ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ
Σύσταση και λειτουργία Επιτροπής

4.-(1) Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (στο εξής «Επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τρία (3) άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον Κ.Ο.Α..

(2) Η Επιτροπή λειτουργεί ως Εθνική Πλατφόρμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης ETS 215 για τη Χειραγώγηση Αθλητικών Γεγονότων και αποτελεί το σημείο επαφής της Δημοκρατίας για τους σκοπούς της Σύμβασης.

(3) Ως μέλη της Επιτροπής διορίζονται πρόσωπα ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους, εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας σε θέματα του αθλητισμού, που είναι ικανά να συμβάλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του παρόντος Νόμου από τα οποία δύο (2) είναι νομομαθείς ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου και πείρας καθώς και κατάρτισης.

(4) Δεν επιτρέπεται ο διορισμός στην Επιτροπή προσώπου, το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή το οποίο έχει καταδικαστεί για αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(5) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι πενταετής και ο επαναδιορισμός των μελών της μετά τη λήξη της θητείας τους επιτρέπεται για μια μόνο επιπλέον θητεία.

(6) Η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησής του ή ανάκλησης του διορισμού του, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (7) και σε περίπτωση που η θέση μέλους της Επιτροπής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, στη θέση του διορίζεται άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του απερχομένου μέλους κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(7) Ο διορισμός μέλους της Επιτροπής ανακαλείται από το Υπουργικό Συμβούλιο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας ή για οποιοδήποτε άλλο σχετικό αδίκημα που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(β) σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 5 έως 8·

(γ) σε περίπτωση καταδίκης για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα, το οποίο συνιστά κώλυμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία ή σε περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης για την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος.

(8) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής συγκαλούν τις συνεδρίες του Συμβουλίου.

(9) Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι γραπτή και απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία ημερομηνία:

Νοείται ότι σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις, η πρόσκληση δύναται να δοθεί στα μέλη της Επιτροπής είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την καθορισθείσα για συνεδρία ημερομηνία.

(10) Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση σε συνεδρία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει τούτο, σε έκτακτες και δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να εισαχθεί προς συζήτηση θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, από τον Πρόεδρο ή από μέλος της Αρχής.

(11) Στις συνεδρίες της Επιτροπής προεδρεύει ο Πρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος αυτού, ο Αντιπρόεδρός της ή, σε περίπτωση απουσίας ή άλλου προσωρινού κωλύματος και των δύο (2), ένας εκ των λοιπών μελών της Επιτροπής που επιλέγεται προς τούτο από τα παριστάμενα κατά τη συνεδρία μέλη.

(12) Ο προεδρεύων της συνεδρίας και δύο (2) άλλα μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του προεδρεύοντος της συνεδρίας.

(13) Ο τρόπος διεξαγωγής των εργασιών της Επιτροπής, περιλαμβανομένων, της ακολουθούμενης διαδικασίας κατά τις συνεδριάσεις αυτές και του τρόπου τήρησης των πρακτικών, ρυθμίζεται με εσωτερικούς κανονισμούς της Επιτροπής.

(14) Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από τον προεδρεύοντα της Επιτροπής, ο οποίος έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών.

(15) Τα πρακτικά της συνεδρίας τηρούνται εμπιστευτικά, εκτός αν αποφασισθεί διαφορετικά από την Επιτροπή, από αρμόδιο δικαστήριο ή από αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Ασυμβίβαστο των μελών της Επιτροπής

5. Τα μέλη της Επιτροπής, απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλον συμφέρον ή να είχαν συναφή δραστηριότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβούλου αθλητικών φορέων σε σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής:

Νοείται ότι η ύπαρξη τέτοιου συμφέροντος αποτελεί κώλυμα τόσο για τον διορισμό ενός ατόμου ως μέλους της Επιτροπής, όσο και για τη συνέχιση της θητείας αυτού ως μέλους, εάν αυτό το κώλυμα προκύψει μετά τον διορισμό του:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση ύπαρξης ή εμφάνισης ενός τέτοιου συμφέροντος τα μέλη οφείλουν, μετά από σχετική ενημέρωση της Επιτροπής, να απέχουν από τη συνεδρία του σχετικού θέματος με το δικαίωμα τόσο της παρουσίας στον χώρο της συνεδρίασης όσο και της ψηφοφορίας να τους απαγορεύεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι σε αντίθετη περίπτωση, οι αποφάσεις της Επιτροπής στο συγκεκριμένο θέμα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.

Αρμοδιότητες Επιτροπής

6.-(1) Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες:

(α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του περί Στοιχημάτων Νόμου εκδίδει οδηγίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της με αποδέκτες τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση της χειραγώγησης αποτελεσμάτων σε αθλητικούς αγώνες και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Αρχή Καταπολέμησης Αδικημάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, η οποία εγκαθιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 56 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι οι οδηγίες της Επιτροπής είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές ως προς την εφαρμογή τους για τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται και η Επιτροπή εποπτεύει την συμμόρφωση των εν λόγω προσώπων με τις οδηγίες αυτές:

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται είναι ένοχα αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους υπόκεινται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(β) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης καταγγελιών και/ ή πληροφοριών που αφορούν τη παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών και ηλεκτρονική ιστοσελίδα∙

(γ) διερευνά αυτεπάγγελτα, σε περιπτώσεις ύποπτης στοιχηματικής δραστηριότητας, ή εξετάζει τις καταγγελίες ή και πληροφορίες που τίθενται ενώπιον της για πιθανή χειραγώγηση αθλητικού γεγονότος ή εκδήλωσης και αποφασίζει για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9∙

(δ) τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, να συλλέγει και αναλύει πληροφορίες από πρόσωπα που εμπίπτουν εντός των αρμοδιοτήτων της σχετικά με την εφαρμογή, συμμόρφωση ή παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου από τα εν λόγω πρόσωπα.

(ε) συνεργάζεται με τις εθνικές διοργανώτριες αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς, αναφορικά με τον καταρτισμό Κώδικα Δεοντολογίας για ρύθμιση θεμάτων διαφθοράς σε αθλητικά γεγονότα στα οποία προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας των αθλητών και αθλητικών παραγόντων με την Επιτροπή∙

(στ) συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τις παράνομες πράξεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(ζ) συνεργάζεται με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και οικείες αθλητικές ομοσπονδίες, καθώς επίσης και οργανωμένα αθλητικά σύνολα για διενέργεια εκπαιδεύσεων, ενημερωτικών εκστρατειών ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αθλητές και παράγοντες του αθλητισμού και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για τα θέματα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου∙

(η)προβαίνει σε αξιολογήσεις κινδύνου σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με αναγκαίες τροποποιήσεις σχετικών με την διαφθορά στον αθλητισμό και τη χειραγώγηση αθλητικών γεγονότων νόμων και κανονισμών∙

(θ) εκπονεί εκθέσεις και/ ή μελέτες, σε ετήσια βάση, για το φαινόμενο των προσυνεννοημένων αγώνων και υποβάλλει εισηγήσεις προς τις Αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες για την λήψη περαιτέρω μέτρων για την βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος.

(2) Στα μέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αμοιβή ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Τα έξοδα της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής των μελών της και των ερευνώντων λειτουργών, που διορίζονται από αυτή, καθώς και οι μισθοί του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες των εργασιών, περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό του Κ.Ο.Α., με ξεχωριστό τίτλο κάτω από το κεφάλαιο «Προϋπολογισμός της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού» και καλύπτονται από την εισφορά που καταβάλλεται από τους αδειούχους αποδέκτες στοιχήματος προς την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, πριν αυτή κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 71 του περί Στοιχημάτων Νόμου.

(4) Κατά την άσκηση των καθηκόντων της, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες εθνικές πλατφόρμες άλλων κρατών και με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα περιλαμβανομένης και της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και για το σκοπό αυτό, δύναται να υπογράφει σχετικά μνημόνια συνεργασίας.