Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Nόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διαβούλευση» σημαίνει την καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία που παρασχέθηκαν, να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών της διοίκησης και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας·

«ενημέρωση» σημαίνει τη διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να κατατοπιστούν για το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν· η ενημέρωση πραγματοποιείται τον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε βάθος τις πιθανές συνέπειες και, ενδεχομένως, να προετοιμάσουν τις διαβουλεύσεις με το αρμόδιο όργανο της επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας·

«ειδική διαπραγματευτική ομάδα» σημαίνει την ομάδα που συστήνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του παρόντος Νόμου, προκειμένου να διαπραγματευτεί με την κεντρική διεύθυνση τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου·

«εκπρόσωποι των εργαζομένων» σημαίνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική·

«επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας» σημαίνει κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστο χίλιους (1000) εργαζομένους στα κράτη μέλη και τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους σε καθένα από δύο τουλάχιστο διαφορετικά κράτη μέλη·

«ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» σημαίνει το συμβούλιο που συστήνεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 16 του παρόντος Νόμου, με σκοπό την υλοποίηση της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς·

«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Xώρος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την Ελβετία·

«κεντρική διεύθυνση» σημαίνει την κεντρική διεύθυνση της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας επιχείρησης·

«κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων» σημαίνει κάθε όμιλο επιχειρήσεων που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) απασχολεί τουλάχιστο χίλιους (1000) εργαζομένους στα κράτη μέλη,

(β) έχει τουλάχιστο δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά κράτη μέλη, και

(γ) τουλάχιστο μία επιχείρηση μέλος του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους σε ένα κράτος μέλος και τουλάχιστο μία άλλη επιχείρηση μέλος του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«όμιλος επιχειρήσεων» σημαίνει κάθε όμιλο που περιλαμβάνει ελέγχουσα και ελεγχόμενες επιχειρήσεις.