Τρόπος καθορισμού κατώτατου αριθμού εργαζομένων

6.(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων που απασχολούνται από την επιχείρηση ή/και τον όμιλο επιχειρήσεων καθορίζεται με βάση το σύνολο των εργαζομένων υπό οποιοδήποτε καθεστώς, περιλαμβανομένης της μερικής απασχόλησης, στην επιχείρηση τα τελευταία δύο χρόνια.

(2) Συμβάσεις εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου που έληξαν ή συμβάσεις μερικώς απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση που εφαρμόζει η επιχείρηση ή ο κλάδος εργαζομένων για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων.

(3) Oι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Kυπριακή Δημοκρατία και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως τον αριθμό των απασχολουμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), στην αρμόδια υπηρεσία του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων και τους εκπροσώπους των εργαζομένων εντός τριμήνου από της εφαρμογής του.