Αποτέλεσμα της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών στην παραγραφή και στις αποσβεστικές προθεσμίες

39. (1) Η έναρξη της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 επάγεται διακοπή του χρόνου της παραγραφής καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής.

(2) Σε περίπτωση αποτυχίας της Διαδικασίας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών, ο χρόνος παραγραφής που διακόπηκε αρχίζει να τρέχει εκ νέου από την ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης.

(3) Το εδάφιο (1) δεν θίγει τις περί παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας διατάξεις των διεθνών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενη η Δημοκρατία.