ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
Απόρρητο

22.-(1) Ο Επίτροπος, ο Βοηθός Επίτροπος, οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου, το προσωπικό του Φορέα και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει με οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση στα αρχεία του Φορέα απαγορεύεται να παρέχει, να κοινοποιεί, να αποκαλύπτει ή να χρησιμοποιεί δι’ ίδιον όφελος οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με το λογαριασμό ή συμβόλαιο καταναλωτή ο οποίος υπέβαλε παράπονο εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης, τόσο κατά τη διάρκεια της εργοδότησης ή της επαγγελματικής του σχέσης με το Φορέα, ανάλογα με την περίπτωση, όσο και μετά τον τερματισμό της.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που-

(α)ο Φορέας ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τα αρμόδια όργανα άλλου κράτους μέλους αρμόδια για τον εξώδικο διακανονισμό παραπόνων ή με άλλες εποπτικές αρχές του χρηματοοικονομικού τομέα των λοιπών κρατών μελών·

(β)ο καταναλωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί του και η χρηματοοικονομική επιχείρηση παρέχουν τη γραπτή συγκατάθεσή τους για το σκοπό αυτό·

(γ)η χρηματοοικονομική επιχείρηση βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί εργασίες διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή ο καταναλωτής έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή ο καταναλωτής είναι εταιρεία που βρίσκεται υπό εκκαθάριση και οι πληροφορίες παρέχονται προς τον εκκαθαριστή·

(δ)έχει εγερθεί δικαστική διαδικασία μεταξύ της χρηματοοικονομικής επιχείρησης και του καταναλωτή αναφορικά με το λογαριασμό ή το συμβόλαιο του καταναλωτή·

(ε)οι πληροφορίες παρέχονται στην αστυνομία δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου ή σε δημόσιο λειτουργό νομίμως εξουσιοδοτημένο να λάβει τις πληροφορίες ή σε δικαστήριο κατά τη δίωξη ή εκδίκαση ποινικού αδικήματος δυνάμει της οικείας νομοθεσίας·

(στ)οι πληροφορίες ζητούνται από τον ελεγκτή ή το νομικό σύμβουλο του Φορέα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(3) Πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωσή του προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€ 10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 7, σε περίπτωση που ο Επίτροπος ή ο Βοηθός Επίτροπος ή και άλλος υπάλληλος του Φορέα εν γνώσει του παραβιάζει την υποχρέωση προς εχεμύθεια και τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου που προβλέπεται στο εδάφιο (1), διαπράττει πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται μέχρι και με την ποινή της απόλυσής του από την υπηρεσία του Φορέα.