Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών Νόμος του 2013.