Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

4.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου συνιστάται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων ή θεσπίζεται διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, με σκοπό την ενημέρωση των εν λόγω εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς. Οι ρυθμίσεις για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς καθορίζονται και τίθενται σε εφαρμογή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους και να διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων.

(2) Kατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), όταν κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, η σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτός εάν οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 περιλαμβάνουν διαφορετικές διατάξεις.