Ανταγωνιστική δημόσια πρόταση

30.-(1) Οι προτιθέμενοι να διατυπώσουν ανταγωνιστική δημόσια πρόταση ανακοινώνουν την οριστική απόφασή τους οποτεδήποτε πριν την έναρξη της δέκατης τέταρτης ημέρας πριν τη λήξη της καθορισμένης προς αποδοχή προθεσμίας της αρχικής δημόσιας πρότασης και τυχόν αναθεώρησής της.

(2) Η ανακοίνωση του εδαφίου (1), διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και ταυτόχρονα κατατίθεται στην Επιτροπή το έγγραφο της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), επί των ανταγωνιστικών δημοσίων προτάσεων εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τις δημόσιες προτάσεις.

(4) Σε περίπτωση διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης, εάν ο αρχικός προτείνων δεν ασκήσει το δικαίωμά του προς ανάκληση της δικής του πρότασης, η προθεσμία προς αποδοχή της αρχικής δημόσιας πρότασης παρατείνεται αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προς αποδοχή της ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης.

(5) Οι κατά το χρόνο της διατύπωσης ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης ήδη αποδεχθέντες την αρχική δημόσια πρόταση δύνανται να αποδεχθούν τη νεότερη ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, εφόσον-

(α) ενημερώσουν γραπτώς τον προτείνοντα την αρχική δημόσια πρόταση ότι αποσύρουν την αποδοχή τους, και

(β) έγκυρα αποδεχθούν την ανταγωνιστική δημόσια πρόταση, στην οποία να επισυνάπτουν τη σχετική επιστολή που στάληκε στον αρχικό προτείνοντα δυνάμει της παραγράφου (α).

(6) Απαγορεύεται η διενέργεια ανταγωνιστικής δημόσιας πρότασης από πρόσωπα ενεργούντα για λογαριασμό ή σε συνεννόηση με τον αρχικό προτείνοντα, εκτός κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής.

(7) Η Επιτροπή δύναται, με απόφασή της, να απαγορεύει τη διατύπωση διαδοχικών ανταγωνιστικών δημόσιων προτάσεων, εφόσον κρίνει ότι αυτές επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της υπό εξαγορά εταιρείας και της χρηματιστηριακής αγοράς.