Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Nόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Nόμος του 2011.