Σημείωση
55 του Ν. 208(Ι)/2012Κατάργηση Νόμων

55.  Καταργούνται -

(α) οι περί Ταμείων Προνοίας Νόμοι του 1981 μέχρι 2005, και

(β) οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2006 και 2007.