Κυρώσεις

38.-(1) Όταν ο Διευθυντής διαπιστώσει μη συμμόρφωση του εμπόρου με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 14, απαιτεί από τον έμπορο να τερματίσει τη μη συμμόρφωση.

(2) Εάν η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) μη συμμόρφωση εξακολουθεί να υφίσταται, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει στον έμπορο διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2000).

(3) Ο Διευθυντής, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί τον έμπορο για την πρόθεσή του αυτή, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να πράξει τούτο και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(4) Ο Διευθυντής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2), με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία διαβιβάζει στον έμπορο.

(5) Σε περίπτωση άρνησης ή/και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στο Διευθυντή τέτοιο πρόστιμο, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.