Έκδοση Διαταγμάτων

40. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.