ΜΕΡΟΣ VII ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επίδοση εγγράφου

36. Στην περίπτωση που απαιτείται η επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αυτό επιδίδεται μέσω του Γραμματέα με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Στην περίπτωση επίδοσής του σε φυσικό πρόσωπο, με την παράδοσή του ή με την αποστολή του με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη σε αυτόν στη συνήθη ή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση της κατοικίας του ή με την αποστολή του με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. ή

(β) στην περίπτωση επίδοσής του σε νομικό πρόσωπο, με την παράδοσή του στο εγγεγραμμένο γραφείο ή σε άλλο χώρο διεξαγωγής των εργασιών της επιχείρησης ή με την αποστολή του με συστημένη επιστολή απευθυνόμενη στο πρόσωπο αυτό στο εγγεγραμμένο γραφείο, στην ταχυδρομική διεύθυνση ή σε άλλο χώρο διεξαγωγής των εργασιών του ή με την αποστολή του με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Απόσυρση αίτησης ή ανταπαίτησης

37.-(1) Ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να αποσύρει εγγράφως την αίτηση ή την ανταπαίτηση που υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την έκδοση της απόφασης του Διαιτητή και ο Γραμματέας ειδοποιεί ως προς τούτο γραπτώς τα άλλα μέρη.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) απόσυρση δύναται να γίνει προφορικά κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του Διαιτητή, νοουμένου ότι η ειδοποίηση για την ακρόαση επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Ο Διαιτητής προχωρεί στην έκδοση απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση της αίτησης ή ανταπαίτησης.

(3) Ο Διαιτητής ενημερώνει τα μέρη για το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο δικαίωμα απόσυρσης της αίτησης ή της ανταπαίτησης πριν την έναρξη της διαδικασίας.

(4) Ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση που αποσύρει την αίτηση ή την ανταπαίτηση, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), και δε δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ή ανταπαίτηση με το ίδιο αντικείμενο.

(5) Τα οποιαδήποτε έξοδα, περιλαμβανομένων των τελών αίτησης ή ανταπαίτησης και αμοιβής Διαιτητή, καταλογίζονται στο μέρος το οποίο απέσυρε την αίτηση ή την ανταπαίτηση.

Κυρώσεις

38.-(1) Όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει μη συμμόρφωση του εμπόρου με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14, απαιτεί από τον έμπορο να τερματίσει τη μη συμμόρφωση.

(2) Εάν η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφίσταται, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει στον έμπορο διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2000).

(3) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί τον έμπορο για την πρόθεσή του αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία διαβιβάζει στον έμπορο.

(5) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στο Διευθυντή τέτοιο πρόστιμο, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

Αποτέλεσμα της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών στην παραγραφή και στις αποσβεστικές προθεσμίες

39. (1) Η έναρξη της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 επάγεται διακοπή του χρόνου της παραγραφής καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.

(2) Σε περίπτωση αποτυχίας της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, ο χρόνος παραγραφής που διακόπηκε αρχίζει να τρέχει εκ νέου από την ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

(3) Το εδάφιο (1) δεν θίγει τις περί παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας διατάξεις των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενη η Δημοκρατία.

Έκδοση Διαταγμάτων

40. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

41. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμος του 2011 καταργείται.

Μεταβατικές Διατάξεις

42.-(1) Οποιαδήποτε Διαδικασία Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου θα συνεχίζεται και θα αποπερατώνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Το Μητρώο Διαιτητών που έχει καταρτιστεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Εξώδικης Διευθέτησης των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία Νόμου του 2011 συνεχίζει να ισχύει μέχρι την κατάρτιση νέου Μητρώου Διαιτητών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.