Αναθεώρηση δημόσιας πρότασης

28.-(1) Οποτεδήποτε πριν από την έναρξη της δέκατης τέταρτης μέρας πριν τη λήξη της προς αποδοχή προθεσμίας, ο προτείνων δύναται να αναθεωρεί τη δημόσια πρότασή του με σκοπό τη βελτίωσή της.

(2) Ο προτείνων ανακοινώνει, κατά το άρθρο 7, την προς αναθεώρηση πρόθεσή του και την καθιστά δημόσια γνωστή με σχετική δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(3) Στην προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) ανακοίνωση, ο προτείνων αναφέρει, σε περιληπτική μορφή, τις τροποποιήσεις που προτίθεται να αιτηθεί με την κατάθεση αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης και με ποιο τρόπο αυτές συντείνουν στη βελτίωση της δημόσιας πρότασής του.

(4) Ο προτείνων, εντός τεσσάρων ημερών από τη διενέργεια της προβλεπόμενης στο εδάφιο (2) ανακοίνωσης, καταρτίζει αναθεωρημένο έγγραφο το οποίο περιέχει τις τροποποιήσεις τις οποίες διατυπώνει στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης και το καταθέτει στην Επιτροπή και στο συμβούλιο της υπό εξαγορά εταιρείας.

(5) Σε περίπτωση μη υποβολής του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (4), η Επιτροπή δεν επιτρέπει την μεταγενέστερη υποβολή του.

(6)(α) Από την ημερομηνία κατάθεσης του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, η Επιτροπή εκδίδει την απόφασή της εντός τεσσάρων ημερών.

(β) Εάν οι προθεσμίες που τάσσονται στην Επιτροπή προς έκδοση απόφασής της περάσουν άπρακτες, το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης λογίζεται ότι έχει εγκριθεί.

(γ) Ανεξάρτητα από τις παραγράφους (α) και (β), η Επιτροπή δύναται, κατά την απόλυτή της κρίση, να επεκτείνει την προθεσμία έκδοσης απόφασής της, χωρίς το έγγραφο να θεωρείται εγκεκριμένο∙ η προθεσμία αυτή επεκτείνεται για διάστημα μέχρι και του διπλάσιου χρόνου που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, οπότε η Επιτροπή δίδει και παράταση στην προθεσμία αποδοχής της δημόσιας πρότασης.

(7) Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης ή να υποδείξει στον προτείνοντα την τροποποίησή του πριν επιτρέψει τη δημοσίευσή του ή να απαγορεύσει τη δημοσίευσή του, εφόσον κρίνει ότι αυτό δεν την ικανοποιεί ότι είναι προς βελτίωση της δημόσιας πρότασης, ως προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο παρών Νόμος .

(8) Για την εξέταση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης από την Επιτροπή καταβάλλεται από τον προτείνοντα τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Επιτροπή με οδηγία της.

(9) Σε περίπτωση αναθεώρησης της δημόσιας πρότασης, η προς αποδοχή προθεσμία παρατείνεται αυτομάτως κατά δύο εβδομάδες.

(10) Οι αποδέκτες της πρότασης που ήδη κατά το χρόνο της αναθεώρησης την έχουν αποδεχθεί, θεωρούνται ότι αυτόματα αποδέχονται την αναθεωρημένη πρόταση αλλά, εάν επιθυμούν, δικαιούνται να μη συμμετάσχουν στην αναθεωρημένη πρόταση εφόσον ειδοποιήσουν σχετικά τον προτείνοντα.

(11) Εφόσον διασφαλίσει την έγκριση της Επιτροπής προς δημοσίευση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, ο προτείνων -

(α) ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, και δημοσιεύσει το ταχύτερο σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας το γεγονός της έγκρισης του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης και τη διεύθυνση όπου οι κάτοχοι τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης μπορούν να παραλαμβάνουν δωρεάν αντίτυπό του:

Νοείται ότι η ίδια υποχρέωση υφίσταται και στην περίπτωση που το αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης απορριφθεί από την Επιτροπή, οπότε στην περίπτωση αυτή ο προτείνων οφείλει να αναφέρει και τους λόγους απόρριψης·

(β) διαβιβάζει το ταχύτερο το έγγραφο της αναθεωρημένης δημόσιας πρότασης στην υπό εξαγορά εταιρεία και στους εκπροσώπους του προσωπικού του ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό· και

(γ) μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την πιο πάνω ανακοίνωση της έγκρισης -

(i) έχει τα αντίτυπα του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης στη διάθεση των κατόχων τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης στη διεύθυνση που τους ανέφερε στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) ανακοίνωση και δημοσίευση,

(ii) δημοσιεύει το αναθεωρημένο έγγραφο στον ιστοχώρο του, εάν διαθέτει, και

(iii) αποστέλλει το αναθεωρημένο έγγραφο στην οργανωμένη αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι, με σκοπό την ανάρτησή του στον ιστοχώρο της οργανωμένης αγοράς:

Νοείται ότι ο προτείνων δεν υποχρεούται να ταχυδρομήσει σε οποιοδήποτε κάτοχο τίτλων το αναθεωρημένο έγγραφο της πρότασης.

(12) Εφόσον η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει γνώση για την έγκριση του αναθεωρημένου εγγράφου της δημόσιας πρότασης, διαβιβάζει το ταχύτερο το έγγραφο της δημόσιας πρότασης στους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, στο ίδιο το προσωπικό.

(13) Το άρθρο 23 εφαρμόζεται για το αναθεωρημένο έγγραφο δημόσιας πρότασης, τηρουμένων των αναλογιών.

(14)(α) Για τη διενέργεια περαιτέρω αναθεωρήσεων απαιτείται έγκριση της Επιτροπής, με σχετικό αίτημα που υποβάλλεται στην Επιτροπή πριν την έκδοση οποιασδήποτε ανακοίνωσης·

(β) Οι προθεσμίες που τίθενται από τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του παρόντος εδαφίου, τηρουμένων των αναλογιών·

(γ) Η Επιτροπή δύναται να απαγορεύει διαδοχικές αναθεωρήσεις μιας δημόσιας πρότασης, εφόσον κρίνει ότι αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της υπό εξαγορά εταιρείας και της χρηματιστηριακής αγοράς.

(15) Όταν ο προτείνων, ο οποίος διατύπωσε εκούσια δημόσια πρόταση με αντάλλαγμα μετρητά ή εάν η καταβολή μετρητών προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογή του αποδέκτη, αποκτά τίτλους που τον υποχρεώνουν να διενεργήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση κατά το άρθρο 13 σε τιμή όχι ψηλότερη από την τιμή της υπάρχουσας πρότασης σε μετρητά, η μεταβολή της δημόσιας πρότασης από εκούσια σε υποχρεωτική δε θεωρείται ως αναθεώρηση της πρότασης:

Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή ο προτείνων καλείται να προβεί σε σχετική ανακοίνωση κατά το άρθρο 7.