Σημείωση
7 του Ν. 125(Ι)/2014Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 125(Ι)/2014]

7. (1) Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 125(Ι)/2014] τίθεται σε ισχύ τέσσερις (4) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 125(Ι)/2014], το Συμβούλιο με ανακοίνωσή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει την ημερομηνία από την οποία ο Επίτροπος δέχεται αιτήσεις, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος VIA.