ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3.(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διασφάλιση και βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και για διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας που είναι εγκατεστημένες στην Kυπριακή Δημοκρατία και σε κοινοτικής κλίμακας ομίλους επιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα ή η μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(3) Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς πραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης, σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς που διέπονται από τον παρόντα Νόμο, περιορίζονται σε διακρατικά ζητήματα.

(4) Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

(5) Εφόσον οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων και η έκταση των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου του εδαφίου (1), αφορούν, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κράτη μέλη και, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις επιχειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη μέλη.

(6) [Διαγράφηκε].

Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

4.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, με σκοπό την ενημέρωση των εν λόγω εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς. Οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς καθορίζονται και τίθενται σε εφαρμογή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων.

(2) Kατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), όταν κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, η σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός εάν οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 περιλαμβάνουν διαφορετικές διατάξεις.

Ελέγχουσα Επιχείρηση

5.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως «ελέγχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία δύναται να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση «ελεγχόμενη επιχείρηση», είτε λόγω δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής είτε κανόνων που τη διέπουν.

(2) H δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκμαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν μία επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχειρήσεως αμέσως ή εμμέσως-

(α) Kατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης· ή

(β) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση· ή

(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασδήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μία επιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης της οποίας κατέχει μετοχές, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ή στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 4 περί Eλέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου.

(5) H δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται μόνο από το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

(6) Προκειμένου να κριθεί εάν μία επιχείρηση είναι «ελέγχουσα επιχείρηση», εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση:

Νοείται ότι εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κεντρική διεύθυνση εκείνης της επιχείρησης του ομίλου η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

(7) Σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ενός ομίλου ικανοποιούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (2), ελέγχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία ικανοποιεί το κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), εκτός αν αποδειχτεί ότι μία άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.

Τρόπος καθορισμού κατώτατου αριθμού εργαζομένων

6.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται από την επιχείρηση ή/και τον όμιλο επιχειρήσεων καθορίζεται με βάση το σύνολο των εργαζομένων υπό οποιοδήποτε καθεστώς, περιλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης, στην επιχείρηση τα τελευταία δύο χρόνια.

(2) Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου που έληξαν ή συμβάσεις μερικώς απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση που εφαρμόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος εργαζομένων για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων.

(3) Oι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Kυπριακή Δημοκρατία και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθμό των απασχολουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), στην αρμόδια υπηρεσία του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και τους εκπροσώπους των εργαζομένων εντός τριμήνου από της εφαρμογής του.