ΜΕΡΟΣ Χ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα και ποινές

27.-(1) Ποδηλάτης ο οποίος οδηγεί σε δρόμο ή ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο χωρίς να καταβάλλει την αναγκαία φροντίδα και προσοχή για άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δρόμο ή τον ποδηλατόδρομο ή την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των εκατόν είκοσι εκατοστών (120 εκ.), χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 8, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(β) προβαίνει σε ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(γ) αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας ή προβαίνει σε στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(δ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(ε) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να οδηγεί το όχημά του με αυξημένη φροντίδα και προσοχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για την προστασία του ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 14. ή

(στ) αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 15. ή

(ζ) επιχειρώντας να εισέλθει ή κινηθεί σε ποδηλατόδρομο, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 17.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος, ο οποίος-

(α) Διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατολωρίδα, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 18.

(β) σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 18.

(γ) διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατόδρομο, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 20.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

(5) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 19 ή ποδηλατόδρομου, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12.

(γ) χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(δ) χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 10.

(ε) κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (β) του άρθρου 11.

(στ) κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11.

(ζ)προβαίνει σε χρήση ποδηλάτου ή είναι επιβάτης που μεταφέρεται σε ειδικό κάθισμα ποδηλάτου ή είναι επιβάτης του οποίου η μεταφορά σε ποδήλατο επιτρέπεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του άρθρου 11 χωρίς να φέρει στερεά προσδεδεμένο στην κεφαλή του προστατευτικό κράνος, κατά παράβαση του άρθρου 10Α.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500).

(6) Πρόσωπο, το οποίο-

(α) Χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (ε) του άρθρου 11.

(β) χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο, κατά παράβαση του άρθρου 24.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εκατόν ευρώ (€100).

(7) Πρόσωπο το οποίο-

(α) είναι ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή γονέας ή ασκών τη γονική μέριμνα ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών και  δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων της πρώτης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α·

(β) είναι ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση και/ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας και  δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, κατά παράβαση των διατάξεων της δεύτερης επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 4Α·

(γ) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4Α ή χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας στο οδόστρωμα δρόμου στον οποίο βρίσκεται αναρτημένο σήμα τροχαίας το οποίο καθορίζει μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα πέραν των τριάντα (30) χιλιομέτρων ανά ώρα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία διασχίζει δρόμο ο οποίος ενώνει επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, κατά παράβαση της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α·

(δ) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 4Α·

(ε) χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία δύναται να αναπτύξει ή με την οποία αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8Α·

(στ) αναπτύσσει, κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο, καθοριζόμενους ως επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 4Α,  ταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8Α·

(ζ) οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, χωρίς να λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 13Α·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο το οποίο-

(α) κατασκευάζει και/ή συναρμολογεί και/ή εισάγει και/ή πωλεί και/ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία προορίζεται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης και δεν έχει μεριμνήσει, ώστε η εν λόγω συσκευή να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό, κατά παράβαση του εδαφίου (3) του άρθρου 8Α.

(β) δεν τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την πώληση ή άλλη διάθεση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας,  κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 8Α.

(γ) είναι διαχειριστής ή εργαζόμενος ή ο κατά νόμο υπεύθυνος εταιρείας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και δεν τηρεί τους όρους της άδειας ενοικίασης και κυκλοφορίας Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας και/ή παραβιάζει τις διατάξεις των  εδαφίων (5), (7), (9) ή (10) του άρθρου 8Α.

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

(9) Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας-

(α) δε συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη, κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου 13Α.

(β) κινείται εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησης, κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 13Α.

(γ) δε συμμορφώνεται με σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(δ) δε διατηρεί αυξημένη την προσοχή του όταν κινείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης όπως αυτοί καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4Α, κατά παράβαση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(ε) δε δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών, πλατεία ή πεζόδρομο ή διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα, κατά παράβαση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(στ) δεν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών, ιδιαίτερα παιδιών, που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, κατά παράβαση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α.

(ζ) μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο ως επιβάτη στη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση εδαφίου (6) του άρθρου 4Α.

(η) δεν εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού, κατά παράβαση του εδαφίου (4) του άρθρου 13Α.

(θ) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητάς σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου, κατά παράβαση της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ι) σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο, κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ια) κινείται έχοντας σε παράλληλη πορεία στα αριστερά του άλλο χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη, κατά παράβαση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιβ) ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιγ) ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη, κατά παράβαση της παραγράφου (ε) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιδ) μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, κατά παράβαση της παραγράφου (η) του εδαφίου (5) του άρθρου 13Α.

(ιε) δε μεριμνά, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί, κατά παράβαση του εδαφίου (6) του άρθρου 13Α,

(ιστ) δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος κατά παράβαση των εδαφίων (4) και/ή (6) του άρθρου 4Α·

(ιζ) δε φέρει  κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά κατά παράβαση του εδαφίου (5) του άρθρου 4Α·

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000).

Εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων

28. Τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 27 επιδέχονται εξώδικης ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Αστυνόμευση αναφορικά με τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας

28Α.-(1) Η ρύθμιση της διακίνησης ποδηλάτων και Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τυγχάνει αστυνόμευσης από μέλη της Αστυνομίας, από εξουσιοδοτημένους τροχονόμους δήμων ή κοινοτήτων ή/και άλλα εξουσιοδοτημένα από το δήμο ή κοινότητα πρόσωπα:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, δύναται να γνωματεύσει σχετικά με μηχανολογικά ή ηλεκτρολογικά θέματα που αφορούν τις Συσκευές Προσωπικής Κινητικότητας, μετά από αίτημα του Αρχηγού Αστυνομίας ή της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής.