Ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής

48. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για όλες τις αλλαγές στην κοινωνική και εργατική νομοθεσία και πολιτική που δυνατό να έχουν επιπτώσεις στις αρμοδιότητες της δυνάμει του παρόντος Νόμου.