ΜΕΡΟΣ V ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών και άλλων ενεργειών

25. Για τη διενέργεια συναλλαγών ή άλλων ενεργειών εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

(α) οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο, οι οποίες εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για τους κατόχους εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν τη δημόσια πρόταση ή ενδεχόμενη δημόσια πρόταση·

(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου προς αποδοχή δημόσιας πρότασης, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν απαγορεύεται να προβαίνουν σε πωλήσεις τίτλων που κατέχουν στην υπό εξαγορά εταιρεία·

(γ) κατά τη διάρκεια της περιόδου μερικής δημόσιας πρότασης, ο προτείνων, άλλα πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό του προτείνοντος, καθώς και ελεγχόμενες από αυτόν επιχειρήσεις και πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με αυτόν απαγορεύεται να αποκτούν τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης·

(δ) αφ’ ης αρχίσει η μελέτη του ενδεχόμενου διενέργειας δημόσιας πρότασης, περιλαμβανομένης και της περιόδου πριν την έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης δυνάμει του άρθρου 6, μέχρι και τη λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν, απαγορεύεται -

(i) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας,

(ii) να προβαίνουν σε διακανονισμούς με πρόσωπο που, ενώ δεν είναι μέτοχος της υπό εξαγορά εταιρείας, εντούτοις αποκτά τίτλους με δικαιώματα ψήφου σε αυτήν,

(iii) να συναλλάττονται ή να συνάπτουν συμφωνίες που έχουν ως αντικείμενο τη συναλλαγή σε τίτλους της υπό εξαγορά εταιρείας,

(iv) να συνάπτουν συμφωνίες που περιλαμβάνουν την αποδοχή της δημόσιας πρότασης,

με όρους προς τον αντισυμβαλλόμενο οι οποίοι είναι ευνοϊκότεροι από αυτούς που ισχύουν για όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο προτείνων ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτόν προβούν σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω και οι ευνοϊκότεροι όροι είναι τέτοιοι που μπορούν να προσφερθούν σε όλους τους μετόχους της υπό εξαγορά εταιρείας, η απαγόρευση δεν ισχύει, νοουμένου ότι ο προτείνων προβαίνει σε αναθεώρηση του εγγράφου της δημόσιας πρότασης κατά το άρθρο 28.

Δημοσιοποίηση συναλλαγών και άλλων διευθετήσεων

26.-(1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης -

(α) ο προτείνων, κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας του προτείνοντα ανακοινώνουν αμέσως, κατά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, κάθε απόκτηση τίτλων των εταιρειών αυτών από τους ίδιους, πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό τους ή σε συνεννόηση με αυτούς, από ελεγχόμενες επιχειρήσεις τους, καθώς και την τιμή κτήσεώς τους και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην εταιρεία αυτή·

(β) οποιοσδήποτε αποκτά ποσοστό ίσο με μισό τοις εκατόν (0,5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας του προτείνοντος, οφείλει να ανακοινώνει αμέσως, κατά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, την απόκτηση αυτή καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόκτηση τίτλων των εταιρειών αυτών, από τον ίδιο, από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός του αλλά για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με αυτόν ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις του, καθώς και την τιμή κτήσεως των τίτλων αυτών και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην εταιρεία αυτή.

(2) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης, εάν ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς εξασφαλίσουν αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων, ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, ανακοινώνουν αμέσως, κατά το άρθρο 7, τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

(α) τον αριθμό των τίτλων και το ποσοστό τους επί του κεφαλαίου της εταιρείας·

(β) το πρόσωπο που παραχώρησε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων·

(γ) οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις, στις οποίες υπόκειται η αμετάκλητη δέσμευση ή η επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων.

(3) Εάν το πρόσωπο που παραχώρησε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατό να συμμορφωθεί προς τους όρους της εν λόγω δέσμευσης ή επιστολής ή ότι δεν προτίθεται πλέον να συμμορφωθεί -

(α) ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, την εν λόγω απόφαση ή πρόθεσή του καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες, και

(β) κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω απόφαση ή πρόθεσή του καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες στον προτείνοντα ή στην υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, και στην Επιτροπή.

(4) Από τη λήψη της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) κοινοποίησης, ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με τη περίπτωση, ενημερώνουν αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.