ΜΕΡΟΣ Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικές Διατάξεις

49. -(1) Κάθε Ταμείο που εμπίπτει στον παρόντα Νόμο, και λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο που προβλέπεται κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4, εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το Ταμείο παύει να λειτουργεί και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής από της κοινοποίησης σ’ αυτό, της απορριπτικής απόφασης της Αρμόδιας Αρχής.

(3) Ταμείο, το οποίο δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση εντός της προθεσμίας παύει πάραυτα την είσπραξη εισφοράς και λειτουργίας, και τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός ευλόγου χρόνου, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε με βάση το εδάφιο (1) να υποβάλει αίτηση εγγραφής.

Κατάργηση αντίθετων διατάξεων

50. -Όλες οι διατάξεις του παρόντος Νόμου θεωρούνται ειδικές διατάξεις ως προς το θέμα που ρυθμίζει η κάθε μία και οποιεσδήποτε διατάξεις σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, οι οποίες αντίκεινται σε διάταξη του παρόντος Νόμου, δεν εφαρμόζονται με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

Έναρξη ισχύος

51. -(1) Τηρουμένων των εδαφίων (2) και (3), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου 1, τα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 31 τίθενται σε εφαρμογή από τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 και μετά σ’ ό,τι αφορά στα Ταμεία, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία και τα οποία κατά την 23η Σεπτεμβρίου 2005 δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο ρυθμιστικών ιδίων κεφαλαίων, σύμφωνα με τα εν λόγω εδάφια:

Νοείται ότι, τα Ταμεία τα οποία επιθυμούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήματα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 36, δεν προβαίνουν στη διαχείριση αυτή μέχρι να συμμορφωθούν με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου 1 το άρθρο 32(1)(στ) τίθεται σε εφαρμογή από τις 23 Σεπτεμβρίου 2010 στα Ταμεία, τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, τα Ταμεία που επιθυμούν να διαχειριστούν συνταξιοδοτικά συστήματα σε διασυνοριακή βάση, κατά την έννοια του άρθρου 36, δεν προβαίνουν στη διαχείριση αυτή μέχρι να συμμορφωθούν με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.