Απόσυρση αίτησης ή ανταπαίτησης

37.-(1) Ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να αποσύρει εγγράφως την αίτηση ή την ανταπαίτηση που υπέβαλε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την έκδοση της απόφασης του Διαιτητή και ο Γραμματέας ειδοποιεί ως προς τούτο γραπτώς τα άλλα μέρη.

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) απόσυρση δύναται να γίνει προφορικά κατά τη διάρκεια της ακρόασης ενώπιον του Διαιτητή, νοουμένου ότι η ειδοποίηση για την ακρόαση επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. Ο Διαιτητής προχωρεί στην έκδοση απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την απόσυρση της αίτησης ή ανταπαίτησης.

(3) Ο Διαιτητής ενημερώνει τα μέρη για το προβλεπόμενο από το παρόν άρθρο δικαίωμα απόσυρσης της αίτησης ή της ανταπαίτησης πριν την έναρξη της διαδικασίας.

(4) Ο αιτητής ή ο καθ’ ου η αίτηση που αποσύρει την αίτηση ή την ανταπαίτηση, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), και δε δύναται να υποβάλει νέα αίτηση ή ανταπαίτηση με το ίδιο αντικείμενο.

(5) Τα οποιαδήποτε έξοδα, περιλαμβανομένων των τελών αίτησης ή ανταπαίτησης και αμοιβής Διαιτητή, καταλογίζονται στο μέρος το οποίο απέσυρε την αίτηση ή την ανταπαίτηση.