Συμβουλίου.

Προστασία ευάλωτων καταναλωτών

94.-(1) Το Συμβούλιο δύναται, για σκοπούς προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, να αποφασίζει τη λήψη μέτρων προστασίας αυτών, περιλαμβανομένης της έκδοσης μειωμένων τιμολογίων, της έκπτωσης επί των δημοσιευμένων τιμολογίων κάθε προμηθευτή και της παροχής ευνοϊκότερων όρων αποπληρωμής των λογαριασμών ή ευχέρειας αποπληρωμής τους σε δόσεις:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, η διευθέτηση αποπληρωμής των λογαριασμών σε δόσεις δύναται να ισχύει για όλους τους καταναλωτές.

(2) Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός προσώπου στην κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.

Ουδείς απαλλάσσεται από την καταβολή τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων

95. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη εξαιρουμένης της Κυβέρνησης, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής οποιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων ή επιβαρύνσεων που είναι πληρωτέα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Απαλλαγή από τέλη και φόρους

96. Κάθε Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης απαλλάσσεται από-

(α) την καταβολή οποιωνδήποτε τελών χαρτοσήμου τα οποία επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του περί Χαρτοσήμων Νόμου.

(β) την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους που επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου κατά την εγγραφή ή τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας οποιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο ανήκει σε Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης.

(γ) την καταβολή οποιουδήποτε δικαιώματος επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.

Παρακώλυση υπαλλήλων ή/και εργατών

97. Οποιοδήποτε πρόσωπο παρακωλύει οποιονδήποτε υπάλληλο ή εργάτη του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Γενικό ποινικό αδίκημα

98. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και για την εν λόγω παράβαση δεν προβλέπεται ειδικά άλλη ποινή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

Δεκασμός και κατάχρηση εξουσίας

99. Για τους σκοπούς των άρθρων 100 μέχρι 105 του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου θεωρούνται σε σχέση με τα καθήκοντά τους ως Πρόεδρου ή μέλους Συμβουλίου, αντίστοιχα, ως δημόσιοι λειτουργοί.

Έκδοση Κανονισμών και γνωστοποιήσεων

100.-(1) Επιπροσθέτως των περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά στον παρόντα Νόμο, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδουν, από κοινού ή ο καθένας χωριστά, Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων και, εάν εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεσή τους η Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφασή της δεν τους τροποποιήσει ή τους ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει, αυτοί, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Σε περίπτωση τροποποίησης των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών εν όλω ή εν μέρει από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να ρυθμίζουν όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 5·

(β) τα είδη που απαγορεύεται να διοχετεύονται σε δημόσια υπόνομο οικοδομής ή σε δημόσια υπόνομο·

(γ) τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων στο Συμβούλιο οι οποίες έχουν κενωθεί·

(δ) τα θέματα προσωπικού που προβλέπονται στο άρθρο 75.

(ε) την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 78.

(στ) τα όρια διαγραφής εισπρακτέων εσόδων του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 49·

(ζ) τα τέλη, δικαιώματα ή επιβαρύνσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(η) την έκδοση γνωστοποιήσεων για τον καθορισμό των επιβαλλόμενων κατ’ έτος τελών αποχετεύσεων:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες των εκδιδόμενων γνωστοποιήσεων δεν μπορεί να αντιβαίνουν ή να συγκρούονται με τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου δύναται να καθορίζουν για τις περιπτώσεις παράβασής τους χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).

(5) Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης εκδίδουν γνωστοποιήσεις για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ότι ρυθμίζεται με γνωστοποιήσεις.

Καταργήσεις και διαφυλάξεις

101.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργούνται-

(α) ο περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμος, καθώς και τα υφιστάμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας,

(β) ο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος, καθώς και τα υφιστάμενα Συμβούλια Αποχετεύσεων, και

(γ) ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων Νόμος, καθώς και τα προβλεπόμενα σε αυτόν συμβούλια τα οποία λειτουργούν ως φορείς εκμετάλλευσης χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης αποβλήτων.

(2) Παρά την κατάργηση των αναφερόμενων στο εδάφιο (1) Νόμων-

(α) οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 34 του καταργηθέντος με τον παρόντα Νόμο περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρις ότου εκδοθούν Κανονισμοί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 37 και, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για παράβαση των εν λόγω διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, το πρόσωπο αυτό υπόκειται στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 37 ποινές·

(β) όλοι οι Κανονισμοί και τα Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων των καταργηθέντων Νόμων εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν είχαν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και εφαρμόζονται μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Κανονισμούς ή Διατάγματα, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) οποιαδήποτε γνωστοποίηση, οδηγία, έντυπο, εξουσιοδότηση, εντολή ή άλλη πράξη η οποία έχει εκδοθεί με βάση τους καταργηθέντες Νόμους ή τους Κανονισμούς ή τα Διατάγματα, τα οποία τελούσαν σε ισχύ αμέσως πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν ως εάν έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, στον βαθμό που δεν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού και εφόσον ρητά δεν ανακληθούν, καταργηθούν ή τροποποιηθούν·

(δ) οποιαδήποτε άδεια η οποία χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις των καταργηθέντων Νόμων θεωρείται ότι χορηγήθηκε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ε) τα υφιστάμενα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Συμβούλια Αποχετεύσεων και Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων εξακολουθούν να ετοιμάζουν προϋπολογισμούς στη βάση δεδουλευμένων, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ή μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητές τους στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης.

(στ) οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή βάση αγωγής η οποία εκκρεμεί μεταξύ των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων και των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων και των υπαλλήλων, εργατών ή οποιουδήποτε άλλου σε σχέση με τις μεταβιβαζόμενες αυτών αρμοδιότητες και λειτουργίες συνεχίζεται ή ασκείται ως εάν ο παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθεί.

(3) Οι διατάξεις του περί Κοινοτήτων Νόμου δυνάμει των οποίων τα Κοινοτικά Συμβούλια ασκούν αρμοδιότητες και εξουσίες αναφορικά με την προμήθεια ύδατος θα εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρις ότου, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και θεσπισθεί νομοθεσία για κατάργηση των εν λόγω διατάξεων του περί Κοινοτήτων Νόμου.

Σύσταση Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων

102.-(1) Μέχρι την ημερομηνία σύστασης των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3, συστήνονται και λειτουργούν Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια, αναφορικά με έκαστο υπό σύσταση Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης, στα οποία συμμετέχουν ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, οι πρόεδροι ή εκπρόσωποι των υφιστάμενων Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, καθώς και ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου και ο πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου:

Νοείται ότι, τα Συμβούλια Αποχετεύσεων τα οποία λειτουργούν σε κοινότητες εκπροσωπούνται συνολικά στα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια μέσω του οικείου Επάρχου:

Νοείται περαιτέρω ότι, κατά τις συνεδρίες των Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων παρίστανται οι γενικοί διευθυντές των υφιστάμενων Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας, Συμβουλίων Αποχετεύσεων και Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, για την παροχή διοικητικής συνδρομής και τεχνικής υποστήριξης προς αυτά, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών για σκοπούς τήρησης των πρακτικών.

(2) Τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια είναι αρμόδια για-

(α) την κατάρτιση προσχεδίου του προϋπολογισμού εκάστου νέου οργανισμού προς έγκριση από τον Υπουργό,

(β) την κατάρτιση οργανογράμματος προς έγκριση από τον Υπουργό, καθώς και τη ρύθμιση των πάσης φύσεως ζητημάτων που άπτονται της προετοιμασίας και της οργάνωσης για τη λειτουργία εκάστου νέου οργανισμού,

(γ) την αντιμετώπιση οποιουδήποτε ζητήματος αφορά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη σύσταση και λειτουργία των νέων οργανισμών.

(3) Πρόεδρος εκάστου Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε δήμαρχος του ομώνυμου δήμου της οικείας επαρχίας, ως εκ της θέσεώς του (ex-officio):

Νοείται ότι, κατά τη διάρκεια της έκρυθμης κατάστασης, καθήκοντα Προέδρου του Προσωρινού Συντονιστικού Συμβουλίου για την επαρχία Αμμοχώστου εκτελεί ο δήμαρχος του μεγαλύτερου πληθυσμιακά δήμου της ελέυθερης επαρχίας Αμμοχώστου και οι συνεδρίες του εν λόγω συμβουλίου διεξάγονται εκ περιτροπής στους δήμους αυτής.

(4)(α) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, συγκροτείται Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή που αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του, τον πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου ή εκπρόσωπό του και τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου ή εκπρόσωπό του.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(i) Εγκρίνει τις προτάσεις των Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων,

(ii) συντονίζει και βοηθά το έργο των Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων,

(iii) διατυπώνει προτάσεις, εισηγήσεις και συστάσεις προς τα Προσωρινά Συντονιστικά Συμβούλια αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία της παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που κρίνει αναγκαίο.

(5) Το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το οργανόγραμμα εκάστου νέου οργανισμού, καθώς και κάθε άλλη απόφαση των Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων που αφορά τη μεταβατική περίοδο μέχρι τη σύσταση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, υποβάλλονται προς έγκριση στον Υπουργό:

Νοείται ότι, τα συμβούλια των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης που συστήνονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3 δύναται, με την ανάληψη των καθηκόντων τους, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να μεταβάλλουν τις αποφάσεις των Προσωρινών Συντονιστικών Συμβουλίων, όπως νόμος ορίζει.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

103.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 102 τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αναφέρονται στην ανάληψη άσκησης εξουσιών και αρμοδιοτήτων από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα απόβλητα, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου (κ) του εδαφίου (2) του άρθρου 44, τίθενται σε ισχύ το αργότερο εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, με γνωστοποίηση του Υπουργού, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 25)

Ο ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ

Δήλωση

Ο/Οι υπογεγραμμένος/οι……………………………………………..από………………………..,
διά του παρόντος δηλώνω/ουμε τα ακόλουθα:
1. Κατά την ................................................. ήμουν/ήμασταν πραγματικά εργαζόμενοι ως
προμηθευτής/τές ύδατος εντός της ακόλουθης περιοχής:
……………………………………... 
2. Οι πηγές του ύδατος που πωλήθηκε ή διατέθηκε από την επιχείρησή μου/μας προμήθειας
ύδατος κατά την πιο πάνω ημερομηνία ήταν .....................................................
3. Το επισυναπτόμενο σχέδιο αποτελεί αληθινό σχέδιο των υδατικών έργων μου/μας και
δείχνει όλους τους σωληναγωγούς μου/μας, με τις διαστάσεις των σωλήνων να
σημειώνονται πάνω σε αυτό όπως υπήρχαν κατά την πιο πάνω ημερομηνία.
4. Ο ακόλουθος είναι κατάλογος όλων των προσώπων τα οποία χρησιμοποιούσαν ύδωρ
από την επιχείρησή μου/μας προμήθειας ύδατος κατά την πιο πάνω ημερομηνία, μαζί με
λεπτομέρειες ως προς την ποσότητα ή το μερίδιο και τα δικαιώματα ή τέλη σε σχέση με
αυτά:

Όνομα Προσώπου        Διεύθυνση              Ποσότητα ή μερίδιο ύδατος                  Λεπτομέρειες δικαιωμάτων ή τελών

 

Χρονολογήθηκε την.....................................................

Ο δηλώνων/Οι δηλώνοντες

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 30)


Ο ΠΕΡΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ


Απαιτήσεις για τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων

1. Τα συστήματα αποχέτευσης λυμάτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της
επεξεργασίας των λυμάτων, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε άλλου Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει
αυτών.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση των συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων
πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις καλύτερες τεχνικές γνώσεις, οι οποίες δεν
συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, ιδίως όσον αφορά-

(α) τον όγκο και τα χαρακτηριστικά των λυμάτων·
(β) την πρόληψη των διαρροών· και
(γ) τον περιορισμό της ρύπανσης των νερών υποδοχής, λόγω υπερχειλίσεων από νεροποντές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πατήστε εδώ για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρο 10ΚΓ)

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Οι Προέδροι των Συμβουλίων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους δίδουν
την ακόλουθη διαβεβαίωση:

“Διαβεβαιώ πίστη και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους συνάδοντες με αυτό νόμους
και τήρηση του κώδικα δεοντολογίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου.”.».

Σημείωση
11 του Ν. 74(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του Ν. 74(Ι)/2023

11. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 74(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ, εν όλω ή εν μέρει, σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.