Ανάκληση ή ακύρωση δημόσιας πρότασης

27.-(1) Δημόσια πρόταση που καθίσταται δημόσια γνωστή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 δεσμεύει τον προτείνοντα και δεν επιτρέπεται να ανακληθεί ή να κηρυχτεί άκυρη, εκτός αν συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) διατύπωση ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης·

(β) όταν η αντιπαροχή που προτείνεται στους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης συνίσταται σε ανταλλαγή με τίτλους, η μη δυνατότητα εισαγωγής των τίτλων αυτών σε οργανωμένη αγορά·

(γ) μη πλήρωση οποιασδήποτε αίρεσης υπό την οποία τελεί η δημόσια πρόταση, μνημονευόμενης στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης και εγκριθείσας από την Επιτροπή και ιδιαίτερα της τυχόν απαιτούμενης έγκρισης δυνάμει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει την προστασία του ανταγωνισμού·

(δ) μη λήψη των αιτούμενων ποσοστών αποδοχής·

(ε) ύπαρξη έκτακτων και εξαιρετικών περιστάσεων, άλλων πλην της οικονομικής αδυναμίας του προτείνοντος, ως εκ των οποίων η δημόσια πρόταση δε δύναται να υλοποιηθεί, για λόγους άσχετους με τη βούληση των μερών της πρότασης, εφόσον η συνδρομή των περιστάσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής.

(2) Το γεγονός της ανάκλησης ή της ακύρωσης της δημόσιας πρότασης ανακοινώνεται αμέσως κατά το άρθρο 7 και δημοσιεύεται από τον προτείνοντα, το ταχύτερο σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Η υπό εξαγορά εταιρεία, μόλις λάβει γνώση της εν λόγω ανακοίνωσης, ενημερώνει αμέσως τους εκπροσώπους του προσωπικού της, ή ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό για το περιεχόμενό της.