Προοίμιο

Για σκοπούς θέσπισης ορισμένων διατάξεων εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών», όπως τροποποιήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 268/2012 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2013.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών», όπως τροποποιήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 268/2012 της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

(2) Όρος που δεν ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής

3. Η Αρμόδια Αρχή είναι αρμόδια να -

(α) πιστοποιεί τη συμβατότητα με το Άρθρο 6(4) του Κανονισμού του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων που χρησιμοποιούν οι διοργανωτές, νοουμένου ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στη Δημοκρατία· και

(β) επαληθεύει και πιστοποιεί τον αριθμό των εγκύρων δηλώσεων που συγκεντρώνονται στη Δημοκρατία, υπέρ συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης· και

(γ) επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

4.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, να επιβάλει σε διοργανωτή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

(α) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, εάν με ψεύτικες πληροφορίες ή με άλλο δόλιο τρόπο διαπιστωθεί ότι ο διοργανωτής εξαπατεί τους πολίτες, σε σχέση με συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, με στόχο να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξής της·

(β) χρηματικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, εάν ο διοργανωτής υποβάλει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών με ψευδή στοιχεία ή με στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του·

(γ) χρηματικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ, εάν με βία ή με απειλή χρήσης βίας ο διοργανωτής επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών:

Νοείται ότι τα ως άνω διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε διοργανωτή ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει ποινική ευθύνη ή/και επιβλήθηκε στο διοργανωτή διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και δυνάμει άλλου νόμου που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Έκδοση Κανονισμών

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.