ΜΕΡΟΣ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τίτλος του Φορέα

23.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης» ή παρεμφερή τίτλο, ο οποίος είναι δυνατό να δημιουργήσει στο κοινό σύγχυση.

(2) Ο τίτλος “Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης” αποδίδεται διεθνώς με τον όρο «The Financial Ombudsman of the Republic of Cyprus».

Συνεργασία με όργανα κρατών μελών και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Δημοκρατίας

24.-(1) Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της αρμοδιότητάς τους με τα όργανα άλλων κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών.

(2) Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της αρμοδιότητάς τους με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και δύναται να εισηγούνται προς αυτές τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με στόχο-

(α) τη βελτίωση του χειρισμού κατά συρροή παραπόνων εναντίον συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή κατά συγκεκριμένου είδους χρηματοοικονομικής επιχείρησης,

(β) τη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των παραπόνων των καταναλωτών από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, και

(γ) την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου θέματος αναφορικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Ενημερωτικά δελτία

25. Ο Φορέας σε συνεργασία με τον Επίτροπο δύναται να εκδίδει ή να δημοσιεύει ενημερωτικά δελτία που να παρέχουν πληροφορίες ή συμβουλές, τις οποίες θεωρεί κατάλληλες με βάση τα παράπονα που υποβλήθηκαν ή βάσει των γραπτών αποφάσεών του.

Ψευδείς δηλώσεις και απόκρυψη στοιχείων

26. Πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Οδηγιών εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή, παραπλανητική ή απατηλή ως προς ουσιώδες στοιχείο δήλωσης ή αποκρύπτει ουσιώδες στοιχείο ή με οποιοδήποτε τρόπο παρεμποδίζει τη διενέργεια εξέτασης παραπόνου από το Φορέα, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος έχει τη διακριτική ευχέρεια να απαλλάξει οποιοδήποτε εμπλεκόμενο στο παράπονο μέρος από τις συνέπειες της μη συμμόρφωσής του με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, εφόσον θεωρήσει ότι η μη συμμόρφωσή του οφείλεται σε λάθος, παράλειψη ή σε άλλη εύλογη αιτία και η απόφαση για απαλλαγή είναι πλήρως αιτιολογημένη.

Επιφυλάξεις

27.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δυνάμει του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή η δυνατότητα διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να υπάρξουν μεταξύ καταναλωτών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή τα παράπονα που άπτονται περιπτώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να συνιστούν παράβαση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, του περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 , του περί Διατραπεζικών Προμηθειών για Πράξεις Πληρωμών με Κάρτες Νόμου του 2018, ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, καθώς και οποιονδήποτε οδηγιών ή κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, και αποστέλλει τις περιπτώσεις, για τις οποίες ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα και τις περιπτώσεις που ενδεχομένως να άπτονται του δημοσίου συμφέροντος στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Ανεξαρτήτως των όσων διαλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο, τόσο ο Φορέας όσο και ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στον περί της Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών Νόμο.

Μεταβατικές διατάξεις

28.-(1) Κάθε αρμόδια εποπτική αρχή διαβιβάζει προς το Φορέα, εντός εξήντα (60) ημερών από της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

(α) τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτευομένων από αυτή χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, προσδιορίζοντας το είδος των παρεχόμενων από την κάθε χρηματοοικονομική επιχείρηση υπηρεσιών, και

(β) όλα τα παράπονα που υποβλήθηκαν προς αυτή από καταναλωτές, η εξέταση των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Με την παραλαβή των παραπόνων από το Φορέα και εφόσον αυτά εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του, ο Επίτροπος επικοινωνεί με τους καταναλωτές που υπέβαλαν τα παράπονα αυτά και ζητά απ’ αυτούς να δηλώσουν κατά πόσο επιθυμούν το παράπονό τους να εξεταστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή να μην εξεταστεί και τους πληροφορεί ότι σε περίπτωση που επιθυμούν το παράπονό τους να εξεταστεί από το Φορέα, η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 11:

Νοείται ότι, για παράπονα που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Φορέα, ή για τα οποία ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να εξεταστούν από το Φορέα, η διαδικασία εξέτασής τους συνεχίζεται από την αρμόδια εποπτική αρχή.

(3) Παράπονα, τα οποία υποβάλλονται κατά χρηματοοικονομικής επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 11 μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τα οποία στη συνέχεια υποβάλλονται στον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 εντός περιόδου είκοσι δύο (22) μηνών από την ημερομηνία από την οποία ο καταναλωτής έλαβε γνώση ή που κατά την κρίση του Επιτρόπου, θα έπρεπε λογικά να είχε λάβει γνώση της επιβλαβούς ενέργειας ή της παράλειψης της χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή του γεγονότος ότι είχε έρεισμα για υποβολή παραπόνου δύναται να εξεταστούν από τον Επίτροπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(4) Παράπονο καταναλωτή υποβληθέν στον Επίτροπο τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12, πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018, αναφορικά με εξαγορασθείσα πιστωτική διευκόλυνση δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, λογίζεται για σκοπούς εξέτασής του, ότι έχει υποβληθεί μετά την έναρξη της ισχύος του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματο-οικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2018 και εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.