ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Έκδοση Κανονισμών

26.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να προβαίνει στον καθορισμό ή τη ρύθμιση κάθε θέματος που χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού ή ρύθμισης.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση. Αν μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης αυτής, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τροποποιήσει ή ακυρώσει, με απόφαση της, το σύνολο ή μέρος των Κανονισμών αυτών τότε, αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερία της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Σε περίπτωση τροποποίησης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του συνόλου ή μέρους τους, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.