ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Υποχρεώσεις οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων

14.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, που οδηγεί το όχημά του σε οποιοδήποτε δρόμο στον οποίο κινείται κατά τον ίδιο χρόνο ποδηλάτης-

(α) Προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση του ποδηλάτη.

(β) αποφεύγει ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(γ) αποφεύγει αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας ή στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή θέτει αυτόν σε κίνδυνο.

(δ) διατηρεί οποιοδήποτε σημείο του οχήματός του σε κρινόμενη υπό τις περιστάσεις απόσταση ασφαλείας από οποιοδήποτε σημείο του ποδηλάτη.

(ε) παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, προσαρμόζοντας ανάλογα την οδήγηση του οχήματός του ή προβαίνοντας στις αναγκαίες προς τούτο ενέργειες. και

(στ) οδηγεί το όχημά του με αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για προστασία του ποδηλάτη, αποφεύγοντας οποιουδήποτε είδους εσκεμμένη ή μη παρενόχληση του ποδηλάτη:

Νοείται ότι, κατά το χρόνο προσπεράσματος ποδηλάτη, ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος διατηρεί απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από το ποδήλατο.

(2) Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) ισχύουν και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ποδηλάτης κινείται σε ποδηλατολωρίδα κατά μήκος του ίδιου δρόμου στον οποίο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος οδηγεί το όχημά του.

Διασταύρωση μηχανοκίνητου οχήματος από ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο

15. Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, είτε με σκοπό να εισέλθει σε οδό που συμβάλλει στην οδό που κινείται ή να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν της ποδηλατολωρίδας ή του ποδηλατοδιάδρομου, κινείται στον αντικειμενικά συντομότερο χρόνο και παρέχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στην ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να τη διασταυρώσει.

Κοινή χρήση ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα και ποδήλατο

16.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος οδηγεί το όχημά του σε δρόμο στον οποίο υπάρχει ποδηλατοδιάδρομος, μπορεί να καταλάβει οδηγώντας το όχημά του ολόκληρο ή μέρος του ποδηλατοδιάδρομου για όσο χρόνο ή για όση απόσταση κρίνει τούτο απόλυτα αναγκαίο υπό της περιστάσεις, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για ασφαλή κοινή χρήση του διαθέσιμου χώρου του οδοστρώματος με ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ίδιο ποδηλατοδιάδρομο κατά τον ίδιο χρόνο.

(2) Σε κάθε περίπτωση η κατάληψη ολόκληρου ή μέρους ποδηλατοδιάδρομου από μηχανοκίνητο όχημα τερματίζεται αμέσως μόλις τούτο καταστεί αντικειμενικά δυνατό υπό τις περιστάσεις, τηρουμένων των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

Κίνηση μηχανοκίνητου οχήματος σε ποδηλατόδρομο

17.-(1) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος οδηγεί εξ ανάγκης το όχημά του μέσα στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, παρέχει απόλυτη προτεραιότητα σε ποδηλάτη που τυχόν κινείται σε αυτόν, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν κινηθεί στον ποδηλατόδρομο.

(2) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ποδηλατόδρομο για να εισέλθει σε ή να εξέλθει από υποστατικό ή άλλο χώρο που βρίσκεται στην πλευρά πέραν του ποδηλατόδρομου, αναμένει την ασφαλή διέλευση οποιουδήποτε ποδηλάτη ο οποίος κινείται στον ποδηλατόδρομο, παραχωρώντας σε αυτόν προτεραιότητα πριν οδηγήσει το όχημά του μέσα στο χώρο του ποδηλατόδρομου.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διασταυρώνει ή διασχίζει για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο ποδηλατόδρομο ή πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο, αναμένει την ασφαλή διέλευση κάθε ποδηλάτη και κάθε πεζού που κινείται σε αυτό, παρέχοντας προς αυτούς προτεραιότητα, αποκλείοντας κίνηση του μηχανοκίνητου οχήματός του που ανακόπτει την ελεύθερη πορεία οποιουδήποτε από αυτούς.

(4) Σε κάθε περίπτωση κίνησης ή πρόθεσης κίνησης μηχανοκίνητου οχήματος στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος, όπως προνοείται στις διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3) απαγορεύεται η από μέρους του οδηγού χρήση οποιουδήποτε ηχητικού οργάνου ή οποιασδήποτε ηχητικής συσκευής, εκτός αν τούτο κριθεί απόλυτα αναγκαίο υπό τις περιστάσεις, για σκοπούς προστασίας πεζών ή / και ποδηλατών:

Νοείται ότι, ο οδηγός ασθενοφόρου ή αστυνομικού ή πυροσβεστικού μηχανοκίνητου οχήματος δύναται να χρησιμοποιήσει ηχητικό όργανο ή ηχητική συσκευή, για σκοπούς ειδοποίησης ποδηλάτη ή πεζού που κινείται στον ποδηλατόδρομο αναφορικά με την εν λόγω πρόθεσή του να κινηθεί στο χώρο που καταλαμβάνει ποδηλατόδρομος.

(5) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προτίθεται να οδηγήσει το όχημά του σε έδαφος που έχει χαρακτηριστεί ως ποδηλατική διαδρομή προσαρμόζει καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω οδήγησης την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του και επιδεικνύει αυξημένη προσοχή και φροντίδα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, υπό τις περιστάσεις, για προστασία κάθε ποδηλάτη που πιθανό να χρησιμοποιεί την ποδηλατική διαδρομή.