ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Συμφωνίες- πλαίσιο

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους oι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο.

(2) Η διάρκεια μιας συμφωνίας πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται δεόντως, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας πλαίσιο.

(3) Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία - πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν εδάφιο, καθώς και στα εδάφια (5) και (6). Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που έχουν οριστεί σαφώς για το σκοπό αυτό, στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (5), κατά τη σύναψη σύμβασης που βασίζεται σε συμφωνία-πλαίσιο, τα μέρη δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο.

(5) Όταν συνάπτεται συμφωνία - πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που τίθενται στη συμφωνία - πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.

(6) Όταν συνάπτεται συμφωνία πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

(α) Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασιας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο·

(β)(i) όταν στη συμφωνία - πλαίσιο αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο (α) και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο σύμφωνα με την παράγραφο (γ), εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή του κατά πόσον συγκεκριμένα έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες αποκτώνται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο, γίνεται σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα εν λόγω έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης προσδιορίζουν επίσης ποιοι όροι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέου διαγωνισμού.

(ii) Οι δυνατότητες που προβλέπονται στην υποπαράγραφο (i) της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται επίσης σε οποιοδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για το οποίο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν προβλεφθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών για τα λοιπά τμήματα∙

(γ) σε περίπτωση που στη συμφωνία - πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο.

(7) Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (6) βασίζονται στους ιδίους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, και, εφόσον χρειαστεί, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, ενδεχομένως, σε άλλους όρους που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

(α) Για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση·

(β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών·

(γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιεχόμενό τους παραμένει σφραγισμένο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·

(δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

Δυναμικά συστήματα αγορών

31.-(1) Για αγορές τρέχουσας χρήσης των οποίων τα χαρακτηριστικά, όπως είναι γενικώς διαθέσιμα στην αγορά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν δυναμικό σύστημα αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική διαδικασία και είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του συστήματος αγορών σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.

(2) Το δυναμικό σύστημα αγορών μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών που ορίζονται αντικειμενικά με βάση τα χαρακτηριστικά της σύμβασης που πρέπει να εκτελεστεί στο πλαίσιο της εκάστοτε κατηγορίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν αναφορά στο μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος των επακόλουθων ειδικών συμβάσεων ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θα εκτελεστούν επακόλουθες ειδικές συμβάσεις:

Νοείται ότι, όταν οι αναθέτουσες αρχές χωρίζουν το σύστημα σε κατηγορίες προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, καθορίζουν τα εφαρμοστέα κριτήρια επιλογής για κάθε κατηγορία.

(3) Για τη σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, υπό την επίφυλαξη του εδαφίου (5).

(4) Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται.

(5) Παρά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25, εφαρμόζονται οι ακόλουθες προθεσμίες:

(α) Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική προκήρυξη, από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Άπαξ και αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, δεν εφαρμόζονται άλλες προθεσμίες για την παραλαβή αιτήσεων συμμετοχής∙

(β) η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Κατά περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 25 εδάφιο (6), τα εδάφια (5) και (7) του ίδιου άρθρου δεν εφαρμόζονται.

(6) Όλες οι επικοινωνίες στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τα εδάφια (1), (5), (7) και (8) του άρθρου 55.

(7) Για τους σκοπούς της ανάθεσης συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:

(α) Δημοσιεύουν προκήρυξη διαγωνισμού, όπου καθίσταται σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) διευκρινίζουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου λειτουργίας του, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·

(γ) αναφέρουν κάθε διαίρεση σε κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών και τα χαρακτηριστικά τους˙

(δ) για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 52.

(8) Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των όρων που αναφέρονται στα εδάφια (3) έως (5).

(9) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (10), οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως, λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα κριτήρια επιλογής.

(10) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (9) και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να παρατείνουν την περίοδο αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης. Η διάρκεια της παράτασης που προτίθενται να εφαρμόσουν οι αναθέτουσες αρχές επισημαίνεται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

(11) Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τον σχετικό οικονομικό φορέα, αν έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο δυναμικό σύστημα αγορών ή όχι.

(12) Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους επιλεγμένους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 53. Όταν το δυναμικό σύστημα αγορών χωρίζεται σε κατηγορίες έργων, προϊόντων ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές καλούν όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν επιλεγεί για την κατηγορία που αντιστοιχεί στη σχετική συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλουν προσφορά.

(13) Οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης για το δυναμικό σύστημα αγορών, ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, κατά περίπτωση, να προσδιορίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

(14)(α) Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών, να απαιτούν από τους επιλεγμένους συμμετέχοντες να υποβάλουν ανανεωμένη και επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 59, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος.

(β) Τα εδάφια (4) έως (6) του άρθρου 59 εφαρμόζονται καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

(15) Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε μεταβολή της περιόδου ισχύος, μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων:

(α) Εάν η περίοδος ισχύος μεταβάλλεται χωρίς να παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών·

(β) εάν παύει η λειτουργία του συστήματος, μέσω της γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 49.

(16) Στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται ή συμμετέχουν στο δυναμικό σύστημα αγορών δεν επιβάλλεται καμία χρέωση πριν ή κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

32.-(1)Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών. Για το σκοπό αυτό, οι αναθέτουσες αρχές διοργανώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με τη μορφή επαναλαμβανόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας, διεξαγόμενης έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, η οποία επιτρέπει την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης:

Νοείται ότι, δεδομένου ότι ορισμένες δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών και δημόσιες συμβάσεις έργων που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες πνευματικού δημιουργού, όπως ο σχεδιασμός έργων, δεν μπορούν να ταξινομηθούν με βάση αυτόματη μέθοδο αξιολόγησης, οι συμβάσεις αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

(2) Στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν την ανάθεση δημόσιας σύμβασης κατόπιν ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όταν τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές δύνανται να διατυπωθούν με ακρίβεια. Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας πλαίσιο, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (β) ή (γ) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31.

(3) Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία των προσφορών:

(α) Μόνο στις τιμές όταν η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει της τιμής˙

(β) στις τιμές ή / και στις νέες αξίες των χαρακτηριστικών των προσφορών που επισημαίνονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της προσφοράς που παρουσιάζει τη βέλτιστη σχέση τιμής - ποιότητας, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή βάσει της προσφοράς με το χαμηλότερο κόστος σύμφωνα με μια προσέγγιση βασιζόμενη στη σχέση αποδοτικότητας - κόστους.

(4) Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού το επισημαίνουν στην προκήρυξη της σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα VI.

(5)(α) Προτού να προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχει καθοριστεί.

(β) Η προσφορά θεωρείται παραδεκτή όταν έχει υποβληθεί από προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 και πληροί τα κριτήρια επιλογής και του οποίου η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, χωρίς να είναι μη κανονική ή απαράδεκτη ή ακατάλληλη. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου:

(i) Μη κανονικές θεωρούνται οι προσφορές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, και/ή παρελήφθησαν καθυστερημένα, και/ή για τις οποίες υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συμπαιγνίας ή διαφθοράς ή κρίνονται από την αναθέτουσα αρχή ασυνήθιστα χαμηλές,

(ii) απαράδεκτες θεωρούνται οι προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και προσφέροντες των οποίων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και τεκμηριώθηκε πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,

(iii) ακατάλληλη θεωρείται μια προσφορά άσχετη με τη σύμβαση και προδήλως ανίκανη, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Μια αίτηση συμμετοχής θεωρείται ακατάλληλη εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας πρόκειται ή μπορεί να αποκλειστεί σύμφωνα με το άρθρο 57 ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που ορίζει η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 58.

(γ) Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει αποδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα και με ηλεκτρονικά μέσα να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας, κατά την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

(6)(α) Η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης του οικείου προσφέροντα, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο εδάφιο (6) του άρθρου 67.

(β) Στην πρόσκληση αναφέρεται ο μαθηματικός τύπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών, βάσει των νέων τιμών ή/και των νέων αξιών που υποβάλλονται. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή σε άλλα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Προς τούτο, όμως, τυχόν περιθώρια διακύμανσης περιορίζονται εκ των προτέρων σε συγκεκριμένη τιμή.

(γ) Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

(7) Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν, ανά πάσα στιγμή, την αντίστοιχη κατάταξή τους. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται και να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη φάση του πλειστηριασμού:

Νοείται ότι, σε καμία περίπτωση, οι αναθέτουσες αρχές δεν δύνανται να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

(8)(α) Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(i) Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα,

(ii) όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που να πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν ορίσει προηγουμένως το διάστημα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ή

(iii) αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός φάσεων του πλειστηριασμού.

(β) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προτίθενται να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii) της παραγράφου (α), ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ii) της ίδιας παραγράφου, η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό θα πρέπει να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

(9) Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 67, με βάση τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

33.-(1)(α) Όταν απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου ή να περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό κατάλογο.

(β) Η Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων δύναται με διάταγμά της να καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη συμβάσεων.

(2) Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

(3) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.

(4) Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και με τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 55.

(5) Εάν η παρουσίαση προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές:

(α) Το αναφέρουν στην προκήρυξη σύμβασης ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική προκήρυξη·

(β) επισημαίνουν στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 55, όσον αφορά το μορφότυπο, το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

(6) Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς έπειτα από την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

(α) Καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της εν λόγω σύμβασης· ή

(β) ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν, από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί, τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει επισημανθεί στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τη συμφωνία πλαίσιο.

(7)(α) Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισμό για συγκεκριμένες συμβάσεις σύμφωνα με την παράγραφο (β) το εδαφίου (6), ενημερώνουν τους προσφέροντες για την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να καταρτίσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης και της συλλογής των πληροφοριών.

(γ) Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά που προέκυψε με αυτό τον τρόπο δεν περιέχει ουσιώδη σφάλματα.

(8)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, απαιτώντας οι προσφορές για μια συγκεκριμένη σύμβαση να υποβάλλονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται επίσης να αναθέτουν συμβάσεις, βάσει δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (6) και το εδάφιο (7), υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και το μορφότυπο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτίσει προσφορές μέσω της διαδικασίας της παραγράφου (β) του εδαφίου (6).

Κεντρικές δραστηριότητες αγορών και κεντρικές αρχές αγορών

34.-(1)(α) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν προμήθειες ή/και υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών που προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών.

(β) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποκτούν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία-πλαίσιο, η οποία συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών προσφέρουσα κεντρικές δραστηριότητες αγορών. Όταν ένα δυναμικό σύστημα αγορών, το οποίο χειρίζεται μια κεντρική αρχή αγορών, μπορεί να χρησιμοποιείται από λοιπές αναθέτουσες αρχές, αυτό αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού με την οποία συγκροτείται το σύστημα.

(γ) Σε σχέση με τις παραγράφους (α) και (β), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να προβλέπει ότι ορισμένες διαδικασίες σύναψης σύμβασης πραγματοποιούνται με προσφυγή σε κεντρικές αρχές αγορών ή σε μία ή περισσότερες συγκεκριμένες κεντρικές αρχές αγορών.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3) μια αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν:

(α) Αποκτά προμήθειες ή υπηρεσίες από κεντρική αρχή αγορών, η οποία προσφέρει κεντρικές δραστηριότητες αγορών∙ ή

(β) αποκτά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας συμβάσεις που ανατίθενται από την κεντρική αρχή αγορών, χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα αγορών που διαχειρίζεται η κεντρική αρχή αγορών, ή, στον βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, χρησιμοποιώντας συμφωνία πλαίσιο που συνάπτεται από κεντρική αρχή αγορών.

(3) Η αναθέτουσα αρχή είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, για τα μέρη που διεξάγονται από την ίδια, ως ακολούθως:

(i) Κατά την ανάθεση σύμβασης, στο πλαίσιο δυναμικού συστήματος αγορών, το οποίο διαχειρίζεται κεντρική αρχή αγορών,

(ii) κατά τη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού, βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο, η οποία έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών,

(iii) κατά τον προσδιορισμό του συμβαλλόμενου, στη συμφωνία πλαίσιο, οικονομικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον στο πλαίσιο συμφωνίας πλαίσιο που έχει συναφθεί από κεντρική αρχή αγορών, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30.

(4) Όλες οι διαδικασίες σύναψης σύμβασης που διεξάγονται από κεντρική αρχή αγορών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 55.

(5) Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες του παρόντος Νόμου, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών σε κεντρική αρχή αγορών. Αυτές οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν την παροχή επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών.

Από κοινού διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

35.-(1) Δύο ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνούν να εκτελούν συγκεκριμένες διαδκασίες σύναψης συμβάσεων από κοινού.

(2) Στις περιπτώσεις όπου μια διαδικασία σύναψης σύμβασης εκτελείται εξ ολοκλήρου από κοινού εξ ονόματος και για λογαριασμό όλων των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές αυτές είναι υπεύθυνες, αλληλέγυα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο. Τούτο ισχύει και σε περιπτώσεις όπου τη διαδικασία διαχειρίζεται μία αναθέτουσα αρχή, ενεργώντας τόσο για δικό της λογαριασμό όσο και για λογαριασμό των υπολοίπων αναθετουσών αρχών.

(3) Στις περιπτώσεις όπου η διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν εκτελείται εξ ολοκλήρου εξ ονόματος και για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων αναθετουσών αρχών, οι αρχές έχουν, αλληλέγγυα, ευθύνη μόνο για τα μέρη εκείνα που εκτελούνται από κοινού. Κάθε αναθέτουσα αρχή φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, για τα μέρη που αναλαμβάνει ιδίω ονόματι και για δικό της λογαριασμό.

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων που αφορούν αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη

36.-(1) Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 16, αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται να ενεργούν από κοινού για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο:

Νοείται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα μέσα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής αναγκαστικών διατάξεων του δημοσίου δικαίου, σύμφωνων με το ενωσιακό δίκαιο, στις οποίες υπόκεινται στη Δημοκρατία.

(2) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (3), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν κεντρικές δραστηριότητες αγορών προσφερόμενες από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να προσδιορίζει ότι, όσον αφορά κεντρικές δραστηριότητες αγορών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές αγορών εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να χρησιμοποιούν μόνο τις κεντρικές δραστηριότητες αγορών ως ορίζονται είτε στην παράγραφο (α) είτε στην παράγραφο (β) του σχετικού ορισμού του όρου «κεντρικές δραστηριότητες αγορών».

(4)(α) Η παροχή των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από κεντρική αρχή αγορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών.

(β) Οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή αγορών εφαρμόζονται επίσης στα ακόλουθα:

(i) Στην ανάθεση σύμβασης στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών,

(ii) στη διεξαγωγή νέου διαγωνισμού στο πλαίσιο συμφωνίας - πλαίσιο,

(iii) στον προσδιορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο (α) ή (β) του εδαφίου (6) του άρθρου 30, του συμβαλλόμενου στη συμφωνία - πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα εκτελέσει ένα συγκεκριμένο καθήκον.

(5)(α) Αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη δύνανται, από κοινού, να αναθέτουν δημόσια σύμβαση, να συνάπτουν συμφωνία πλαίσιο ή να λειτουργούν δυναμικό σύστημα αγορών. Δύνανται επίσης, στο βαθμό που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 30, να αναθέτουν συμβάσεις βάσει της συμφωνίας πλαίσιο ή του δυναμικού συστήματος αγορών. Εκτός αν τα αναγκαία στοιχεία ρυθμίζονται από διεθνή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμφωνία όπου προσδιορίζονται τα εξής:

(i) Οι ευθύνες των μερών και οι σχετικές εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις,

(ii) η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, της κατανομής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να αποκτηθούν και της σύναψης των συμβάσεων.

(β) Μια συμμετέχουσα αναθέτουσα αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της, δυνάμει του παρόντος Νόμου, όταν αγοράζει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες από την αναθέτουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον προσδιορισμό των ευθυνών και του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α), οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να αναθέτουν τις ευθύνες σε μια ή περισσότερες από τις συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές και να επιλέγουν τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες αρχές. Η ανάθεση ευθυνών και το σχετικό εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο αναφέρονται στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης για τις από κοινού ανατιθέμενες δημόσιες συμβάσεις.

(6)(α) Σε περίπτωση που αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν συστήσει κοινό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας, ή άλλων φορέων που ιδρύονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συμφωνούν, μέσω απόφασης του αρμόδιου οργάνου του κοινού φορέα, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί διαδικασιών σύναψης συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

(i) Του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της ο κοινός φορέας,

(ii) του κράτους μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της ο κοινός φορέας.

(β) Η συμφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) μπορεί, είτε να εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό διάστημα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη του κοινού φορέα, είτε να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συμβάσεων.