Επιβολή διοικητικού προστίμου

4.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, να επιβάλει σε διοργανωτή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

(α) Χρηματικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, εάν με ψεύτικες πληροφορίες ή με άλλο δόλιο τρόπο διαπιστωθεί ότι ο διοργανωτής εξαπατεί τους πολίτες, σε σχέση με συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, με στόχο να επιτύχει τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξής της·

(β) χρηματικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, εάν ο διοργανωτής υποβάλει δήλωση υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών με ψευδή στοιχεία ή με στοιχεία πολίτη χωρίς την έγκρισή του·

(γ) χρηματικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ, εάν με βία ή με απειλή χρήσης βίας ο διοργανωτής επιβάλλει σε πολίτη τη συμπλήρωση δήλωσης υποστήριξης συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών:

Νοείται ότι τα ως άνω διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε διοργανωτή ανεξάρτητα από το εάν συντρέχει ποινική ευθύνη ή/και επιβλήθηκε στο διοργανωτή διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή/και δυνάμει άλλου νόμου που αφορά την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(3) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην Αρμόδια Αρχή τέτοιο πρόστιμο, η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.