Αρμοδιότητες της Αρμόδιας Αρχής

3. Η Αρμόδια Αρχή είναι αρμόδια να -

(α) πιστοποιεί τη συμβατότητα με το Άρθρο 6(4) του Κανονισμού του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης δηλώσεων που χρησιμοποιούν οι διοργανωτές, νοουμένου ότι τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω του επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης αποθηκεύονται στη Δημοκρατία· και

(β) επαληθεύει και πιστοποιεί τον αριθμό των εγκύρων δηλώσεων που συγκεντρώνονται στη Δημοκρατία, υπέρ συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πολιτών, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης· και

(γ) επιβάλει διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.