Μεταβατικές Διατάξεις

49. -(1) Κάθε Ταμείο που εμπίπτει στον παρόντα Νόμο, και λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο που προβλέπεται κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4, εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το Ταμείο παύει να λειτουργεί και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής από της κοινοποίησης σ’ αυτό, της απορριπτικής απόφασης της Αρμόδιας Αρχής.

(3) Ταμείο, το οποίο δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση εντός της προθεσμίας παύει πάραυτα την είσπραξη εισφοράς και λειτουργίας, και τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός ευλόγου χρόνου, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε με βάση το εδάφιο (1) να υποβάλει αίτηση εγγραφής.