ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΗΡΕΣΙΕΣ
Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

74. Οι δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα XΙV, ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εφόσον η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9.

Δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων

75.-(1) Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με οποιοδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Μέσω προκήρυξης σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Η, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50, ή

(β) μέσω προκαταρκτικής προκήρυξης, η οποία παραμένει δημοσιευμένη σε διαρκή βάση και περιλαμβάνει τις πληροφορίες του Παραρτήματος V, Μέρος Θ. Η προκαταρκτική προκήρυξη αναφέρει ρητώς τα είδη των υπηρεσιών που θα αποτελέσουν το αντικείμενο των τις ανάθεση συμβάσεων, το γεγονός ότι οι συμβάσεις θα ανατεθούν χωρίς περαιτέρω δημοσίευση και καλεί τις ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τις:

Νοείται ότι, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί διαδικασία με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29, χωρίς προκαταρκτική δημοσίευση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές που ανέθεσαν δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα V, Μέρος Ι, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα που αναφέρονται στο άρθρο 50:

Νοείται ότι, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

(3) Οι προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 50.

Αρχές της ανάθεσης συμβάσεων

76.-(1) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναθέτουσες αρχές τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων, η ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με βάση την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Η αναθέτουσα αρχή καταρτίζει τα αναγκαία έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον οι παράμετροι που αναφέρονται στο εδάφιο (2)· εφαρμόζεται κατ’ αναλογία το εδάφιο (5) του άρθρου 57 ˙

(β) τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης δυνατόν να περιλαμβάνουν, ιδίως, τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, τη διαδικασία αξιολόγησης καθώς και οποιαδήποτε στοιχεία ή άλλες σχετικές πληροφορίες κρίνει σκόπιμες η αναθέτουσα αρχή˙

(γ) αν δεν ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στα εν λόγω έγγραφα.

(2) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, του οικονομικά προσιτού χαρακτήρα, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων και των ευάλωτων ομάδων, τη συμμετοχή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία.

(3)(α) Η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών γίνεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητος σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων ποιότητας και βιωσιμότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, εκτός αν συντρέχουν αιτιολογημένοι λόγοι για χρήση του κριτηρίου ανάθεσης της τιμής ή του κόστους, τους οποίους λαμβάνει υπόψη η αναθέτουσα αρχή για την κατάρτιση των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(β) H Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με εγκύκλιο να καθορίζει τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες για το παρόν άρθρο, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των σχετικών υπηρεσιών.

Αποκλειστικές συμβάσεις για ορισμένες υπηρεσίες

77.-(1) Με βάση απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παραχωρούν σε συγκεκριμένους οργανισμούς το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, δυνάμει προκήρυξης που παραπέμπει στο παρόν άρθρο, αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στο άρθρο 74 υγειονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που καλύπτονται από τους κωδικούς CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, από 85000000-9 έως 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

(2) Ο αναφερόμενος στο εδάφιο (1) οργανισμός πρέπει να πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχει ως στόχο την επιδίωξη αποστολής δημόσιας υπηρεσίας που συνδέεται με την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παροχή υπηρεσιών∙

(β) τα κέρδη να επενδύονται εκ νέου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του οργανισμού. Η διανομή ή αναδιανομή κερδών θα πρέπει να γίνεται σε συμμετοχική βάση∙

(γ) οι δομές διοίκησης ή ιδιοκτησίας του οργανισμού που εκτελεί τη σύμβαση να βασίζονται στην ιδιοκτησία των υπαλλήλων ή σε αρχές συμμετοχικότητας ή απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των υπαλλήλων, των χρηστών ή των ενδιαφερομένων ∙ και

(δ) να μην έχει ανατεθεί στον οργανισμό από τη συγκεκριμένη αναθέτουσα αρχή σύμβαση για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο κατά την τελευταία τριετία.

(3) Η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης που συνάπτεται με οργανισμούς δυνάμει του εδαφίου (1) δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.