Μεταβατικές Διατάξεις

49. -(1) Κάθε Ταμείο που εμπίπτει στον παρόντα Νόμο, και λειτουργεί κατά την έναρξη ισχύος αυτού υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του στο μητρώο που προβλέπεται κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 4, εντός δύο μηνών από την έναρξη της ισχύος του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2007.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το Ταμείο παύει να λειτουργεί και τίθεται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής από της κοινοποίησης σ’ αυτό, της απορριπτικής απόφασης της Αρμόδιας Αρχής.

(3) Ταμείο, το οποίο δεν υποβάλλει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) αίτηση εντός της προθεσμίας παύει πάραυτα την είσπραξη εισφοράς και λειτουργίας, και τίθεται σε εκκαθάριση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44, εντός ευλόγου χρόνου, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε με βάση το εδάφιο (1) να υποβάλει αίτηση εγγραφής.