ΜΕΡΟΣ VI ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΑΚΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ανάκληση ή ακύρωση δημόσιας πρότασης

27.-(1) Δημόσια πρόταση που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να κηρυχτεί άκυρη, εκτός αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης·

(β) όταν η αντιπαροχή που προτείνεται στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης συνίσταται σε ανταλλαγή με τίτλους, η μη δυνατότητα εισαγωγής των τίτλων αυτών σε οργανωμένη αγορά·

(γ) μη πλήρωση οποιασδήποτε αίρεσης υπό την οποία τελεί η δημόσια πρόταση, μνημονευόμενης στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης και εγκριθείσας από την Επιτροπή και ιδιαίτερα της τυχόν απαιτούμενης έγκρισης δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την προστασία του ανταγωνισμού·

(δ) μη λήψη των αιτούμενων ποσοστών αποδοχής·

(ε) ύπαρξη έκτακτων και εξαιρετικών περιστάσεων, άλλων πλην της οικονομικής αδυναμίας του προτείνοντος, ως εκ των οποίων η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η συνδρομή των περιστάσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Το γεγονός της ανάκλησης ή της ακύρωσης της δημόσιας πρότασης ανακοινώνεται αμέσως κατά το άρθρο 7 και δημοσιεύεται από τον προτείνοντα, το ταχύτερο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Η υπό εξαγορά εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της εν λόγω ανακοίνωσης, ενημερώνει αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού της, ή ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό για το περιεχόμενό της.

Αναθεώρηση δημόσιας πρότασης

28.-(1) Οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της δέκατης τέταρτης μέρας πριν τη λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων δύναται να αναθεωρεί τη δημόσια πρότασή του με σκοπό τη βελτίωσή της.

(2) Ο προτείνων ανακοινώνει, κατά το άρθρο 7, την προς αναθεώρηση πρόθεσή του και την καθιστά δημόσια γνωστή με σχετική δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) ανακοίνωση, ο προτείνων αναφέρει, σε περιληπτική μορφή, τις τροποποιήσεις που προτίθεται να αιτηθεί με την κατάθεση αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης και με ποιο τρόπο αυτές συντείνουν στη βελτίωση της δημόσιας πρότασής του.

(4) Ο προτείνων, εντός τεσσάρων ημερών από τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) ανακοίνωσης, καταρτίζει αναθεωρημένο έγγραφο το οποίο περιέχει τις τροποποιήσεις τις οποίες διατυπώνει στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης και το καταθέτει στην Επιτροπή και στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας.

(5) Σε περίπτωση μη υποβολής του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (4), η Επιτροπή δεν επιτρέπει την μεταγενέστερη υποβολή του.

(6)(α) Από την ημερομηνία κατάθεσης του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός τεσσάρων ημερών.

(β) Εάν οι προθεσμίες που τάσσονται στην Επιτροπή προς έκδοση απόφασής της περάσουν άπρακτες, το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης λογίζεται ότι έχει εγκριθεί.

(γ) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β), η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτή της κρίση, να επεκτείνει την προθεσμία έκδοσης απόφασής της, χωρίς το έγγραφο να θεωρείται εγκεκριμένο∙ η προθεσμία αυτή επεκτείνεται για διάστημα μέχρι και του διπλάσιου χρόνου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οπότε η Επιτροπή δίδει και παράταση στην προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

(7) Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης ή να υποδείξει στον προτείνοντα την τροποποίησή του πριν επιτρέψει τη δημοσίευσή του ή να απαγορεύσει τη δημοσίευσή του, εφόσον κρίνει ότι αυτό δεν την ικανοποιεί ότι είναι προς βελτίωση της δημόσιας πρότασης, ως προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών Νόμος .

(8) Για την εξέταση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης από την Επιτροπή καταβάλλεται από τον προτείνοντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Επιτροπή με οδηγία της.

(9) Σε περίπτωση αναθεώρησης της δημόσιας πρότασης, η προς αποδοχή προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά δύο εβδομάδες.

(10) Οι αποδέκτες της πρότασης που ήδη κατά το χρόνο της αναθεώρησης την έχουν αποδεχθεί, θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μη συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά τον προτείνοντα.

(11) Εφόσον διασφαλίσει την έγκριση της Επιτροπής προς δημοσίευση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων -

(α) ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, και δημοσιεύσει το ταχύτερο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας το γεγονός της έγκρισης του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης και τη διεύθυνση όπου οι κάτοχοι τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν αντίτυπό του:

Νοείται ότι η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση που το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης απορριφθεί από την Επιτροπή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο προτείνων οφείλει να αναφέρει και τους λόγους απόρριψης·

(β) διαβιβάζει το ταχύτερο το έγγραφο της αναθεωρημένης δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία και στους εκπροσώπους του προσωπικού του ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό· και

(γ) μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την πιο πάνω ανακοίνωση της έγκρισης -

(i) έχει τα αντίτυπα του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης στη διάθεση των κατόχων τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης στη διεύθυνση που τους ανέφερε στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) ανακοίνωση και δημοσίευση,

(ii) δημοσιεύει το αναθεωρημένο έγγραφο στον ιστοχώρο του, εάν διαθέτει, και

(iii) αποστέλλει το αναθεωρημένο έγγραφο στην οργανωμένη αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι, με σκοπό την ανάρτησή του στον ιστοχώρο της οργανωμένης αγοράς:

Νοείται ότι ο προτείνων δεν υποχρεούται να ταχυδρομήσει σε οποιοδήποτε κάτοχο τίτλων το αναθεωρημένο έγγραφο της πρότασης.

(12) Εφόσον η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει γνώση για την έγκριση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, διαβιβάζει το ταχύτερο το έγγραφο της δημόσιας πρότασης στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό.

(13) Το άρθρο 23 εφαρμόζεται για το αναθεωρημένο έγγραφο δημόσιας πρότασης, τηρουμένων των αναλογιών.

(14)(α) Για τη διενέργεια περαιτέρω αναθεωρήσεων απαιτείται έγκριση της Επιτροπής, με σχετικό αίτημα που υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν την έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης·

(β) Οι προθεσμίες που τίθενται από τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, τηρουμένων των αναλογιών·

(γ) Η Επιτροπή δύναται να απαγορεύει διαδοχικές αναθεωρήσεις μιας δημόσιας πρότασης, εφόσον κρίνει ότι αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της υπό εξαγορά εταιρείας και της χρηματιστηριακής αγοράς.

(15) Όταν ο προτείνων, ο οποίος διατύπωσε εκούσια δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα μετρητά ή εάν η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογή του αποδέκτη, αποκτά τίτλους που τον υποχρεώνουν να διενεργήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13 σε τιμή όχι ψηλότερη από την τιμή της υπάρχουσας πρότασης σε μετρητά, η μεταβολή της δημόσιας πρότασης από εκούσια σε υποχρεωτική δε θεωρείται ως αναθεώρηση της πρότασης:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο προτείνων καλείται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση κατά το άρθρο 7.

Αυτόματη αναθεώρηση δημόσιας πρότασης

29.-(1) Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δημόσιας πρότασης ο προτείνων, άλλα πρόσωπα ενεργούντα εξ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό του προτείνοντος, ελεγχόμενες επιχειρήσεις του ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα αποκτήσουν τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ορίζονται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης ή οποιασδήποτε αναθεώρησής της, οι ευνοϊκότεροι αυτοί όροι ισχύουν για όλους τους αποδέκτες της πρότασης.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), εάν η προτεινόμενη αντιπαροχή της δημόσιας πρότασης είναι τίτλοι και τα πρόσωπα του εδαφίου (1) απέκτησαν τίτλους καταβάλλοντας αντάλλαγμα σε μετρητά, απαιτείται η καταβολή μετρητών, ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογήν του αποδέκτη, σε όλους τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης.

(3) Αμέσως μετά την απόκτηση, ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, ότι θα γίνει αυτόματη αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στην ανακοίνωση πρέπει να αναφέρονται-

(α) ο αριθμός των τίτλων που αποκτήθηκαν ή υπάρχει πρόθεση να αποκτηθούν·

(β) η αντιπαροχή που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί·

(γ) οι ευνοϊκότεροι όροι που θα προσφερθούν στους κατόχους τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης·

(δ) ρητή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω των ενεργειών του προτείνοντος θα υποβληθεί αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης.

Πέραν της ανακοίνωσης, ο προτείνων δημοσιεύει το γεγονός το ταχύτερο δυνατό σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(4) Εφόσον η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει γνώση για την αυτόματη αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης, ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.

Ανταγωνιστική δημόσια πρόταση

30.-(1) Οι προτιθέμενοι να διατυπώσουν ανταγωνιστική δημόσια πρόταση ανακοινώνουν την οριστική απόφασή τους οποτεδήποτε πριν την έναρξη της δέκατης τέταρτης ημέρας πριν τη λήξη της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας της αρχικής δημόσιας πρότασης και τυχόν αναθεώρησής της.

(2) Η ανακοίνωση του εδαφίου (1), διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και ταυτόχρονα κατατίθεται στην Επιτροπή το έγγραφο της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), επί των ανταγωνιστικών δημοσίων προτάσεων εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τις δημόσιες προτάσεις.

(4) Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, εάν ο αρχικός προτείνων δεν ασκήσει το δικαίωμά του προς ανάκληση της δικής του πρότασης, η προθεσμία προς αποδοχή της αρχικής δημόσιας πρότασης παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προς αποδοχή της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

(5) Οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ήδη αποδεχθέντες την αρχική δημόσια πρόταση δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, εφόσον-

(α) ενημερώσουν γραπτώς τον προτείνοντα την αρχική δημόσια πρόταση ότι αποσύρουν την αποδοχή τους, και

(β) έγκυρα αποδεχθούν την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάληκε στον αρχικό προτείνοντα δυνάμει της παραγράφου (α).

(6) Απαγορεύεται η διενέργεια ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης από πρόσωπα ενεργούντα για λογαριασμό ή σε συνεννόηση με τον αρχικό προτείνοντα, εκτός κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.

(7) Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να απαγορεύει τη διατύπωση διαδοχικών ανταγωνιστικών δημόσιων προτάσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της υπό εξαγορά εταιρείας και της χρηματιστηριακής αγοράς.

Παροχή πληροφοριών σε ανταγωνιστικούς προτείνοντες

31.-(1) Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες τα οποία δίδονται από την υπό εξαγορά εταιρεία σε ένα προτείνοντα ή σε πιθανόν προτείνοντα, είτε η ταυτότητα αυτού είναι γνωστή είτε όχι, πρέπει, εάν ζητηθούν, να δοθούν αμέσως και σε οποιοδήποτε άλλο πιθανό προτείνοντα που ενεργεί καλή τη πίστει, ακόμα και αν είναι λιγότερο επιθυμητός.

(2) Ο λιγότερο επιθυμητός προτείνων ή ο πιθανός προτείνων καθορίζει τα θέματα για τα οποία επιθυμεί να λάβει στοιχεία και πληροφορίες∙ σε περίπτωση που υποβάλλει το ερώτημά του με γενικούς όρους, δε δικαιούται να λάβει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που δόθηκαν στον ανταγωνιστή του.

(3) Η παροχή στοιχείων και πληροφοριών κατά το παρόν άρθρο δεν υπόκειται σε όρους άλλους από αυτούς που σχετίζονται με -

(α) την τήρηση εχεμύθειας·

(β) την απαγόρευση χρήσης των παρεχόμενων πληροφοριών για σκοπούς παροχής συμβουλών σε τρίτους· και

(γ) την υποχρέωση χρήσης των εν λόγω στοιχείων και πληροφοριών αποκλειστικά για τους σκοπούς της δημόσιας πρότασης ή της ενδεχόμενης δημόσιας πρότασης:

Νοείται ότι οι όροι αυτοί που επιβάλλονται από την υπό εξαγορά εταιρεία δε δύναται να είναι πιο αυστηροί από αυτούς που επιβλήθηκαν σε οποιοδήποτε άλλο προτείνοντα ή πιθανόν προτείνοντα.