Έκδοση Κανονισμών

46. -(1) Επιπρόσθετα από τις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου, που παρέχουν εξουσία για έκδοση ειδικών Κανονισμών, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς και για τη ρύθμιση οποιουδήποτε άλλου θέματος, το οποίο, κατά τον παρόντα Νόμο, χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, ύστερα από τη λήψη της γνώμης της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Όπου στον παρόντα Νόμο υφίσταται εξουσιοδότηση για έκδοση Κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου, με τους Κανονισμούς αυτούς δύναται να εξουσιοδοτείται περαιτέρω η Αρμόδια Αρχή για την έκδοση Οδηγιών προς ρύθμιση Θεμάτων που ορίζουν οι Κανονισμοί .