Συνεργασία με όργανα κρατών μελών και με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της Δημοκρατίας

24.-(1) Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της αρμοδιότητάς τους με τα όργανα άλλων κρατών μελών που είναι αρμόδια για την εξώδικη επίλυση διαφορών χρηματοοικονομικής φύσης, περιλαμβανομένων των διασυνοριακών διαφορών.

(2) Ο Φορέας και ο Επίτροπος συνεργάζονται στα θέματα της αρμοδιότητάς τους με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και δύναται να εισηγούνται προς αυτές τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων με στόχο-

(α) τη βελτίωση του χειρισμού κατά συρροή παραπόνων εναντίον συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής επιχείρησης ή κατά συγκεκριμένου είδους χρηματοοικονομικής επιχείρησης,

(β) τη βελτίωση του τρόπου αντιμετώπισης των παραπόνων των καταναλωτών από τις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, και

(γ) την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε άλλου θέματος αναφορικά με τα συμφέροντα των καταναλωτών.