Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Kοινότητας με τίτλο-

«Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους»,

Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: