Συνεργασία με όργανα κρατών μελών και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Δημοκρατίας

24.-(1) Ο Φορέας συνεργάζεται με τα όργανα άλλων κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών.

(2) Ο Φορέας συνεργάζεται με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και δύναται να εισηγείται προς αυτές τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με στόχο-

(α)τη βελτίωση του χειρισμού κατά συρροή παραπόνων εναντίον συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή κατά συγκεκριμένου είδους χρηματοοικονομικής επιχείρησης,

(β)τη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των παραπόνων των καταναλωτών από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, και

(γ)την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου θέματος αναφορικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών.