Αυτόματη αναθεώρηση δημόσιας πρότασης

29.-(1) Σε περίπτωση που κατά την περίοδο της δημόσιας πρότασης ο προτείνων, άλλα πρόσωπα ενεργούντα εξ ονόματός τους αλλά για λογαριασμό του προτείνοντος, ελεγχόμενες επιχειρήσεις του ή πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τον προτείνοντα αποκτήσουν τίτλους που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας πρότασης με όρους ευνοϊκότερους από αυτούς που ορίζονται στο έγγραφο της δημόσιας πρότασης ή οποιασδήποτε αναθεώρησής της, οι ευνοϊκότεροι αυτοί όροι ισχύουν για όλους τους αποδέκτες της πρότασης.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), εάν η προτεινόμενη αντιπαροχή της δημόσιας πρότασης είναι τίτλοι και τα πρόσωπα του εδαφίου (1) απέκτησαν τίτλους καταβάλλοντας αντάλλαγμα σε μετρητά, απαιτείται η καταβολή μετρητών, ως εναλλακτική δυνατότητα κατ' επιλογήν του αποδέκτη, σε όλους τους αποδέκτες της δημόσιας πρότασης.

(3) Αμέσως μετά την απόκτηση, ο προτείνων ανακοινώνει αμέσως, κατά το άρθρο 7, ότι θα γίνει αυτόματη αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στην ανακοίνωση πρέπει να αναφέρονται-

(α) ο αριθμός των τίτλων που αποκτήθηκαν ή υπάρχει πρόθεση να αποκτηθούν·

(β) η αντιπαροχή που καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί·

(γ) οι ευνοϊκότεροι όροι που θα προσφερθούν στους κατόχους τίτλων που είναι αντικείμενο της δημόσιας πρότασης·

(δ) ρητή αναφορά στο γεγονός ότι λόγω των ενεργειών του προτείνοντος θα υποβληθεί αναθεωρημένο έγγραφο της δημόσιας πρότασης.

Πέραν της ανακοίνωσης, ο προτείνων δημοσιεύει το γεγονός το ταχύτερο δυνατό σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

(4) Εφόσον η υπό εξαγορά εταιρεία λάβει γνώση για την αυτόματη αναθεώρηση της δημόσιας πρότασης, ενημερώνει σχετικά τους εκπροσώπους του προσωπικού της ή, ελλείψει αυτών, το ίδιο το προσωπικό.