Επιφυλάξεις

27. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου, δυνάμει του οποίου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η εξέταση παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή η δυνατότητα διαμεσολάβησης για την επίλυση των διαφορών που ενδέχεται να υπάρξουν μεταξύ καταναλωτών υπηρεσιών χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων:

Νοείται ότι, ο Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή τα παράπονα που άπτονται περιπτώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να συνιστούν παράβαση του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, του περί των Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου, του περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμου, του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας, καθώς και οποιονδήποτε οδηγιών ή κανονισμών εκδίδονται δυνάμει των νόμων αυτών, και αποστέλλει τις περιπτώσεις, για τις οποίες ενδεχομένως να έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα και τις περιπτώσεις που ενδεχομένως να άπτονται του δημοσίου συμφέροντος στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.