Δημοσιοποίηση συναλλαγών και άλλων διευθετήσεων

26.-(1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης -

(α) ο προτείνων, κάθε άλλο πρόσωπο που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας του προτείνοντα ανακοινώνουν αμέσως, κατά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, κάθε απόκτηση τίτλων των εταιρειών αυτών από τους ίδιους, πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό τους ή σε συνεννόηση με αυτούς, από ελεγχόμενες επιχειρήσεις τους, καθώς και την τιμή κτήσεώς τους και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην εταιρεία αυτή·

(β) οποιοσδήποτε αποκτά ποσοστό ίσο με μισό τοις εκατόν (0,5%) ή μεγαλύτερο των δικαιωμάτων ψήφου της υπό εξαγορά εταιρείας ή της εταιρείας του προτείνοντος, οφείλει να ανακοινώνει αμέσως, κατά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7, την απόκτηση αυτή καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόκτηση τίτλων των εταιρειών αυτών, από τον ίδιο, από πρόσωπα ενεργούντα εξ’ ονόματός του αλλά για λογαριασμό του ή σε συνεννόηση με αυτόν ή από ελεγχόμενες επιχειρήσεις του, καθώς και την τιμή κτήσεως των τίτλων αυτών και τα δικαιώματα ψήφου που τυχόν κατέχει ήδη στην εταιρεία αυτή.

(2) Κατά τη διάρκεια της περιόδου της δημόσιας πρότασης, εάν ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία ή τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με αυτούς εξασφαλίσουν αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων, ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, ανακοινώνουν αμέσως, κατά το άρθρο 7, τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

(α) τον αριθμό των τίτλων και το ποσοστό τους επί του κεφαλαίου της εταιρείας·

(β) το πρόσωπο που παραχώρησε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων·

(γ) οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις, στις οποίες υπόκειται η αμετάκλητη δέσμευση ή η επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων.

(3) Εάν το πρόσωπο που παραχώρησε αμετάκλητη δέσμευση ή επιστολή πρόθεσης για τη μεταβίβαση τίτλων διαπιστώσει ότι δεν είναι δυνατό να συμμορφωθεί προς τους όρους της εν λόγω δέσμευσης ή επιστολής ή ότι δεν προτίθεται πλέον να συμμορφωθεί -

(α) ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, την εν λόγω απόφαση ή πρόθεσή του καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες, και

(β) κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω απόφαση ή πρόθεσή του καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες στον προτείνοντα ή στην υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με την περίπτωση, και στην Επιτροπή.

(4) Από τη λήψη της προβλεπόμενης στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) κοινοποίησης, ο προτείνων ή η υπό εξαγορά εταιρεία, ανάλογα με τη περίπτωση, ενημερώνουν αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού τους ή ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.