ΜΕΡΟΣ IΧ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

44.-(1)(α) Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών η διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) , η αρμόδια αρχή μπορεί, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει Λειτουργό του Υπουργείου του οποίου προΐσταται ως Αρχιεπιθεωρητή και άλλους λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου ως Επιθεωρητές.

(β)  Το Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να ορίσει δημοτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους του Συμβουλίου ως Επιθεωρητές, για να ασκούν, εντός των διοικητικών ορίων της οικείας αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης, τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντά τους, αναφορικά με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, όπως θα καθορίζεται στην εκάστοτε γνωστοποίηση.

(2) (α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) , η αρμόδια αρχή μπορεί, ύστερα από σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(β) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) προβαίνουν σε δήλωση των οικονομικών τους συμφερόντων, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν κανένα οικονομικό ή άλλο συμφέρον στον τομέα των αποβλήτων που να επηρεάζει την αμεροληψία τους.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται με βάση το άρθρο (2) , υπόκειται στις οδηγίες και τον έλεγχο του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτή.

(4) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (2) , μπορεί να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή, αναλόγως της περιπτώσεως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (2) οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η αρμόδια αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β) να ενεργούν εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στην αρμόδια αρχή η οποία τους έχει ορίσει.

Καθήκοντα και εξουσίες Επιθεωρητών

45.-(1) Οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους κάθε προσώπου που πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, κάθε προσώπου που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση, των μεσιτών και εμπόρων, κάθε προσώπου που παράγει απόβλητα καθώς και των παραγωγών προϊόντων και των εγκαταστάσεών τους, για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες, περιλαμβανομένων των εργασιών αποκατάστασης των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους της άδειας διαχείρισης αποβλήτων και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Επιθεωρητής μπορεί:

(α) να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά και/ ή μεταφορικά μέσα, στα οποία διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου· η είσοδος στα υποστατικά μπορεί να γίνει ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι σε αυτά υφίσταται άμεσος κίνδυνος σοβαρής ρύπανσης ή κίνδυνος στη δημόσια υγεία·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκεται στα υποστατικά και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε καταχωρίσεων, αρχείων, μητρώων, βιβλίων ή εγγράφων, τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά την εγκατάσταση·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιονδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή διοικητικής παράβασης ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης ή τον κάτοχο των υποστατικών ή αποβλήτων ή παραγωγών προϊόντων ή από τους αντιπροσώπους ή εργοδοτούμενους τους που είναι παρόντες, όπως -

(i) του παράσχουν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών·

(ii) θέσουν στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος ή διοικητικής παράβασης και/ ή παράβασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων·

(iii) του παράσχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως τα υποστατικά ή οποιοδήποτε μέρος τους, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτά, παραμείνουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δεν συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας της εγκατάστασης·

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στα υποστατικά της εγκατάστασης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτά εντός της περιόδου των τελευταίων τριών μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί·

(θ) να ελέγχει, ως έσχατο μέτρο και τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου, το περιεχόμενο κάδων ή σακούλων με σκοπό τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των παραγωγών και/ή των κατόχων των δημοτικών αποβλήτων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οι επιθεωρήσεις που αφορούν τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ελέγχουν την προέλευση, τη φύση την ποσότητα και τον προορισμό των συλλεγομένων και μεταφερομένων αποβλήτων.

(3Α) Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διεξάγονται αναφορικά με την υποχρέωση των παραγωγών και/ή των κατόχων δημοτικών αποβλήτων να διαχωρίζουν κατάλληλα στην πηγή τα δημοτικά απόβλητα και να τα τοποθετούν για χωριστή συλλογή, σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, διενεργούνται από Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 44.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής μπορεί να λάβει υπόψη του τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου κατά τον καθορισμό τόσο της συχνότητας όσο και της έντασης των επιθεωρήσεων.

(5) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος δημιουργεί κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος ή κίνδυνο στη δημόσια υγεία λόγω ενδεχόμενης πυρκαγιάς, έκρηξης ή απόρριψης οποιασδήποτε ουσίας ή απόβλητου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, εάν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη της εγκατάστασης, ειδοποίηση με την οποία:

(α) αναφέρει του λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος,

(β) παρέχει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων εξάλειψης ή μείωσης των κινδύνων,

(γ) ορίζει χρονική περίοδο, εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα, και

(δ) αξιώνει, όπως η λειτουργία της εγκατάστασης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου εφόσον δεν ληφθούν τα μέτρα που όρισε και ο κίνδυνος εξακολουθεί να υφίσταται.

(ε) αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης, τη μετακίνηση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για διαχείριση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(6) Εάν ο Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι, ο κίνδυνος που αναφέρεται στο εδάφιο (5) είναι άμεσος και γι΄ αυτό το λόγο επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπισή του, τότε με την ειδοποίηση που επιδίδει μπορεί να αξιώνει όπως τερματιστεί αμέσως η λειτουργία της εγκατάστασης ή οποιασδήποτε διεργασίας σε αυτή και όπως μη επαναρχίσει εκτός εάν ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην ειδοποίηση και εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν τον κίνδυνο.

(7) Εάν κατά την είσοδο του στα υποστατικά οποιασδήποτε εγκατάστασης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή και ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων ή ο αντιπρόσωπος του, οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

(8) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση που αναφέρεται στα εδάφια (5) και (6) ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε αυτήν είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων, ο Επιθεωρητής μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής διαπίστωσε παραβίαση όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων,

(β) αναφέρει τον ή της όρους της άδειας που έχουν παραβιαστεί, και

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη των 21 ημερών, εντός της οποίας η παράβαση πρέπει να τερματιστεί.

(2) Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, ή αν ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι η εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει με τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκπομπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας, ή λόγω σοβαρής παραβίασης όρου της άδειας διαχείρισης αποβλήτων να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος, μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης, ή αν αυτός απουσιάζει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, απαγορευτική ειδοποίηση.

(3) Η πιο πάνω απαγορευτική ειδοποίηση -

(α) αναφέρει ότι ο Επιθεωρητής έχει την πιο πάνω γνώμη,

(β) αναφέρει της λόγους οι οποίοι, κατά την άποψη του Επιθεωρητή δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο,

(γ) δίνει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου, και

(δ) ορίζει -

(i) χρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ή εγκατάσταση θα παύσει να λειτουργεί αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) , ή

(ii) σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν αμέσως για να σταματήσει το συντομότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναλειτουργήσει μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ) .

(4) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγορευτική ειδοποίηση ή παραλείπει να συμμορφωθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται σε ειδοποίηση βελτίωσης είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εξουσία άμεσης παρέμβασης

46Α.-(1) Χωρίς επηρεασμό των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος Νόμου, όταν, κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής διαπιστώνει ότι πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ενημερώνει τον Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος, με ή χωρίς την συνδρομή της Αστυνομίας, επιδίδει απευθείας απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 46, χωρίς την προηγούμενη επίδοση ειδοποίησης βελτίωσης, με την οποία διατάσσει άμεσα μέτρα περιορισμού ή παύσης της ρύπανσης ή μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και μέτρα μείωσης ή εξάλειψης της οχληρίας, περιλαμβανομένης της άμεσης αναστολής της λειτουργίας και/ή της απομάκρυνσης και/ή της διαχείρισης οποιωνδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή εξοπλισμού και/ή αντικειμένων.

(2) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί άμεσα με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000)  ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Δαπάνες της αρμόδιας αρχής και/ ή του Διευθυντή και/ ή του Αρχιεπιθεωρητή που γίνονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λόγω άρνησης ή παράλειψης άμεσης συμμόρφωσης προσώπου με απαγορευτική ειδοποίηση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), δύναται να εισπράττονται από τον παραβάτη ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή σε περίπτωση μέτρων δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) και ο Διευθυντής σε τέτοια περίπτωση δύναται να αποφασίσει την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της καταχώρησης σε Αρχείο ή Μητρώο, και/ή την άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει του παρόντος νόμου άδειας.

Ειδοποίηση συμμόρφωσης για ηλεκτρικές στήλες ή συσσωρευτές

47.-(1) Ο Επιθεωρητής, αφού διαπιστώσει ότι ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009, επιδίδει ειδοποίηση σε πρόσωπο το οποίο διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση, με την οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω διατάξεις, μέσα σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση, ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Στην ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνονται -

(α) τα μέτρα, στα οποία προτίθεται να προβεί ο Επιθεωρητής σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δεν συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα, στα οποία το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να προβεί για να θεωρηθεί ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009· και

(γ) η προθεσμία, εντός της οποίας το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) οφείλει να παραθέσει τις απόψεις του για την εν λόγω παράβαση, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, στον Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο Επιθεωρητής δύναται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, περιλαμβανομένης της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που προβλέπεται στο άρθρο 48.

Ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών από την αγορά

48.-(1) Στην περίπτωση που, βάσει του εδαφίου (3) του άρθρου 47, ο Επιθεωρητής αποφασίζει να προχωρήσει με την αναστολή ή την απόσυρση ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά, επιδίδει στο πρόσωπο που διαθέτει την ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτή στην αγορά και/ ή στον αποδέκτη των ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών, ανάλογα με την περίπτωση -

(α) ειδοποίηση αναστολής, η οποία απαγορεύει στο πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται τη διάθεση στην αγορά της Δημοκρατίας της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή που δεν πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009 για χρονική περίοδο που καθορίζεται σε αυτήν και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία επίδοσής της, ή

(β) ειδοποίηση απόσυρσης της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή από την αγορά της Δημοκρατίας.

(2) Στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης πρέπει να -

(α) περιγράφεται επαρκώς η υπό απόσυρση ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, παραθέτοντας προς τούτο τις αναφερόμενες στο εδάφιο (3) πληροφορίες που είναι σε γνώση του Επιθεωρητή, και

(β) εκτίθενται οι λόγου, για τους οποίους επιδίδεται και οι λόγοι, για τους οποίους ο Επιθεωρητής θεωρεί ότι υπήρξε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) Κανονισμών του 2009

(3) Οι πληροφορίες, τις οποίες ο Επιθεωρητής αναφέρει στην ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) (α) είναι οι ακόλουθες:

(α) το είδος της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών και την ονομασίας υπό την οποία πωλείται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία,

(β) το εμπορικό ή βιομηχανικό όνομα ή η εμπορική επωνυμία της ηλεκτρικής στήλης ή συσσωρευτή ή της κατηγορίας αυτών, και

(γ) ένδειξη της παρτίδας, στην οποία ανήκει η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής ή η κατηγορία αυτών.

(4) Ο Επιθεωρητής δύναται, μέσω της ειδοποίησης αναστολής ή απόσυρσης που επιδίδει δυνάμει του εδαφίου (1) , να απαιτεί από το πρόσωπο στο οποίο επιδίδεται να τον τηρεί ενήμερο για το χώρο που βρίσκεται η ηλεκτρική στήλη ή συσσωρευτής, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής ή απόσυρσης.

(5) Πρόσωπο το οποίο αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης που του επιδίδεται είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.