Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

3.(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η διασφάλιση και βελτίωση του δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και για διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας που είναι εγκατεστημένες στην Kυπριακή Δημοκρατία και σε κοινοτικής κλίμακας ομίλους επιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα ή η μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(3) Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτούς πραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επίπεδο και επίπεδο εκπροσώπησης, σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προς τον σκοπό αυτό, η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας ενημέρωσης των εργαζομένων και διαβούλευσης με αυτούς που διέπονται από τον παρόντα Νόμο, περιορίζονται σε διακρατικά ζητήματα.

(4) Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας ή τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή του ομίλου που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη.

(5) Εφόσον οι συμφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 11 δεν προβλέπουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων και η έκταση των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ’ αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου του εδαφίου (1), αφορούν, για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα κράτη μέλη και, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις επιχειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη μέλη.

(6) [Διαγράφηκε].