Προτεραιότητα Εισφορών σε Περίπτωση Πτωχεύσεως

45. -Μεταξύ των χρεών των οποίων-

(α) δυνάμει του άρθρου 39 του περί Πτωχεύσεως Νόμου κατά την διανομή της περιουσίας ή των στοιχείων ενεργητικού πτωχεύσαντος προσώπου εξοφλούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών χρεών, και

(β) δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση διάλυσης εταιρείας εξοφλούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών χρεών, περιλαμβάνονται και τα ποσά τα οποία οφείλονται από τον εργοδότη αναφορικά προς οποιανδήποτε εισφορά ή υποχρέωση προς εισφορά σε Ταμείο, η οποία προέκυψε προ των ακολούθων ημερομηνιών:

(I) στην περίπτωση της παραγράφου (α), πριν την έκδοση της απόφασης για διορισμό συνδίκου πτωχεύσεως, και

(II) στην περίπτωση της παραγράφου (β), πριν την ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η διάλυση της εταιρείας.