ΜΕΡΟΣ VIΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Ερμηνεία και πεδίο εφαρμογής για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42

37.-(1) Για τους σκοπούς των άρθρων 38, 39, 40, 41 και 42 -

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών·

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

«σχέδιο και/ή πρόγραμμα» σημαίνει σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 και/ ή πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 36.

(2) Τα άρθρα 38, 39, 40, 41 και 42 εφαρμόζονται στα σχέδια και/ ή προγράμματα, εξαιρουμένων αυτών που σχεδιάστηκαν προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή για να εφαρμοστούν σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και/ ή προγράμματα

38.-(1) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι μέσω της Περιβαλλοντικής Αρχής παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετάσχει στην προετοιμασία, τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων και/ ή προγραμμάτων.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) , ο Υπουργός με γνωστοποίησή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δυο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο ενημερώνει το κοινό:

(α) για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια και/ή προγράμματα ή την τροποποίησή ή την αναθεώρησή τους·

(β) ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Περιβαλλοντικής Αρχής· και

(γ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην Περιβαλλοντική Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της πρότασης εντός 36 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης.

(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή δημοσιεύει στο διαδίκτυο σχετική ανακοίνωση, σε κάθε περίπτωση που υποβάλλονται από τον Υπουργό ή προς τον Υπουργό:

(α) προτάσεις που αφορούν σχέδιο και/ ή πρόγραμμα ή την τροποποίηση ή την αναθεώρησή τους· και

(β) απόψεις οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με το θέμα που αφορά τις προτάσεις.

(4) Το κοινό με το οποίο ο Υπουργός διαβουλεύεται, περιλαμβάνει:

(α) το κοινό που επηρεάζεται ή είναι δυνατό να επηρεασθεί ή του οποίου διακυβεύονται συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα σχέδιο και/ή πρόγραμμα, και

(β) μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημόσια ακρόαση

39.-(1) Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Περιβαλλοντικής Αρχής που υποβάλλεται κατόπιν διαβούλευσης με τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Υπουργός μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, για πρόταση που υποβάλλεται στις περιπτώσεις σημαντικών σχεδίων και/ ή προγραμμάτων, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης,.

(2) Οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία, το ενδιαφερόμενο κοινό και άλλα θέματα σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις, καθορίζονται με κανονισμούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Λήψη αποφάσεων

40. Πριν τη λήψη απόφασης, αναφορικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει δεόντως υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 39.

Ενημέρωση

41. Αφού το Υπουργικό Συμβούλιο λάβει τελική απόφαση σχετικά με σχέδιο και/ ή πρόγραμμα, ενημερώνει το κοινό, δημοσιοποιώντας τη λήψη απόφασης με γνωστοποίηση, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και γνωστοποιεί ότι οι ακόλουθες πληροφορίες είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 42 καθώς επίσης τον τόπο και το χρόνο, που μπορούν να πάρουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) περιγραφή του σχεδίου και/ή προγράμματος όπως αυτό εγκρίθηκε·

(β) συνοπτική δήλωση σχετικά με -

(i) τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στις τελικές αποφάσεις οι τυχόν απόψεις ή παραστάσεις που έχουν εκφραστεί, σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης, που τυχόν διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 39·

(ii) τους λόγους και τις εκτιμήσεις, πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι τελικές αποφάσεις που λήφθηκαν.

Τήρηση Αρχείου

42.-(1) Η Περιβαλλοντική Αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται:

(α) οι προτάσεις που αφορούν σχέδια και/ ή προγράμματα περιλαμβανομένης της τροποποίησης ή αναθεώρησης τους,

(β) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου, που εκφράζονται σύμφωνα με το άρθρο 38, και

(γ) οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 41.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου του 2004.