Έκδοση Οδηγιών

47. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και για επίτευξη των σκοπών του, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει Οδηγίες στο πλαίσιο των ισχυουσών στη Δημοκρατία πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.