Ελέγχουσα Επιχείρηση

5.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως «ελέγχουσα επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση η οποία δύναται να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση «ελεγχόμενη επιχείρηση», είτε λόγω δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοοικονομικής συμμετοχής είτε κανόνων που τη διέπουν.

(2) H δυνατότητα άσκησης δεσπόζουσας επιρροής τεκμαίρεται, υπό την επιφύλαξη αποδείξεως του εναντίου, όταν μία επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχειρήσεως αμέσως ή εμμέσως-

(α) Kατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρησης· ή

(β) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία εκδίδει η επιχείρηση· ή

(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού που διαθέτει η ελέγχουσα επιχείρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δικαιώματα οποιασδήποτε ελεγχόμενης επιχείρησης και οποιουδήποτε προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομά του, αλλά για λογαριασμό της ελέγχουσας επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μία επιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επιχείρηση» άλλης επιχείρησης της οποίας κατέχει μετοχές, εφόσον πρόκειται για επιχείρηση αναφερόμενη στην παράγραφο (α) ή στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (5) του άρθρου 4 περί Eλέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου.

(5) H δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται μόνο από το γεγονός ότι εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντά του δυνάμει της νομοθεσίας κράτους μέλους σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

(6) Προκειμένου να κριθεί εάν μία επιχείρηση είναι «ελέγχουσα επιχείρηση», εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση:

Νοείται ότι εάν το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση δεν είναι το δίκαιο κράτους μέλους, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπός της ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιος αντιπρόσωπος, το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται η κεντρική διεύθυνση εκείνης της επιχείρησης του ομίλου η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

(7) Σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, και σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ενός ομίλου ικανοποιούν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που καθορίζονται στο εδάφιο (2), ελέγχουσα επιχείρηση θεωρείται η επιχείρηση η οποία ικανοποιεί το κριτήριο που καθορίζεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2), εκτός αν αποδειχτεί ότι μία άλλη επιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επιρροή.