Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Κανονισμός» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών», όπως τροποποιήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 268/2012 της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 211/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών.

(2) Όρος που δεν ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός.

(3) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.